Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Nasza strategia

W środowisku podlegającym dynamicznym zmianom, a takim jest obecnie energetyka, strategia musi elastycznie odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Z tego też względu Grupy PGE pracuje nad aktualizacją swojej strategii, której prezentacja przewidziana jest na jesień 2019 roku.

Tymczasem konsekwentnie realizujemy obowiązującą strategię mając na uwadze docelową rynkową pozycję Grupy. Nasza wizja przyszłości Grupy PGE to:

PGE-grafiki_straegia2 PGE-grafiki_straegia2

Lider wytwarzania, aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju

Dążąc do umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku energii elektrycznej musimy podejmować wielowymiarowe działania. Z jednej strony to rozwój mocy konwencjonalnych oraz modernizacja istniejących, a z drugiej rozwijanie energetyki odnawialnej.

W latach 2019-2020 finalizować będziemy budowę nowoczesnych mocy konwencjonalnych w Opolu i Turowie.

Podchodzimy do planów rozwoju nowych mocy wytwórczych w sposób elastyczny, uwzględniający zmiany rynkowe i potencjał do dywersyfikacji miksu wytwórczego Grupy. Każdorazowo mamy na celu podjęcie najkorzystniejszej decyzji pod względem ekonomicznym, technicznym, a także uwzględniającej specyficzną lokalizację poszczególnych aktywów. Tutaj dostrzegamy potencjał rozwoju mocy wytwórczych opartych o paliwo gazowe czy paliwa alternatywne.

Nasze ambicje obejmują również rozwój energetyki odnawialnej. Grupa PGE zamierza utrzymać pozycję lidera w segmencie OZE i w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji energii z OZE.

Naszą przewagą konkurencyjną jest elastyczność inwestycyjna w zakresie OZE. Posiadamy odpowiedni potencjał, aby móc rozwijać najbardziej efektywne ekonomicznie źródła odnawialne. Jesteśmy gotowi zrealizować najbardziej zaawansowane projekty lądowych farm wiatrowych, farmy fotowoltaiczne, morską farmę wiatrową o mocy ok. 1.000 MW w pierwszym etapie budowy nowych mocy offshore oraz zwiększyć zaangażowanie w segmencie źródeł rozproszonych. Realizacja określonych inwestycji będzie uzależniona od uwarunkowań regulacyjnych oraz systemów wsparcia.

Jesteśmy świadomi, że w okresie postępujących zmian na rynku energii elektrycznej utrzymanie pozycji lidera stanowi duże wyzwanie. Dostosowanie energetyki konwencjonalnej do nowego kształtu rynku, a zwłaszcza uelastycznienia jego pracy, jest tylko jednym z działań, które podejmujemy. Aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania w długim terminie musimy być przygotowani do dostosowania naszego portfela wytwórczego. Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, dzięki czemu może dokonać optymalnego wyboru w kontekście przyszłych regulacji.

PGE-grafiki_polityka-klimatyczna PGE-grafiki_polityka-klimatyczna

Patrzymy perspektywicznie na morskie farmy wiatrowe rozwijając projekt o mocy 1 GW w pierwszym etapie. W połączeniu z adekwatnym systemem wsparcia i odpowiednim modelem finansowania realizacja inwestycji powinna być uzasadniona ekonomicznie oraz przyczynić się do zmniejszenia ekspozycji Grupy na koszt uprawnień do emisji CO2. Zwłaszcza, że w szerszym, społecznym wymiarze wpłynęłaby pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy w kraju i rozwój przemysłu.

Widzimy możliwość budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, po wypracowaniu modelu gwarantującego efektywność ekonomiczną inwestycji.

Przygotowujemy się również do uzyskania pozwoleń na zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, jednak ewentualna realizacja tych inwestycji zależna będzie od kształtu polityki klimatycznej UE oraz krajowych regulacji.

Niezależnie od nowych inwestycji PGE będzie dokonywać w optymalnym zakresie modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych BAT (ang. BAT – Best Available Technology), zachowując swoją pozycję na rynku.

PGE nie ustaje w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które będą stanowić o jej przewadze konkurencyjnej oraz nadal będzie redukować oddziaływanie na środowisko.

cieplo cieplo

Rozwój o charakterze nieorganicznym przybliża nas do założonych celów. Dzięki nabyciu aktywów EDF Polska umocniliśmy swą pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym i zostaliśmy największym w kraju dostawcą ekologicznego ciepła systemowego z 25-procentowym udziałem w polskim rynku produkcji ciepła z kogeneracji. W związku z nową rolą Grupy PGE na tym rynku oraz w nawiązaniu do zamiaru wydzielenia nowej linii biznesowej skupiającej aktywa ciepłownicze, 14 grudnia 2017 roku zaprezentowana została Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE, która precyzuje aspiracje w tym obszarze.

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług

Naszą priorytetową odpowiedzialnością jest stabilne dostarczanie energii elektrycznej. Szeroki program inwestycyjny w segmencie dystrybucji systematycznie poprawia wskaźniki niezawodności. Równocześnie dbamy o to, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom naszych klientów. Ich satysfakcja ma być wyznacznikiem naszej skuteczności w działaniu.

Nowoczesna energetyka musi brać po uwagę zmiany zachodzące w potrzebach i zachowaniu klientów. Postrzegamy je jako szansę, a nie zagrożenie. Szybkość odpowiadania na te zmiany jest podstawą do budowy efektywnego przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.

Pragnąc sprostać rosnącym oczekiwaniom co do niezawodności świadczenia usług kładziemy ogromny nacisk na automatyzację oraz usprawnianie naszych procesów i infrastruktury. Stajemy się coraz bardziej elastyczni i kompleksowi. Dbamy o standardy obsługi klienta, koncentrujemy się na wzmacnianiu relacji z klientami poprzez rozwój wiedzy o jego potrzebach.

W odpowiedzi na zidentyfikowane oczekiwania Grupa PGE będzie rozszerzać swoją ofertę m.in. o nowe produkty i usługi komplementarne do energii elektrycznej oraz rozwijać nowe kanały sprzedaży i komunikacji, co wpłynie pozytywnie na poprawę monitorowanych wskaźników satysfakcji klienta.

Staramy się ujednolicać standardy obsługi klientów tak, by nasz klient był zadowolony z naszych usług, niezależnie od tego, czy jest obsługiwany przez PGE Dystrybucja, czy PGE Obrót.

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce

Efektywność kosztowa i operacyjna Grupy PGE jest jednym z kluczowych warunków realizacji pozostałych celów strategicznych. Elastyczność natomiast jest konieczna dla uzyskania zdolności szybkiego reagowania na wyzwania pojawiające się w otoczeniu Grupy PGE, zwłaszcza ze zmianami zachodzącymi na rynku energii elektrycznej.

Redukcja kosztów ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i potencjału Grupy PGE oraz tworzy podstawę dalszego rozwoju Grupy PGE i realizacji ambitnego programu inwestycyjnego. Poprawa efektywności będzie realizowana w każdej linii biznesowej Grupy PGE:

Suma redukcji kosztów* w latach 2016-2020

PGE-grafiki_redukcja-kosztow PGE-grafiki_redukcja-kosztow

Efektywne zarządzanie majątkiem

PGE dysponuje portfelem aktywów, których rentowność i funkcja pełniona dla systemu elektroenergetycznego są zróżnicowane. Ujednolicone podejście do planowania wydatków na majątek produkcyjny w Grupie Kapitałowej PGE pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania majątku i nakładów inwestycyjnych, przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii.

Z finansowego punktu widzenia, nieodzowne jest określenie uzasadnionych ekonomicznie nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych poprzez segmentację aktywów wytwórczych – pod kątem ich zyskowności i istotności.

W efekcie działań założono redukcję nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych w latach 2016-2020 na poziomie około 500 mln PLN.

Celem zmian w strukturze organizacyjnej spółki jest poprawa efektywności operacyjnej oraz przygotowanie Grupy PGE do rozwoju w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych, w zmieniających się warunkach rynkowych.

Zmiany te realizowane będą m.in. poprzez:

 • Standaryzację i optymalizację funkcji wsparcia na poziomie całej Grupy.
 • Przyspieszenie przebiegu procesów decyzyjnych, analitycznych oraz raportowych.
 • Uproszczenie  struktur organizacyjnych w GK PGE oraz zwiększenie decyzyjności na niższych szczeblach zarządzania.
 • Optymalizację procesową i organizacyjną spółek zależnych.
 • Wydzielenie segmentu Kogeneracja.
 • Eliminację pokrywających się funkcji.

W procesie zarządzania i rozwoju organizacji wielką wagę przykładamy do rozwoju kompetencji pracowników w zakresie wiedzy branżowej i umiejętności proaktywnego budowania relacji z interesariuszami. Rozwijamy i modernizujemy systemy zarządzania wynikami pracy, oceny i premiowania oraz dążymy do wzmocnienia proefektywnościowej kultury zarządzania w oparciu o zintegrowane procesy i narzędzia HR.

Elastyczna organizacja

Wierzymy, że w zmieniającym się otoczeniu rynkowym nie wystarczy funkcjonować efektywnie. Organizacja musi stać się elastyczną w działaniu, aby móc szybko reagować na zachodzące zmiany.

Wzrost elastyczności Grupy PGE osiągnięty będzie głównie dzięki:

 • Mechanizmom monitorowania otoczenia i szybkiego reagowania na zmiany.
 • Otwartości na współpracę biznesową z partnerami zewnętrznymi, również na rynkach międzynarodowych.
 • Współpracy z ośrodkami naukowymi i akademickimi.
 • Przyspieszeniu procesów decyzyjnych, analitycznych i raportowych.
 • Usunięciu systemowych barier mobilności pracowników.

Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Jesteśmy świadomi konieczności dostosowania Grupy PGE do świata, w którym zmiany dokonują się gwałtownie, świata w którym tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. PGE pragnie być aktywnym uczestnikiem zmian, nie poprzestając na udoskonalaniu wykorzystywanych obecnie technologii. Staramy się wychodzić poza nasze dotychczasowe kluczowe kompetencje i być otwartymi na zaangażowanie się w nowe obszary działalności.

Aktywnie angażujemy się we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii z wiarygodnymi partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewagi konkurencyjnej. Wsparcie Grupy PGE może polegać na zaangażowaniu finansowym, merytorycznym lub organizacyjnym, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i formy jego realizacji. Jedną z form zaangażowania jest specjalistyczny fundusz PGE Ventures oraz możliwość pozyskania środków od prywatnych inwestorów i innych źródeł zewnętrznych.

Wraz ze zmieniającym się rynkiem energii elektrycznej tworzy się miejsce dla nowych działalności. Wykorzystanie tych szans to droga do ewolucyjnych zmian w Grupie i zwiększania przychodów spoza segmentu wytwarzania i dystrybucji.

Zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii pozwoli Grupie PGE wprowadzić na rynek nowoczesną i kompleksową ofertę dla klienta, obejmującą m.in. fotowoltaikę, elektromobilność, inteligentne rozwiązania dla domów, gaz ziemny i zarządzanie popytem.

Kolejnym kierunkiem potencjalnego rozwoju jest aktywność na rynku efektywności energetycznej. Zaangażowanie takie umożliwiłoby Grupie PGE budowę długoterminowych, korzystnych relacji z klientami takimi jak np. przemysł, jednostki samorządu terytorialnego i odbiorcy indywidualni. Realizowany będzie ponadto szeroki zakres inicjatyw poprawiających efektywność energetyczną infrastruktury i budynków należących do spółki.

Zgodnie ze Strategią w latach 2016-2020, nakłady inwestycyjne Grupy PGE zostały założone na poziomie ~ 34 mld PLN, w tym ponad 10 mld PLN na toczące się projekty w Opolu i Turowie. W związku z kończącymi się programami modernizacji poziom wydatków na istniejące moce w Energetyce Konwencjonalnej będzie stopniowo malał. Po 2020 roku Grupa PGE będzie realizować program inwestycyjny uzależniony od wybranych opcji strategicznych, potrzeb systemowych oraz nowego modelu rynku. Plany inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji związanych ze wzrostem nieorganicznym.

Wartości Grupy PGE

Strategia Grupy PGE realizowana jest w zgodzie z wartościami: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz zasadami codziennej pracy zawartymi w Kodeksie etyki GK PGE. Grupa PGE jest organizacją odpowiedzialną społecznie i świadomą swojego wpływu na otoczenie, dlatego w swoich działaniach koncentruje się na ograniczaniu wpływu na środowisko, działaniu w oparciu o zasady etyczne oraz zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Wyniki wyszukiwania: