Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

System wynagradzania władz spółki

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa. Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu.

14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych. Zgodnie z ww. uchwałami Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. podjęła w 2017 roku uchwały w sprawie zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania odpowiadającym zasadom określonym nową ustawą kominową. W 2018 roku Rada Nadzorcza ustaliła cele Zarządcze oraz wskaźniki określające ich wykonanie.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2018 r. przez członków Zarządu PGE S.A. wyniosła 4,49 mln PLN (dane według PIT11). W 2018 r., w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wyniosło łącznie 7,86 mln PLN.

Imię i nazwisko
członka Zarządu
Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych
przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A.
w 2018 roku (w PLN)
Henryk Baranowski 792 680,40 1
Wojciech Kowalczyk 739 835,04 1
Marek Pastuszko 739 835,04 1
Paweł Śliwa 739 835,04 1
Ryszard Wasiłek 739 835,04 1
Emil Wojtowicz 739 835,04 1

1 pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej). Wypłacane członkom Rady Nadzorczej PGE wynagrodzenie odpowiadało zasadom określonym nową ustawą kominową.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2018 r. przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 597 tys. PLN. W 2018 r., w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 685 tys. PLN.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez
członków RN PGE S.A. w PGE S.A.
w 2018 roku (w PLN)
Anna Kowalik 89 837,16
Janina Goss 79 268,04
Mieczysław Sawaryn 79 268,04
Artur Składanek 79 268,04
Grzegorz Kuczyński 79 268,04
Witold Kozłowski 41 551,80
Tomasz Hapunowicz 77 563,35
Artur Bartoszewicz 25 456,70
Jerzy Sawicki 35 585,38
Radosław Winiarski 10 348,90

Wyniki wyszukiwania: