Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Perspektywy Spółki

Zarządzanie tak dużą grupą kapitałową wymaga spojrzenia z różnych perspektyw i horyzontów czasowych. Koordynujemy nasze działania w perspektywie krótkoterminowej – operacyjnej, jednocześnie planując długofalowo i strategicznie. W naszych analizach i decyzjach uwzględniamy cykl gospodarczy oraz postęp technologiczny i procesy społeczne.

Henryk Baranowski
PREZES ZARZĄDU

Horyzont roku obrotowego, wynikajacy z raportowania okreseowego i z budżetowania. Horyzont właściwy dla specyfiki rynków finansowych. Widoczność: plan remontowy, kontraktacja energii, paliw i CO2, znajomość taryf, WACC URE, WRA. Szacunkowy wpływ decyzji regulacyjnych.

EBITDA 2018 mld PLN Perspektywa 2019 vs 2018 Główne czynniki
Energetyka Konwencjonalna 2,10
 • Średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 244 PLN/MWh
 • Planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie – remonty BAT/BREF
 • Łączny wzrost średniego kosztu węgla o ok. 20%
 • Wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji CO2 z powodu dynamicznego wzrostu notowań i niższej darmowej alokacji (o ok. 3 mln ton)
Ciepłownictwo 0,85
 • Wzrost cen węgla i uprawnień do emisji nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło ze względu na charakter i formułę taryf
 • Niższy poziom przychodów z tytułu wsparcia dla istniejących aktywów kogeneracyjnych
Energetyka Odnawialna 0,46
 • Wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych – dobre wykorzystanie aktywów wiatrowych w I kw. pozwala podwyższyć perspektywę
 • Średniorocznie wyższe ceny energii
Obrót 0,26
 • Oczekujemy wypłaty rekompensat wynikających z ustawy o cenach energii po zakończeniu procesu legislacyjnego
 • Utrzymanie trendów rynkowych
Dystrybucja 2,46
 • W I kwartale stosowane były stawki taryfowe z 2018 roku
 • Spodziewana wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 16,8 mld PLN, oraz ok. 132 mln PLN z tytułu inteligentnych liczników (AMI)
 • Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok na tym samym poziomie jak w roku 2018 (6,015% przed opodatkowaniem)

Makroekonomia. Cykl gospodarczy. Koniunktura w Polsce i regionie.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE
Otoczenie makroekonomiczne – świat
 • Symptomy pogorszenia koniunktury w strefie euro:
  • Prognoza PKB wg KE na 2019 rok: 1,2%,
  • Spadek produkcji przemysłowej (-0,4% r/r ),
  • PMI dla przemysłu: w styczniu 2019: 50,5 pkt. (w maju 2019 roku: 47,7 pkt.).
 • Stopy procentowe banków centralnych w większości gospodarek rozwiniętych kształtują się na bardzo niskim lub ujemnym poziomie. W sytuacji pojawienia się recesji problem może stanowić brak narzędzi do dalszej stymulacji monetarnej. Ryzyko wprowadzenia barier w handlu międzynarodowym może przełożyć się na niższą dynamikę globalnego PKB.
 • Zmniejszony poziom konsumpcji może ograniczyć eksport z Polski, przekładając się na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce.
 • Spowolnienie w strefie euro oznaczać może mniejszy popyt na paliwa kopalne, a w rezultacie spadek cen paliw dla Grupy PGE.
 • Ewentualne spowolnienie gospodarcze oznaczać może również mniejszą emisję dwutlenku węgla, co może wpłynąć na ograniczenie ceny uprawnień do emisji w systemie EU ETS.
Otoczenie makroekonomiczne – Polska
 • Dynamika realnego PKB w 2018 roku na poziomie 5,1% (wstępny szacunek GUS).
 • Głównymi czynnikami wzrostu był popyt krajowy i inwestycje. Pod koniec roku spadła jednak dynamika konsumpcji prywatnej i eksport netto.
 • W kolejnych latach prognozy KE i NBP zakładają spadek dynamiki PKB:
  • 2019 rok: 4,0-4,2%,
  • 2020 rok: 3,6-3,7%.
 • Wśród licznych sygnałów ostrzegawczych wskazuje się:
 • Spadek wskaźnika PMI przemysłu w grudniu 2018 roku poniżej 50 pkt. do 47,6 pkt., co wskazuje na spowolnienie w przemyśle . Jest to jednocześnie jego najniższy poziom od 2013 roku (w maju 2019: 48,8)
 • Spowolnienie dynamiki wzrostu w strefie euro,
 • Spodziewane obniżenie tempa, wzrostu inwestycji publicznych i absorpcji funduszy UE.

 

 • Osiągnięcie dynamiki PKB na poziomie prognoz powinno przełożyć się na dalszy, choć słabszy, wzrost krajowego zapotrzebowania na energię (w zależności od warunków atmosferycznych) i korzystnie wpływać na obciążenie jednostek wytwórczych oraz wolumenów dystrybucji i sprzedaży.
 • Wobec nowych efektywnych mocy wytwórczych mających wejść do systemu elektroenergetycznego niższy wzrost zapotrzebowania może przełożyć się na niższą cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym.
 • Wzrost wskaźników cen robót budowlano-montażowych oraz presja kosztowa w segmencie budownictwa specjalistycznego mogą skutkować realnie wyższymi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami usług obcych.
Trendy na rynkach paliw
 • Węgiel kamienny na rynkach światowych w lekkim trendzie spadkowym z powodu wysokich zapasów i spodziewanego spowolnienia gospodarczego.
 • Realizowane inwestycje w obszarze wydobycia węgla kamiennego w kraju powinny wpłynąć powinny na wzrost produkcji tego surowca.
 • Jednocześnie po oddaniu do użytkowania nowych wysokosprawnych jednostek wytwórczych oczekiwany jest spadek zużycia tego paliwa na potrzeby produkcji energii elektrycznej.
 • Spodziewany jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce i regionie w perspektywie nowych inwestycji w bloki opalane tym paliwem oraz jednostki wysokosprawnej kogeneracji, oraz stopniowej zmiany miksu paliwowego w Niemczech.
 • Jednoczesny rozwój możliwości dostaw gazu ziemnego do Polski (rozbudowa terminala LNG, projekt Baltic Pipe, projekty infrastrukturalne eksporterów LNG).
 • Mniejsze ryzyko dostępności krajowego węgla na potrzeby źródeł wytwórczych Grupy PGE i potencjalny spadek cen w długim terminie.
 • Nowy potencjał dostaw gazu ziemnego umożliwia rozwój Elektrowni Dolna Odra przy wykorzystaniu technologii CCGT.
 • Wzrost możliwości importowych gazu ziemnego wpłynie na możliwość realizacji inwestycji w wysokosprawną kogenerację gazową w nowym systemie wsparcia.

Zmiany technologiczne i społeczne (demograficzne i kulturowe). Polityka energetyczna – polska i europejska.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE
Rozwój nowych technologii
 • Obserwujemy rosnącą konkurencyjność technologii wiatrowych (w tym offshore) i fotowoltaicznych, co potwierdzają ceny uzyskane w aukcjach OZE.
 • W niektórych państwach widoczne dynamiczne rozpowszechnianie pełnoskalowych, nowych technologii magazynowania energii, świadczących m.in. usługi regulacyjne.
 • Systematyczny rozwój energetyki prosumenckiej i dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji.
 • Rozwój elektromobilności.
 • Zwiększenie konkurencyjności nowych OZE wpływa na ich rozwój i ograniczenie obciążenia starszych jednostek konwencjonalnych.
 • Spadające koszty technologii offshore umożliwiają jej wykorzystanie jako opcji rozwoju Grupy PGE.
 • Komercjalizacja magazynowania energii na skalę przemysłową umożliwi lepsze wykorzystanie OZE, uzupełniając moce konwencjonalne w roli bilansowania systemu.
 • Wraz z rozwojem energetyki prosumenckiej wzrasta zmienność warunków pracy sieci na poziomie lokalnym, co oznacza konieczność inwestycji w infrastrukturę (przyłączenia, modernizacje), przy ograniczeniu wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.
 • Rozwój elektromobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zwłaszcza w dolinie nocnej, natomiast wymaga inwestycji w rozwój infrastruktury sieciowej oraz punktów ładowania.
 • Rozwój inteligentnych sieci przesyłowych (SmartGrid), systemów opomiarowania oraz internetu rzeczy (IoT) oraz Big Data.
 • Aktywna rola strony popytowej w bilansowaniu systemu – krótkookresowa i odpłatna redukcja poboru energii przez dużych, energochłonnych odbiorców.
 • Rosnące znaczenie wymiany transgranicznej.
 • Robotyzacja
 • Idea zeroemisyjnego transportu jako dodatkowy czynnik wpływający na rozwój OZE
 • Możliwość lokalnego bilansowania energii pomiędzy inteligentnymi domami, pojazdami elektrycznymi i instalacjami rozproszonymi, a także optymalizacja zużycia. Większe wymagania klientów wobec firm energetycznych i konieczność dostosowania oferty produktowej do oczekiwań.
 • Wzrost ilości danych do przetwarzania. Większa precyzja w prognozowaniu zapotrzebowania na energię, nowe możliwości w zakresie zarządzania sprzedażą i produkcją. Koszty związane z rozwojem infrastruktury IT oraz kompetencji cyfrowych.
 • Możliwość rozwoju usług DSR
 • Wymóg konkurencyjności jednostek wytwórczych nie tylko na rynku krajowym, ale szerzej – na rynku regionalnym.
 • Automatyzacja to możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego i szansa zaadresowania problemu luki międzypokoleniowej.

Planowanie w warunkach niepewności

Elementy otoczenia są wzajemnie powiązane. Otoczenie regulacyjne zmienia się pod wpływem sytuacji gospodarczej, oczekiwań społecznych i rozwoju technologii. Zmiany regulacyjne odzwierciedlane są przez rynki finansowe i surowcowe. Otoczenie ekonomiczne wpływa na nastroje społeczne i warunkuje rozwój technologii. Postęp technologiczny miewa charakter skokowy, dynamika procesów społecznych jest trudna do modelowania, natomiast reakcje rynków finansowych bywają impulsywne, dlatego do planowania musimy podchodzić w sposób zintegrowany.

Wyniki wyszukiwania: