Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kultura organizacyjna

Jesteśmy dużym koncernem - zatrudniamy niemal 42 tys. osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników.

Od 2016 roku stosujemy wspólnie zasady Kodeksu Etyki GK PGE – kluczowego dokumentu dotyczącego kultury etycznej organizacji. Ten zbiór zasad i wartości, będący impulsem do kreowania naszej własnej kultury organizacyjnej, służy nam jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

W GK PGE przestrzegamy prawa i zasad etycznych. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z tym zobowiązaniem. Grupa PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo. Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż sam fakt obowiązywania regulacji prawnych. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji. Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidulanych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.

team team

Kodeks Etyki - wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami.

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadzimy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej. Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas i zaangażowanie naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić. Obecnie rolę trenerów wewnętrznych pełni ok. 100 osób. Trenerzy z kolei prowadzą szkolenia we wszystkich Liniach Biznesowych naszej Grupy.

Warsztaty są prowadzone w formie bardzo aktywnej, gdzie uczestnicy rozmawiają o tym, co ułatwia, a co utrudnia uczciwe zachowania; zapoznają się z zasadami funkcjonującymi w naszej Grupie i przedstawiają własną percepcję ich przestrzegania.

Ponadto, w aktywnej dyskusji proponują opisanie postaw, które urzeczywistniają nasze wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz proponują wprowadzenie konkretnych rozwiązań organizacyjnych w swojej jednostce oraz w całej Grupie. Wnioski te mają potem przełożenie na wdrożenie najlepszych inicjatyw. Warsztaty były połączone ze szkoleniem z Dobrych Praktyk Zakupowych PGE, prowadzonych przez pion Zakupów.

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych „Włącz prąd”. Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

Ponadto, prowadzono w Grupie także inne szkolenia, w szczególności dotyczące przeciwdziałania korupcji oraz w zakresie profilaktyki kontrwywiadowczej.

Kodeks etyki jest dostępny dla pracowników Grupy w Intranecie Grupy, jak również w formie papierowej. Jest także zamieszony na stronie internetowej Grupy. Treści Kodeksu zostały rozwinięte w wielu publikacjach tematycznych w naszym wewnętrznym wydawnictwie „Pod Parasolem” oraz w Intranecie. Treści te prezentowano pracownikom także kaskadowo, gdzie mieli okazję porozmawiać o wartościach ze swoimi przełożonymi oraz zadać nurtujące ich pytania.

W komunikacji, dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi naszej Grupy oraz zasadami wyrażonymi w Kodeksie, jak również z wewnętrznymi regulacjami, szczegółowo określającymi nasze procesy i procedury.

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii  Grupy Kapitałowej GK PGE jako najbardziej efektywnej i elastycznej grupy energetycznej w Polsce oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

W celu wdrażania zasad Kodeksu etyki w 2018 roku prowadzone były szkolenia w 23 spółkach Grupy PGE, w których istnieją struktury compliance. Szkolenia z Kodeksu etyki są organizowane raz na 3 lata. Każdy z pracowników, który pozytywnie przejdzie egzamin na koniec szkolenia, otrzymuje certyfikat.

Zasady współpracy

W 2017 roku przyjęliśmy w Grupie PGE Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE (”Kodeks postępowania”). Zgodnie z Kodeksem postępowania współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i partnerami biznesowymi, którzy prowadzą swoją działalność w sposób uczciwy. Relacje z naszymi partnerami biznesowymi oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonymi procedurami wewnętrznymi.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności, chcemy jako Grupa Kapitałowa PGE współpracować z partnerami biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają nasze zasady i stosują je w codziennej praktyce biznesowej.

Kodeks postępowania formułuje minimalne wymagania wobec partnerów biznesowych GK PGE w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska.

Wszystkie spółki, które wprowadziły Kodeks postępowania, udostępniają go na swoich stronach internetowych. Informacja o prowadzeniu postępowania zakupowego, zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania powinna być zawarta w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w innych dokumentach zakupowych (np. wzorach umów). Partnerzy biznesowi powinni zapoznać się z kodeksem i złożyć deklarację przestrzegania jego zapisów już w trakcie postępowania zakupowego.

rozwin zwin