Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Public Affairs

Public affairs na poziomie krajowym i unijnym

Grupa PGE funkcjonuje w niezwykle złożonym i zmiennym otoczeniu regulacyjnym. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych i aktywne uczestnictwo w dialogu ze środowiskami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, jest elementem niezbędnym do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i wypełniania oczekiwań naszych interesariuszy. Aktywność ta przekłada się bezpośrednio na budowę wartości Grupy.

Nasza odpowiedzialność

Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej w Polsce. Zapewniamy bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Jesteśmy naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą oraz administracją centralną oraz samorządową. Pozycja PGE to również społeczna odpowiedzialność – patrząc z perspektywy obowiązku bezpieczeństwa całego systemu elektroenergetycznego, za którym stoi bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw energii do naszych klientów.

Jak działamy?

Dlatego dążymy do zwiększania świadomości opinii publicznej na temat problemów i wyzwań sektora elektroenergetycznego. Organizujemy i współorganizujemy konferencje i warsztaty dotyczące bieżącej sytuacji i problemów sektora, m.in. kształtu i kierunków polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, w tym standardów i limitów emisji przemysłowych, rynku mocy, planów modernizacji sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii.

Zależy nam na szerokiej i otwartej dyskusji o przyszłości polskiej i europejskiej elektroenergetyki.

Przybliżamy wizję, strategię oraz stanowiska PGE w kwestiach ważnych dla bezpieczeństwa państwa i stabilnego rozwoju polskiej gospodarki. Nasi eksperci analizują konsekwencje decyzji regulacyjnych oraz politycznych w obszarze energetyki. Naszymi obserwacjami i analizami dzielimy się w zakresie funkcjonujących ram umożliwiających dialog z administracją oraz tworzącymi prawo. Bierzemy aktywny udział w pracach instytucji, starając się zwracać uwagę na kwestie istotne dla naszej grupy i całej branży energetycznej.

Uważamy, że podstawą dla trwałego, zrównoważonego rozwoju Grupy PGE jest utrzymywanie poprawnych, partnerskich relacji z instytucjami na bieżąco nadzorującym funkcjonowanie rynków, na których działamy. Dbamy o konstruktywny i transparentny dialog z niezależnymi regulatorami rynkowymi i organami nadzorującymi rynek. Działamy zgodnie z zasadą Kodeksu Etyki PGE: „Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności”.

Jesteśmy członkiem szeregu organizacji zrzeszających przedstawicieli branży energetycznej i swoje opinie prezentujemy również za ich pośrednictwem. Zapewnia to wypracowanie wyważonego stanowiska, uwzględniającego punkt widzenia wszystkich członków organizacji. Spółki z Grupy są członkami takich organizacji jak:

  • Polski Komitet Energii Elektrycznej
  • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  • Towarzystwo Obrotu Energią
  • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Jako największy koncern elektroenergetyczny w Polsce jesteśmy świadomi wagi decyzji dotyczących przyszłości energetyki zapadających na szczeblu europejskim. Jesteśmy obecni na forum międzynarodowym, aktywnie włączając się w instytucjonalny dialog, wspierający ideę wzajemnego zrozumienia. Wierzymy, że konstruktywna wymiana argumentów i poglądów prowadzi do osiągnięcia kompromisu. Znacząca część naszej aktywności realizowana jest w ramach członkostwa PGE w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszającym reprezentantów branży w Polsce. Prezes Zarządu PGE, Henryk Baranowski, jest również prezesem Rady Zarządzającej PKEE. Ponadto, poprzez PKEE aktywnie uczestniczymy w pracach organizacji międzynarodowej EURELECTRIC, reprezentującej interesy branży elektroenergetycznej na poziomie europejskim. Pan Prezes Henryk Baranowski jako przedstawiciel PKEE zasiada w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC. PGE uczestniczy również w pracach takich branżowych organizacji międzynarodowych jak: Central Europe Energy Partners, World Energy Council via Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej czy  Global Sustainable Electricity Partnership.

Rosnąca potrzeba prowadzenia bezpośredniego dialogu ze środowiskiem europejskim sprawiła, że w kwietniu 2019 roku PGE otworzyła własne biuro w Brukseli, pozostając członkiem PKEE. W obszarze reprezentowania głosu całej polskiej branży elektroenergetycznej to PKEE jest podmiotem wiodącym w Brukseli.

Wyniki wyszukiwania: