Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Zaangażowanie społeczne

Grupa PGE aktywnie angażuje się społecznie. W 2014 r. przyjęliśmy Procedurę CCI (zaangażowania społecznego), która wyznacza główne obszary zaangażowania społecznego Grupy PGE. Ważnym dokumentem wyznaczającym standardy działania w zakresie społecznym jest Kodeks etyki GK PGE i zawarta w nim zasada: „Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi”. Filarami naszego zaangażowania społecznego są Fundacja PGE oraz Fundacja PGE Energia Ciepła.

 

Zadaniem Fundacji PGE, która działa od 2011 roku, jest wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz realizacji autorskich programów społecznych. Główne obszary działania fundacji to:

 • Pomoc społeczna
 • Nauka i edukacja
 • Lecznictwo i ochrona zdrowia
 • Wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego
 • Działalność ekologiczna i ochrona środowiska

W 2018 roku Fundacja PGE przekazała w ramach swojej statutowej działalności darowizny w wysokości niemal 5,5 milionów PLN.

Wsparcie społeczności lokalnych PGE realizuje także poprzez program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.

Wolontariat PGE w liczbach:

327
Liczba pracowników zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” w 2018 roku
15 024
Liczba godzin wolontariackich w 2018 roku
220
Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2018

W 2018 roku Fundacja PGE przygotowała specjalnie z myślą o Powstańcach Warszawskich projekt „Bohaterowie Naszej Przyszłości”, w ramach którego ponad 500 Powstańców Warszawskich otrzymało świadczenia, które mogli przeznaczyć na leki i koszty opieki medycznej, opłaty za energię elektryczną i pozostałe media lub inne niezbędne wydatki. Program zrealizowany został przez Fundację PGE, która przekazała 100 proc. środków na sfinansowanie świadczeń, we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae będącą operatorem programu, oraz z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy i Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Fundacja kontynuowała także program „Paczka dla Kombatanta” polegający na przekazaniu paczek Powstańcom Warszawskim, żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych.

Fundacja PGE wspierała także pamięć o bohaterach II Wojny Światowej poprzez współfinansowanie organizacji „Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Małego Powstańca”, którego organizatorem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego. Kontynuowała również współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego angażując się w organizację wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci”.

W ramach jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja uczestniczyła w sprowadzeniu do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej rękopisów „Potopu”. Wsparła finansowo również prace konserwatorskie Sali Dębowej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie oraz ekspozycję wiernej kopii zabytkowej Księgi Henrykowskiej, będącej kluczowym dla dziedzictwa polskiego i kultury europejskiej dokumentem historycznym, wpisanym w 2015 roku na listę „Pamięć Świata” UNESCO.

Fundacja PGE realizuje „Energetyczny tornister” – akcję zapoczątkowaną kilkanaście lat temu przez łódzkich energetyków. Przy współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej pierwszoklasiści z rodzin o niskim statusie materialnym otrzymują kolorowe plecaki z wyprawką szkolną. Dzięki temu swoją przygodę ze szkołą rozpoczynają pełni pozytywnej energii. W roku 2018 Fundacja PGE wraz ze PGE GiEK i PGE EJ 1 przygotowała 619 „energetycznych tornistrów”, w których znalazły się najpotrzebniejsze przybory szkolne.

Więcej na ten temat.

Drugim filarem zaangażowania społecznego Grupy PGE jest Fundacja PGE Energia Ciepła.

Oddziały i spółki, należące do PGE Energia Ciepła, prowadzą programy wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Ich beneficjentami są organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wskazane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej rodziny potrzebujące pomocy. Wsparcie udzielone przez PGE Energia Ciepła w ramach akcji i programów wspierających osoby wrażliwe społecznie wyniosło w 2018 roku ponad 400 tys. PLN, a w ciągu ostatnich 10 lat – ponad 3,5 mln PLN. W każdym oddziale PGE Energia Ciepła rozwiązanie to funkcjonuje na nieco innych zasadach.

Program „Podzielmy się ciepłem” elektrociepłownia w Krakowie realizuje od 2007 roku wraz z dystrybutorem ciepła MPEC i pozostałymi producentami ciepła dla miasta. Partnerzy przekazują dotacje na pokrycie rachunków za ogrzewanie dla organizacji pozarządowych wspomagających osoby wykluczone społecznie.

Wrocławska KOGENERACJA od 10 lat współpracuje z gminą Wrocław i gminą Siechnice. Dzięki porozumieniom, podmioty pożytku publicznego oraz rodzinne domy dziecka korzystające z ciepła sieciowego, otrzymują dotacje na częściowe pokrycie opłat za ogrzewanie.

W Toruniu od 5 lat prowadzony jest program „Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie”, którego ideą jest wspieranie klientów ciepła sieciowego (organizacji pożytku publicznego) niosących pomoc innym – osobom chorym, w ciężkiej sytuacji materialnej. Ponadto, w toruńskiej spółce od 10 lat w ramach konkursu „Bezpieczna praca w PGE Toruń” pracownicy – laureaci konkursu przekazują darowiznę wypracowaną w ramach konkursu (punkty przeliczane są na pieniądze) organizacjom, których statutowym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Podobny konkurs odbywa się w Oddziale Wybrzeże.

Elektrociepłownia Zielona Góra przekazuje co roku (od 2008 roku) darowiznę na program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W ciągu dziesięciu lat EC ZG pomogła ponad 1 900 rodzinom.

Na Wybrzeżu, PGE Energia Ciepła wraz z gdyńskim dystrybutorem OPEC Sp. z o.o. prowadzi akcję „Podaj dalej ciepło”. Jest to akcja, która wspiera najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty pomocy społecznej z terenu Trójmiasta. W 2018 roku tematem przewodnim akcji oraz zgłaszanych projektów było „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”. W głosowaniu internautów, w którym na najciekawsze projekty oddano w tej edycji prawie 20 tys. głosów, przyznano nagrody pieniężne trzem organizacjom pozarządowym z terenu Gdańska i Gdyni. Dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji odbywa się pod hasłem: „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.

Także Elektrownia w Rybniku należąca do PGE EC pomaga osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie i potrzebującym. Od wielu lat współpracuje z rybnickim kołem Olimpiad Specjalnych, zespołami szkół specjalnych, współfinansuje organizację wypoczynku letniego oraz zajęć całorocznych dla dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin.

W Gdańsku PGE Energia Ciepła bierze udział w projekcie „Pomorze biega i pomaga”. To akcja, której celem jest promocja biegania i aktywnego wypoczynku. Kupując specjalnie przygotowaną koszulkę biegową, biegacze zbierają pieniądze na cel charytatywny. W 2018 roku dzięki akcji pomogliśmy wspólnie 3 osobom.

Ciepłem dzielimy się z potrzebującymi również poprzez autorski program Fundacji PGE Energia Ciepła. Celem programu „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, w postaci sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. W roku 2018 Fundacja PGE Energia Ciepła podjęła uchwałę o objęciu wsparciem dwudziestu pięciu organizacji pozarządowych.

W 2018 roku, nowa marka Lumi PGE, która powstała z myślą o mieszkańcach Warszawy, przygotowała ofertę „Prąd od serca”. Klienci, w ramach zakupu energii elektrycznej, mogą wspomóc wybraną przez siebie organizację charytatywną (Rak’n’Roll, Caritas lub ViVę). Wybranej organizacji Lumi przekazuje jednorazowo kwotę 100 PLN od każdej podpisanej umowy oraz 10 PLN za każdą zużytą MWh energii.

Fundacje zdecydowały się wyznaczyć konkretne cele, na które przeznaczą środki od Lumi i jej klientów:

 • Rak’n’Roll – na terapię psychoonkologiczną,
 • Caritas – na pomoc dzieciom z hospicjów,
 • Viva – na docieplenie miejsc, w których nocują zwierzęta.

Pod patronatem i z udziałem Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja PGE Energia Ciepła we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zainaugurowała projekt „Tablice Pamięci”, który zakłada rewitalizację pomników związanych z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Projekt „Tablice Pamięci” to trójstronna inicjatywa społeczna i edukacyjna, spełniającą trzy podstawowe cele:

 • wyeksponowanie i oddanie należnej czci miejscom pamięci – tablicom i pomnikom – opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej,
 • dotarcie z informacją na temat faktów historycznych do zagranicznych turystów,
 • popularyzacja i zwiększenie rozpoznawalności miejsc pamięci.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja PGE Energia Ciepła we współpracy z katowickim studiem filmowym i Klubem Jagiellońskim, stworzyła 60-sekundowy spot o charakterze edukacyjnym w ramach kampanii społecznej dotyczącej flagi narodowej.

Spółka PGE EJ1, która prowadzi obecnie badania lokalizacyjne i środowiskowe, mające na celu wyłonienie ostatecznej lokalizacji do budowy elektrowni jądrowej, od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji elektrowni, prowadzi stały dialog i współpracę z lokalnymi społecznościami. Jedną z form współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) uruchomiony w 2015 roku. Jego celem jest umacnianie partnerskich relacji ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych: Gniewina, Choczewa i Krokowej oraz powiatów puckiego i wejherowskiego.

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw mieszkańców i samorządów lokalnych w zakresie aktywności edukacyjno-informacyjnych dotyczących energetyki jądrowej, działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego (powiaty wejherowski i pucki), współpracy w realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw dobroczynnych i projektów sponsoringowych. Beneficjentami PWRGL są samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje działające na terenie gmin lokalizacyjnych, a także odwiedzający region turyści. Decyzje o finansowaniu projektów podejmuje rada konsultacyjna, składająca się z przedstawicieli lokalnych samorządów, społeczności lokalnej i spółki PGE EJ 1. W latach 2015-2018 na wsparcie projektów w ramach PWRGL przeznaczonych zostało 7 mln 200 tys. PLN.

Program jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności i jest przez nich postrzegany jako ważny. Wspiera zarówno większe inicjatywy lokalnych samorządów, takie jak budowa dróg, chodników, świetlic wiejskich, jak i inicjatywy małych lokalnych kół gospodyń wiejskich czy świetlic środowiskowych. W badaniach opinii publicznej lokalna społeczność oceniła PGE EJ 1 jako przyjazną, uczciwą, rzetelną oraz wspierającą region. PWRGL jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79 proc.).

rozwin zwin

Mecenat i sponsoring

Działalność sponsoringowa jest częścią strategii Grupy Kapitałowej PGE, która w ten sposób wzmacnia swoją markę i zwiększa zasięg jej oddziaływania.

Jesteśmy blisko społeczności lokalnych także dzięki naszej działalności sponsoringowej, która koncentruje się na dwóch obszarach sponsoringu: kultury i sportu. Działania sponsoringowe służą budowie reputacji PGE oraz pozyskaniu sympatii opinii publicznej. Wspierają również realizację celów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poprzez działania sponsoringowe promowana jest marka PGE, zwiększa się stopień jej rozpoznawalności i zasięg oddziaływania. Strategicznym celem działań marketingowych Grupy Kapitałowej PGE jest utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.

muzyk muzyk

Sponsorujemy wiele ważnych wydarzeń kulturalnych. Często są to projekty o tematyce historycznej. W 2018 roku działania PGE zostały skoncentrowane na wspieraniu inicjatyw organizowanych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Projekty te miały bardzo szeroki zasięg i zakres tematyczny.

Wśród wspieranych projektów znalazły się wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W listopadzie 2018 roku swoją premierę miał film „Niepodległość”. Wykorzystano w nim nieznane wcześniej materiały archiwalne z lat 1914-1923 pochodzące nie tylko z Polski, ale także m.in. z Niemiec, Francji, USA i Rosji. Zrekonstruowane cyfrowo i pokolorowane archiwalia w niezwykle obrazowy sposób przenoszą widzów w okres sprzed 100 lat. Premiera filmu „Niepodległość” w Teatrze Wielkim w Warszawie była jednym z istotnych elementów państwowych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a emisje filmu w TVP oraz w Polsacie zgromadziły przed telewizorami ponad 5 mln widzów. Była to doskonała okazja do promocji marki.

PGE Polska Grupa Energetyczna była również sponsorem „Koncertu dla Niepodległej” zrealizowanego w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Podczas wydarzenia znani polscy artyści przypomnieli najważniejsze utwory muzyczne, które towarzyszyły Polakom przez ostatnich 100 lat. Koncert na PGE Narodowym był transmitowany przez Telewizję Polską. Obejrzało go ponad 2,3 mln widzów. Spółka była zaangażowana także w wiele projektów o zasięgu lokalnym, m.in. w Rzeszowie czy Gdańsku.

W roku 2018 PGE S.A. kontynuowała zapoczątkowaną w poprzednich latach współpracę z Filharmonią Narodową w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspieraliśmy również takie wydarzenia jak: Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Festiwal Mozartowski, Szalone Dni Muzyki oraz wiele innych wydarzeń o wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. Spółka została sponsorem filmu o Janie Nowaku Jeziorańskim pt. „Kurier”.

Spółki z GK PGE angażują się w wiele interesujących i znaczących inicjatyw o zasięgu lokalnym. PGE Energia Ciepła oddział w Krakowie wspiera Filharmonię Krakowską. Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni w 2018 roku już po raz kolejny objęły stały patronat nad wydarzeniami artystycznymi Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Elektrociepłownia w Toruniu angażuje się w projekt Bella Skyway – Międzynarodowy Festiwal Światła.

W 2018 roku, po raz 22 Fundacja PGE Energia Ciepła zorganizowała Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku skupiający uzdolnionych i wrażliwych na muzykę artystów. Fundacja PGE Energia Ciepła aktywnie działa również na niwie sportowej. W odpowiedzi na potrzeby osób w wieku 55+ zorganizowała Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Seniorów – YOU WIN. Była to impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym dedykowana seniorom chcącym rozwijać swoją aktywność fizyczną. Taka forma aktywności wpływa na poprawę życia seniorów poprzez polepszenie ich relacji społecznych, stanu psychicznego i fizycznego. Spotkanie ok. 400 uczestników Olimpiady z siedmiu miast wpływa także na integrację wewnątrzpokoleniową. Poza rywalizacją sportową, Fundacja zapewniła także uczestnikom możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, m.in. wzroku czy słuchu oraz bezpłatnych usług, w tym masaży leczniczych i kąpieli perełkowych realizowanych przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Fundacji PGE Energia Ciepła.

 • upowszechnianie i wzmocnienie marki PGE poprzez zwiększenie znajomości i zasięgu oddziaływania,
 • wyróżnienie PGE wśród działań marketingowych konkurencji oraz podkreślenie wyjątkowego charakteru PGE, jako największej polskiej firmy energetycznej,
 • budowanie akceptacji marki przez klientów masowych, tworzenie przestrzeni współpracy z kluczowymi klientami, oddziaływanie na liderów opinii i media na obszarze potencjalnych akwizycji i przejmowania rynku, wzmacnianie relacji partnerskich nakierowanych na dotychczasowych klientów,
 • pozyskiwanie akceptacji społecznej dla działalności operacyjnej GK PGE.

Celem działalności sponsoringowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i spółek GK PGE jest:

GK PGE współpracuje z profesjonalnymi drużynami różnych dyscyplin sportowych, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród kibiców, a do takich należą m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy piłka ręczna. W 2018 roku sponsorowaliśmy PGE Skrę Bełchatów (Mistrza Polski w siatkówce mężczyzn), PGE Vive Kielce (Mistrza Polski w piłce ręcznej mężczyzn), PGE FKS Stal Mielec (piłka nożna, I liga), PGE GKS Bełchatów (piłka nożna, II liga). PGE kontynuowała także współpracę ze sportowcami indywidualnymi: Zofią Noceti-Klepacką (windsurfing) i Waldemarem Stawowczykiem (wyścigi psich zaprzęgów), pracownikiem PGE GiEK. We wrześniu 2018 roku PGE podpisała umowy sponsoringowe z pięcioma utalentowanymi zawodnikami: Alicją Tchórz (pływanie), Klaudią Siciarz (lekkoatletyka), Damianem Czykierem (lekkoatletyka), Konradem Czerniakiem (pływanie) i Arturem Nogalem (łyżwiarstwo szybkie). Wyboru sportowców, z którymi PGE nawiązała współpracę, dokonano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od 2015 roku PGE S.A. jest sponsorem tytularnym najlepszej żużlowej ligi świata – PGE Ekstraligi. Realizujemy także umowę sponsoringową ze spółką PL.2012+, na mocy której jesteśmy sponsorem tytularnym najpopularniejszej i najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce, czyli PGE Narodowego.

PGE S.A. wspiera również lokalne inicjatywy związane z promowaniem sportu amatorskiego, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. W czerwcu 2017 roku uruchomiliśmy projekt sponsoringu amatorskiego, który realizowany jest na zasadzie konkursu na najciekawsze projekty. W jego ramach w 2018 roku wspieraliśmy akademie piłkarskie m.in. PGE FKS Stal Mielec, Widzewa Łódź, Stali Stalowa Wola i Avii Świdnik oraz FC Lesznowola, a także wiele inicjatyw lokalnych promujących edukację sportową wśród dzieci i młodzieży.

Sponsoring sportu w 2018 roku uwzględniał również inicjatywy organizowane w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Niektóre z nich, jak np. 100 Turniejów na 100-lecie Niepodległej Polski czy Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych „Siła Niepodległej” miały charakter ogólnopolski. Do współpracy chętnie włączały się kluby sportowe, z którymi PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje program wsparcia sportu amatorskiego dzieci i młodzieży. Widzew Łódź i PGE Stal Mielec zorganizowały turnieje piłkarskie dla najmłodszych, nawiązujące do obchodzonego w 2018 roku jubileuszu. Z inicjatywą wychodziły także inne, mniejsze kluby z różnych części Polski: JKS Jarosław, Łada Biłgoraj, Błękitni Stargard czy Orzeł Piątkowisko, a także samorządy i organizacje pozarządowe.