Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Funkcja Compliance w GK PGE

Głównym celem funkcji Compliance w GK PGE jest wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej GK PGE jako najbardziej efektywnej i elastycznej grupy energetycznej w Polsce oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

Rozwiązania systemu Compliance odnoszą się do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE, w tym także do kadry zarządzającej i kierowniczej. Ma także obejmować podmioty skupione w Grupie Kapitałowej.

Aby skutecznie realizować opisane wyżej cele główne:

  • budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o zasadę przestrzegania prawa i zasad etycznych oraz zasad zrównoważonego biznesu, czemu w szczególności służą takie regulacje wewnętrzne jak Kodeks etyki, Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych oraz Polityka antykorupcyjna;
  • wdrażamy przejrzyste i transparentne procesy, zapewniające możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń;
  • prowadzi edukację i komunikację zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance oraz postawy uczciwości.
bli bli

Organizacja funkcji Compliance w PGE

Rada Nadzorcza PGE S.A. nadzoruje i monitoruje system zarządzania Compliance GK PGE, ocenia skuteczność systemu i funkcji Compliance, w oparciu m.in. o okresowe sprawozdania. Zadanie bieżącego nadzorowania monitorowania systemu Compliance należy do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W ramach systemu Kontroli Wewnętrznej Zarząd PGE S.A. wdraża i utrzymuje skuteczny system zarządzania Compliance, obok funkcji zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego, wdraża odpowiednie i skuteczne rozwiązania, zapewniające, że pracownicy i kadra kierownicza Grupy Kapitałowej PGE będą prowadzić działania biznesowe w sposób uczciwy, etyczny, spójny i zgodny z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, a także z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. Zarząd PGE S.A. w szczególności kieruje realizacją procesu zarządzania Compliance w całej Grupie oraz zapewnia zasoby do skutecznej realizacji procesu, zapewnia komórce organizacyjnej właściwej ds. Compliance odpowiedni dostęp do informacji i danych, niezbędnych do realizacji jej zadań, wyznacza główne kierunki zarządzania Compliance. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej (w tym Komitetowi Audytu) stosowne informacje i raporty dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania Compliance.

Komórka organizacyjna PGE S.A. realizująca funkcję Compliance w GK PGE, której Dyrektor raportuje do członka zarządu PGE S.A.

Struktura Compliance w Liniach Biznesowych, Segmentach GK PGE i pozostałych spółkach GK PGE

Funkcja Compliance realizowana jest w Liniach Biznesowych oraz Segmentach Biznesowych za pomocą wyznaczonych Dyrektorów Biur lub Koordynatorów Compliance.

Działania w ramach Programu Compliance na rok 2018

W ramach Programu Compliance w 2018 roku skupiliśmy się w GK PGE na realizacji zadań takich jak:

Zapisy przyjętej w październiku 2017 roku „Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej PGE” w 2018 roku były szeroko komunikowane w formie szkoleń bezpośrednich, e-learningu oraz broszur szkoleniowych. Część szkoleń, zwłaszcza dla kadry zarządzającej, prowadzona była z udziałem przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego i  policji.

Polityka dotyczy zasad przeciwdziałania korupcji, unikania konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej, wręczania i otrzymywania upominków biznesowych oraz wprowadza podział odpowiedzialności i  narzędzia zarządzania przeciwdziałaniem korupcji takie jak: cykliczna analiza ryzyka korupcji, edukacja antykorupcyjna, monitorowanie oraz opis procesów. W 2018 roku doprecyzowana została w Polityce kwestia warunków przyjmowania upominków. Wyszczególniono i opisano kategorie upominków: dopuszczalnych (w tym symbolicznych), niedopuszczalnych i warunkowo dopuszczalnych.

W ramach szczegółowych działań realizowane były również programy obszarowe takie jak:

  • budowanie kultury organizacyjnej opartej o stosowanie wartości GK PGE – przeprowadzono szereg działań komunikacyjnych, w tym także promujących zaangażowanie zarządu i kadry zarządzającej oraz aktywizujących pracowników do współudziału – konkursy związane z tematyką compliance;
  • postawa szacunku w GK PGE – przeprowadzono szereg szkoleń w zakresie zapobiegania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i innym nagannym zachowaniom. Przedłużono usługę Bezstronnego Doradcy dla PGE SA;
  • unikanie konfliktu interesów – powstał wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów, które docelowo będzie podpisywane przez wszystkich pracowników.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Opracowano projekt Procedury Ogólnej Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) w PGE S.A. oraz Spółkach GK PGE.

Wyniki wyszukiwania: