Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Struktura organizacyjna

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Rozmiar całej organizacji, prowadzone wewnętrznie zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne powodują, że zarządzanie tak rozbudowaną strukturą to duża odpowiedzialność.

Struktura korporacyjna Grupy

Na koniec 2018 roku Grupa składała się z jednostki dominującej i 57 spółek zależnych, w których pracuje niemal 42 tysięcy pracowników. Wszystkie spółki były zorganizowane wokół czterech głównych segmentów operacyjnych, stanowiących linie biznesowe, tj. Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Odnawialna, Dystrybucja, Obrót oraz działalność pozostała. Rok 2018 upłynął w Grupie PGE pod hasłem integracji przejętych aktywów ciepłowniczych. Od stycznia 2019 roku wyodrębniony został nowy segment działalności: Ciepłownictwo, który stanowi piątą linię biznesową w naszej strukturze organizacyjnej.

Struktura Grupy Kapitałowej PGE na koniec 2018 r.*

PGE-grafiki_struktura-gk PGE-grafiki_struktura-gk

Struktura Grupy Kapitałowej PGE od 2019 roku*

PGE-grafiki_struktura-gk-uproszczona PGE-grafiki_struktura-gk-uproszczona

*Struktura uproszczona – ujęte kluczowe spółki

Obecna postać Grupy ukształtowała się w 2007 roku w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa 85% akcji spółek PGE Energia i PGE Górnictwo i Energetyka do PGE S.A., w zamian za akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W momencie debiutu giełdowego PGE S.A. w 2009 r. Grupa Kapitałowa PGE składała się z 81 spółek zależnych. Grupa Kapitałowa PGE z racji swoich rozmiarów, przeprowadzanych wewnętrznie zmian organizacyjnych i realizowanych przejęć, jest w ciągłym procesie porządkowania struktur i integracji.

Organizacja jednostki dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Jest również jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE – pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego grupą na bazie informacji spływających ze spółek Grupy. Na poziomie Centrum Korporacyjnego podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych, strategicznych kierunków rozwoju zarówno linii biznesowych, jak i całej Grupy.

Walne Zgromadzenie jest spotkaniem akcjonariuszy (współwłaścicieli) spółki, na którym akcjonariusze mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw zajmuje się Zarząd.

Wyniki wyszukiwania: