Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność, jak każda z aktywności człowieka, wiąże się w sposób naturalny z ingerencją w środowisko. Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawna, w szczególności z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju.

Czyste powietrze, czyste sąsiedztwo

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych wpływa na stan środowiska naturalnego, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do minimalizowania swojego wpływu na otoczenie.

Szczególną wagę przykładamy do rozwoju ciepłownictwa systemowego, wiedząc jak jego wykorzystanie ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko. Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródłem smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości. Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

W naszych działaniach wielką wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi władzami, wspólnie mierząc się z problemem smogu, dla poprawy jakości życia mieszkańców.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy PGE będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, nawiązała współpracę na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia paliw oraz poprawy jakości życia mieszkańców z kilkoma samorządami w kraju.

Realizacja przedsięwzięcia w Gorzowie Wielkopolskim polega na likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastąpienie ich indywidualnymi węzłami cieplnymi zasilanymi z systemu ciepłowniczego, czyli z wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego. Likwidacji podlega 13 lokalnych kotłowni, co przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia ilości awarii oraz poprawy jakości powietrza w Gorzowie Wielkopolskim i całym regionie. Budowane są nowe sieci ciepłownicze o łącznej długości 3,9 km. Realizacja projektu wpłynie także na zmniejszenie skali wytwarzania ciepła w źródłach o niskiej efektywności, a także na ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych.

PGE EC Kielce we współpracy z samorządem oferuje mieszkańcom możliwość przyłączenia się do centralnego systemu podgrzewania wody użytkowej. „Ciepła woda użytkowa” to projekt, który eliminuje ryzyko zatrucia czadem w wyniku niewłaściwej eksploatacji piecyków gazowych w mieszkaniach. Elektrociepłownia Kielce we współpracy z MPEC, opracowali projekt przyłączania mieszkań do centralnego systemu podgrzewania wody użytkowej. W ramach programu PGE dofinansowuje część wydatków poniesionych przez odbiorców ciepła na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Z kolei MPEC dostosuje sieć ciepłowniczą i wyposaży węzeł cieplny zgodnie z potrzebami przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej. Ciepło produkowane przez EC Kielce przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Kielc, przy zachowaniu poziomu kosztów ponoszonych obecnie przez mieszkańców wykorzystujących piece gazowe do podgrzewania wody.

Likwidacja niskiej emisji, wspieranie ekologii i efektywności energetycznej to cele porozumień o zrównoważonym rozwoju, które Oddział Wybrzeże kilka lat temu zawarł z samorządami w Gdańsku i Gdyni, a w 2018 roku z Gminą Kosakowo. Partnerem Porozumienia w Gdyni i Kosakowie jest także dystrybutor ciepła. Współpraca z samorządami pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb lokalnych społeczności oraz w skoordynowaniu i podniesieniu skuteczności wspólnych działań. PGE Energia Ciepła współpracuje również w ramach porozumień z samorządami w Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Toruniu.

PGE Energia Ciepła angażuje się w lokalne przedsięwzięcia związane z ekologią i ochroną środowiska. Elektrociepłownia gdyńska wraz z Urzędem Miasta Gdyni współorganizuje konkurs „Pokonaj smoga”, który odbywa się w ramach projektu Czyste Powietrze Pomorza dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problemem czystości powietrza i kształtowanie postaw proekologicznych. W 2018 roku zorganizowano także w Gdyni konkurs fotograficzny dla młodzieży pt. „Smog jest straszny. Pokaż jak go pokonać”. Elektrownia w Rybniku organizuje natomiast akcję sprzątania rzeki Rudy, która w 2018 roku odbyła się już po raz dziewiąty. Na terenie Elektrociepłowni Kraków powstała ścieżka ekologiczna, która umożliwia zwiedzającym elektrociepłownię zapoznanie się z bogactwem flory i fauny występującym na terenie zakładu, a także z działaniami realizowanymi na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Kolejnym istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, są emisje pochodzące z transportu. Rozwijając działalność w obszarze elektromobilności dążymy do ograniczenia również tego źródła zanieczyszczeń.

Niezależnie jednak od planów rozwojowych stale inwestujemy w nasze istniejące aktywa, a większość tych inwestycji jest związana bezpośrednio lub pośrednio z poprawą jakości ochrony środowiska naturalnego.

Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do dalszej poprawy. W latach 1989- 2018 elektrownie Grupy PGE zredukowały emisje: SO2 o 93%, NOx o 61 %, pyłu o 99%:

Emisje związków NOx, SO­2 i pyłów do powietrza (w kg/MWh) w elektrowniach systemowych Grupy PGE

Instalacje PGE pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi Dyrektywy IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji. Rozpoczęliśmy również realizacje programu dostosowania aktywów wytwórczych do norm BAT/BREF.

Kontrolujemy emisje substancji do atmosfery i notujemy wyniki poniżej obowiązujących limitów emisji. Nieustannie inwestujemy w modernizacje instalacji. Tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów wydaliśmy ponad 7,7 mld zł. Na modernizację kolejnej jednostki wytwórczej – bloku nr 2 przeznaczyliśmy ok. 200 mln zł (modernizacja jest aktualnie realizowana), a ponad 1 mld zł na program dostosowania do tzw. Konkluzji BAT, w ramach którego ograniczona zostanie m.in. emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci. Dzięki programowi zrekonstruowaliśmy i zmodernizowaliśmy dziesięć z dwunastu najdłużej działających bloków. W wyniku tych prac zwiększyła się również moc elektrowni o ok. 200 MW.

 

Norbert Grudzień
Wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK

Kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski Elektrownia Bełchatów intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie jeszcze ostrzejszych norm. Nadal prowadzone są modernizacje, których celem jest dalsze ograniczenie emisji tlenków azotu, związków siarki, pyłu, a także wzrost efektywności wytwarzania.

BAT

Obecnie realizowane lub przygotowywane są kolejne projekty związane m.in. z modernizacją IOS na blokach nr 8-12, rozbudową instalacji odwadniania i wyprowadzenia gipsu, zabudową Instalacji Niekatalitycznego Odazotowania Spalin (SNCR), zabudową Instalacji Odrtęciowienia Spalin dla bloków 2-12 i 858 MW oraz dostosowaniem monitoringu emisji rtęci do Konkluzji BAT bloków nr 2-12 i 858 MW.

Marek Ciapała
Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK

Innowacyjne technologie w służbie redukcji emisji rtęci

Rtęć jako pierwiastek obecny w skorupie ziemskiej, a tym samym w pokładach węgla brunatnego, uwalniany jest w procesie spalania do atmosfery. Eliminacja tego zjawiska stała się dla nas priorytetem.

PGE od kilku lat przygotowuje się i bada różne metody oczyszczania spalin z rtęci spalin tak, aby ostatecznie wybrać najbardziej skuteczne i tym samym przyjazne dla środowiska, sposoby redukcji tej substancji. Z tego względu, w 2011 roku został opracowany, przyjęty i wdrożony „Program rtęciowy dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”, którego celem była m.in. identyfikacja ryzyk i zagrożeń związanych z emisją rtęci, przygotowanie rekomendacji związanych z możliwością zastosowania różnych metod redukcji rtęci z instalacji wytwórczych spółki, przetestowanie tych metod i określenie ich skuteczności. Badania przyniosły doskonałe efekty – wypracowana własna technologia jest skuteczna i nowatorska w skali kraju.

Sposób opracowany w Elektrowni Bełchatów polega na dawkowaniu do węgla przed młynami celowanej, to znaczy uwzględniającej skład spalanego węgla, mieszanki soli bromu. W efekcie dochodzi do wiązania rtęci i zmniejszenia jej emisji. Metoda jest także skuteczna w przypadku usuwania tlenków siarki.

Wyliczenia emisji rtęci w latach 2013-2015 dokonywane były na podstawie przyjętych wskaźników, opracowanych przez jedną z polskich uczelni technicznych. Wartości szacowane były na podstawie ogólnie przyjętych założeń, wynikających z funkcjonującego wówczas poradnika Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wytycznych opracowanych na potrzeby spółki PGE GiEK. Regulacje prawne przed 2016 roku nie nakładały obowiązku pomiaru emisji. Od 2016 roku stosowane są pomiary emisji rtęci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7.11.2014 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Pomiary rtęci w Elektrowni Bełchatów dokonuje akredytowana firma – Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” raz w roku dla każdego przewodu w kominie, a uzyskane dwa wyniki pomiarów (z każdej godziny) są uśredniane i na podstawie tej wartości zostaje wyliczona roczna wielkość emisji. Metodyka wyliczania wielkości rocznej opiera się więc na dwugodzinnym pomiarze, co oznacza, że z uwagi na różną zawartość rtęci w próbkach węgla, wyniki te nie odzwierciedlają rzeczywistych rocznych wielkości emisji. Niemniej jednak, średnioroczna wartość emisji z 2016 roku, przyjęta na podstawie jednorazowego pomiaru, dała PGE GiEK przybliżony obraz tego, jak duże wyzwanie stoi przed polską energetyką w kontekście dostosowania się do zaostrzonych wymagań środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT.

Praktyka pomiarowa wskazuje, że w sesjach pomiarowych ze spalania węgla brunatnego trudno uzyskać stabilną emisję rtęci, a przedstawione wyniki średniogodzinowe w czasie 8 godzin lub jednej doby w różnych terminach pomiarowych mogą znacznie się różnić. Właśnie dlatego wartość otrzymanych wyników jest uśredniana. Dokładny wynik uzyskany będzie wyłącznie przy pomiarach ciągłych, do których elektrownia się przygotowuje. Rozpoczęcie pierwszego ciągłego pomiaru w Elektrowni Bełchatów ma nastąpić w 2020 roku, a więc na rok przed wejściem w życie konkluzji BAT, które wprowadzają obowiązek monitoringu ciągłego dla rtęci od 21.08.2021 roku. Wszystko po to, aby realnie zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest redukcja emisji rtęci, i dostosować instalacje do przyszłych wymagań środowiskowych.

Wielkość tonażowa emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów wynika bezpośrednio z ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Według wiedzy PGE GiEK, w żadnej elektrowni na węgiel brunatny w Europie nie są jeszcze stosowane wtórne techniki redukcji rtęci. Pojawią się dopiero wraz z wejściem w życie Konkluzji BAT. We wszystkich jednostkach skuteczność usuwania rtęci jest podobna – na poziomie ok. 44 proc. Dlatego ilość emitowanej rtęci zależy wprost od jej zawartości w paliwie, mocy kotłów i czasu ich pracy.

Jesteśmy przygotowani na zaostrzone wymagania wynikające z Konkluzji BAT, ponieważ odpowiedzialnie zarządzamy naszym wpływem na otoczenie, dostosowując plany i działania do wytycznych Unii Europejskiej. Spodziewamy się dalszego zaostrzania wymogów środowiskowych w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji, jak i poszerzania katalogu substancji objętych limitami, dlatego wyprzedzająco inwestujemy w nową i modernizujemy istniejącą infrastrukturę, aby spełniała najwyższe standardy technologiczne i środowiskowe

Robert Ostrowski
Prezes PGE GiEK

Emisje elektrowni PGE GiEK w 2018 roku, a dopuszczalne normy

Realizowane przez nas inwestycje w nowoczesne moce wytwórcze w Opolu i Turowie są kolejnym krokiem w stronę zmniejszania emisyjności Grupy. Budowane przy wykorzystaniu najlepszych światowych standardów technologicznych będą jeszcze bardziej efektywne i ekologiczne.

Dla nowych bloków przyjęto maksymalne wartości gwarantowane w umowach na wykonawstwo.

Emisje gazów cieplarnianych

Jesteśmy świadomi zmian zachodzących w klimacie, dlatego wszystkie nasze projekty rozwojowe prowadzą do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne. Nasze zrównoważone podejście do rozwoju uwzględnia specyfikę geograficzną i stan posiadania zasobów naturalnych w polskich warunkach.

Rozważnie ewoluujemy w kierunku większej dywersyfikacji naszego miksu produkcyjnego, tak by był on coraz mniej emisyjny. Dzięki temu zmniejszamy również ekspozycję na koszty uprawnień do emisji CO­2. Kluczowy wpływ na dynamikę zmian mają regulacje kształtujące ekonomikę inwestycji, uwzględniające takie aspekty jak niezależność energetyczna, bezpieczeństwo dostaw, czy sytuacja społeczno-ekonomiczna.

Redukcje w średniej emisyjności na przestrzeni ostatnich lat osiągnięte zostały między innymi dzięki poprawie efektywności wytwarzania energii, uruchomieniu elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym oraz uruchomieniu farm wiatrowych. Średnia emisyjność uległa obniżeniu pomimo ograniczonego wykorzystania biomasy, co było związane z uwarunkowaniami natury regulacyjnej. Przejęcie aktywów EDF w Polsce również wpływa pozytywnie na średni poziom emisyjności Grupy w kolejnych latach, głównie ze względu na wysoką efektywność procesu kogeneracji oraz nasze plany rozwojowe w tym obszarze.

Średnie emisje netto Grupy PGE (ton CO2/MWh, uwzględniając produkcję ciepła)

Działania rozwojowe mające wpływ na dalsze ograniczanie stopnia emisyjności PGE

Jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce i naszą ambicją jest utrzymanie tej pozycji. PGE stale analizuje możliwości dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. Zgodnie z planami, w 2030 r. chcielibyśmy posiadać 25% udziału w krajowym rynku źródeł odnawialnych. Rozwijamy ten segment odpowiedzialnie, mając na względzie aktualny rachunek ekonomiczny, w tym oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji.

Rozpoczynamy realizację planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Naszą ambicją jest osiągnięcie 2,5 GW w perspektywie 2030 roku oraz 1 GW w połowie przyszłej dekady. Obecnie realizujemy projekt budowy farm wiatrowych na lądzie o mocy niemal 100 MW, który zwiększy naszą moc w energetyce wiatrowej z 550 MW do niemal 650 MW już w połowie 2020 roku. Równocześnie uwzględniamy szersze zaangażowanie PGE w fotowoltaikę, zwłaszcza wobec rosnącego zapotrzebowania na moc w miesiącach letnich i planów krajowych w tym zakresie. Zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 powinno powstać ok. 10 GW mocy fotowoltaicznych. PGE planuje wybudować ok. 2,5 GW mocy.

Aktualny potencjał wytwórczy energetyki odnawialnej Grupy PGE to 1 GW, co stanowi blisko 12% mocy zainstalowanych OZE w Polsce. Nasze instalacje wyprodukowały w 2018 roku ok. 9% krajowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Moce zainstalowane PGE w OZE

Typ Ilość jednostek Moc zainstalowana
(MW)
Elektrownie wiatrowe 14 549,9
Elektrownie wodne 29 95,8
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z naturalnym dopływem 2 286,7
Elektrociepłownie biomasowe 2 75,2
Elektrownie fotowoltaiczne 1 0,6
Odnawialne łącznie 1 008,20

Zgodnie z przyjętą Strategią Ciepłownictwa planujemy rozwijać aktywność kogeneracyjną. Wpływa ona w kilku aspektach na obniżenie emisyjności Grupy. W rezultacie efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliwa, rzędu 80-85% w nowych instalacjach, ograniczana jest emisja CO2 w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Z drugiej strony rozwój ciepłownictwa zmierza w kierunku wykorzystania paliw zero- i niskoemisyjnych. Jednym z celów naszej Strategii Ciepłownictwa jest zwiększenie ich wykorzystania do poziomu 50% do roku 2030.  Uważamy, że biorąc pod uwagę środowisko naturalne, jak i ekonomikę, ważne jest wykorzystywanie lokalnych zasobów paliwa.

W ramach Strategii Ciepłownictwa przygotowywany jest do realizacji projekt budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica, opartej o źródło kogeneracyjne gazowe, która zastąpi w roku 2023 istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji jest także projekt budowy gazowych źródeł kogeneracyjnych w EC Zielona Góra, EC Gdynia, EC Bydgoszcz, EC Kielce i EC Zgierz.

Udział miksu paliwowego PGE Energia Ciepła

W kontekście technologii niskoemisyjnych warto również wspomnieć o projekcie mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra zasilanych paliwem gazowym. Wobec planów rozbudowy infrastruktury przesyłu gazu ziemnego oraz znaczenia systemowego elektrowni dla regionu, m.in. w kontekście bilansowania pobliskich farm wiatrowych, podjęta została decyzja o budowie dwóch bloków CCGT o mocy ok. 700 MW każdy.

Kluczowe inwestycje prowadzone obecnie przez PGE (budowa 2 x 900 MW w Opolu i 490 MW w Turowie) również przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, dzięki czemu zmniejszy się średni poziom emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie niemal 25% niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach.

Zgodnie ze sprawnością przyjętą w projektach

Zgodnie ze sprawnością przyjętą w projektach

Również modernizacje istniejących aktywów nakierowane są na zwiększenie sprawności wytwarzania, a co za tym idzie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W 2016 roku zakończyliśmy kompleksową modernizację 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, a obecnie prowadzimy jeszcze modernizację bloku nr 2. Realizujemy również projekt modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów, którego jednym z założeń jest powiększenie mocy bloków z 235 do 250 MW przy zwiększeniu sprawności i dyspozycyjności.

Działania efektywnościowe mające na celu ograniczenie emisji CO2 obejmują:

 • zwiększenie efektywności energetycznej aktywów produkcyjnych;
 • zmniejszenie własnego zużycia energii;
 • modernizację aktywów produkcyjnych;
 • zmniejszenie strat sieciowych przy dystrybucji energii elektrycznej;
 • zmniejszenie strat sieci ciepłowniczych.

Magazynowanie energii

Uznajemy magazynowanie energii za niezwykle ważny element systemu energetycznego wpływający na ograniczenie naszego wpływu na środowiska naturalne. Ma ono szczególne znaczenie w dobie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które w procesie produkcji energii elektrycznej uzależnione są od warunków atmosferycznych. Zmagazynowanie energii i jej udostępnienie w okresie zwiększonego zapotrzebowania jest obecnie największym wyzwaniem. Wierzymy, że dla branży elektroenergetycznej przełomowa będzie komercjalizacja efektywnych ekonomicznie magazynów energii. Z tego względu prowadzimy Program Magazynowania Energii, składający się obecnie z 8 projektów i zakładanej łącznej mocy ok. 40 MW.

Tymczasem wykorzystujemy dostępne technologie magazynowania energii, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe. Dysponujemy większością mocy zainstalowanych w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Nasze 4 elektrownie szczytowo-pompowe to w sumie 1,5 GW mocy zainstalowanej. Magazynują one energię w swych górnych zbiornikach wodnych i umożliwiają szybkie udostępnienie energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną znacznie wzrasta.

Polityka środowiskowa

Dbając o poprawę jakości środowiska naturalnego inicjujemy, wspieramy i uczestniczymy w przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska, którego jakość monitorujemy.

Polityka Ochrony Środowiska w GK PGE to kluczowy dokument definiujący nasze podejście do działań proekologicznych. Obowiązuje ona w kluczowych spółkach Grupy: PGE S.A., PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE EJ 1 i PGE Energia Odnawialna, a jej celami są:

 • określenie ogólnych zasad, uprawnień i odpowiedzialności w ramach ochrony środowiska przez GK PGE,
 • określenie procesów i działań realizowanych w GK PGE mających kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska,
 • przypisanie kluczowych ról zdefiniowanych w procesie zarządzania ochroną środowiska do odpowiednich szczebli struktury organizacyjnej zarządzania GK PGE,
 • identyfikacja procesów środowiskowych w poszczególnych liniach biznesowych z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników GK PGE w zakresie ochrony środowiska.

W 2016 roku została przyjęta Deklaracja Zarządu Spółki PGE S.A. w sprawie polityki środowiskowej, w której władze spółki zobowiązały się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom – wdrażania wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Środowisko a etyka

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Kwestia zarządzania wpływem na środowisko naturalne została ujęta w Kodeksie etyki Grupy PGE. Zasada „Dbamy o środowisko naturalne” opisuje postawę firmy m.in. wobec norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby.

Zgodnie z tą zasadą podejmujemy następujące działania:

 • Regularnie monitorujemy i zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko zarówno w obszarze technologii stosowanych podczas wykonywania naszej działalności operacyjnej, jak i podczas codziennych obowiązków służbowych.
 • Efektywnie korzystamy z zasobów naturalnych. Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko i promujemy zrównoważone wykorzystywanie niezbędnych nam zasobów naturalnych. Wyznaczamy sobie cele w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w naszym łańcuchu dostaw. Nasze inicjatywy obejmują działania, mające na celu zrównoważony rozwój technologii wytwarzania i przesyłu energii, zalesianie, redukcję zużycia wody i energii oraz recykling. Co roku publikujemy informacje o postępach w tej dziedzinie.
 • Stawiamy na innowacje. Wspieramy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej naszych produktów i usług.

Jesteśmy przekonani, że działając w sposób zrównoważony, przynosimy korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i społeczeństwu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Idea ponownego wykorzystania ubocznych produktów spalania (UPS) towarzyszy sektorowi energetycznemu od ponad 20 lat. Ograniczanie emisji do atmosfery powoduje wzrost ilości substancji wychwytywanych w instalacjach ochrony powietrza, a tym samym zwiększenie możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Grupa PGE kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie UPS, wdrażając w praktyce ideę zmniejszania wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

Ponowne wykorzystanie odpadów paleniskowych w różnych sektorach przemysłu przynosi wymierne korzyści dla środowiska:

 • nie występuje konieczność przeznaczania nowych terenów pod budowę składowisk odpadów i infrastruktury towarzyszącej,
 • ogranicza wykorzystanie surowców naturalnych (np. gipsu naturalnego, kruszyw), a tym samym zmniejsza powierzchnie terenów zdegradowanych związanych z ich wydobywaniem,
 • prowadzi do zmniejszenia uciążliwości składowisk odpadów, zarówno dla ludzi jak środowiska naturalnego.

Projekt promuje wykorzystywanie surowców ze źródeł wtórnych, a także efektywność materiałową. Zasada secondary first umożliwia zmianę kierunku biegu przenośników z UPS do gospodarki zamiast na składowiska. Rozwija i daje alternatywę dla zabezpieczania potrzeb gospodarki w zakresie surowców naturalnych w budownictwie infrastrukturalnym i przemyśle cementowym. W ciągu ostatnich 10 lat spółka ulokowała na rynku ponad 10 mln ton gipsu syntetycznego ograniczając tym samym wykorzystanie surowców naturalnych.

Bardzo dobre wskaźniki ponownego wykorzystania odpadów ze spalania osiągane są również w obszarze zagospodarowania popiołów i żużli ze spalania węgla, w tym szczególnie węgla kamiennego. UPS-y, jako wartościowe minerały antropogeniczne, surowce i produkty, charakteryzują się pożądanymi właściwościami rynkowymi. Nie powodują niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi, co potwierdziły badania wykonane na potrzeby rejestracji substancji zgodnie z systemem REACH.

W ideę gospodarki o obiegu zamkniętym wpisuje się również wybudowana przez nas w 2018 roku Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w elektrociepłowni PGE w Rzeszowie. Dzięki niej wykorzystywana jest energia z odpadów nie posiadających wartości recyklingowej.

W działającej już ITPOE można przetwarzać do 100 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż odpady niebezpieczne, których wykaz został ujęty w wydanej dla instalacji decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Funkcjonowanie instalacji ma na celu:

 • uzupełnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez odzyskanie energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko,
 • zmniejszenie produkcji ciepła w istniejących kotłach węglowych poprzez ograniczenie produkcji ciepła zimą i wyeliminowanie w całości produkcji ciepła latem – a tym samym ograniczenie wpływu użytkowania tych kotłów na środowisko,
 • dywersyfikacja paliw używanych w Elektrociepłowni (odpady komunalne, gaz ziemny i węgiel kamienny).
rozwin zwin

Poszanowanie dla wody

Warunki prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej określone są w odpowiednich pozwoleniach, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków.

Jednocześnie elektrownie wodne Grupy PGE, posiadające zbiorniki wodne, odgrywają ważną rolę w przypadku zagrożenia powodziowego jak również w czasie suszy. Poprzez dostarczenie dodatkowej wody do rzek wspierają one życie lokalnej flory i fauny. Dodatkowo praca turbin dotlenia wodę, co korzystnie wpływa na cały ekosystem. Wszystkie elektrownie wodne segmentu Energetyka Odnawialna posiadają zmodernizowane instalacje, które nie oddziałują niekorzystnie na stan wód. Spółki segmentu Energetyka Odnawialna prowadzą inwestycje w zakresie utrzymywania koryt rzek, partycypują w kosztach ponoszonych przez administratorów rzek oraz uczestniczą w kosztach zarybiania. Grupa PGE współpracuje z Ministerstwem Środowiska, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innymi podmiotami związanymi z gospodarką wodną, ochroną środowiska i „czystą energią”. Programy te umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energetycznego potencjału cieków wodnych oraz ograniczają negatywny wpływ obiektów gospodarki wodnej.

Jak dbamy o wodę w Bełchatowie

Kopalnia i Elektrownia Bełchatów jako zakłady odpowiedzialne społecznie, realizują zakrojone na szeroką skalę działania proekologiczne polegające na przywróceniu równowagi przyrodniczej.

W spółce PGE GiEK istnieje wypracowany i konsekwentnie realizowany, spójny system w zakresie ochrony środowiska naturalnego, który koncentruje się na trzech podstawowych elementach: ochronie ziemi, wody i powietrza. Zarówno Kopalnia, jak i Elektrownia Bełchatów, racjonalnie gospodarują zasobami wody, niezbędnej do procesu wytwarzania energii elektrycznej. Woda pochodząca z odwodnienia KWB Bełchatów w całości trafia do pobliskich rzek Widawka i Krasówka, które swoje ujście znajdują w Warcie, na terenie województwa łódzkiego. W ramach rekompensaty za odprowadzone wody głębinowe z okolic bełchatowskiej kopalni, wybudowaliśmy setki kilometrów nowoczesnych wodociągów i ujęć wodnych, które dostarczają wodę pitną do mieszkańców okolicznych gmin. Elektrownia Bełchatów posiada zamknięty układ chłodzenia, który również sprzyja maksymalnemu ograniczeniu poboru wody na potrzeby procesów technologicznych.

 

Robert Ostrowski
Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Kopalnia Bełchatów konsekwentnie ogranicza ilość wypompowanych wód, czego efektem jest aktualnie zmniejszenie zasięgu leja depresji o ponad 30 proc. Woda pochodząca z odwodnienia wyrobisk górniczych jest odprowadzana do pobliskich rzek i cieków powierzchniowych, zasilając je w wodę o wysokiej jakości. Wody z odwodnienia powierzchniowego wyrobisk są oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadnikach i dzięki zastosowaniu w nich filtrów roślinnych wody te spełniają co najmniej drugą klasę czystości. Tereny te to miejsca lęgowe ptactwa, siedlisko zróżnicowanej roślinności wodnej, żab i różnych gatunków ryb. Osadniki, czyli zbiorniki do oczyszczania zanieczyszczonej wody lub ścieków, są też ozdobą krajobrazu oraz miejscem wypoczynku, m.in. wędkarzy. Aktualnie KWB Bełchatów eksploatuje trzy osadniki: w Chabielicach, Kamieniu oraz zbiornik Winek w Żłobnicy.

Na terenach, na których prognozuje się wpływ robót górniczych na poziom wód gruntowych, KWB Bełchatów wykonała sieci wodociągów, do których podłączani są odbiorcy indywidualni. Aktualnie wszyscy mieszkańcy terenów objętych oddziaływaniem leja depresji pobierają wodę z nowoczesnych ujęć.

„Naturalne cieki wodne przy deficycie opadów atmosferycznych ulegają wypłyceniu i zarastaniu. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy generalną tendencję obniżania się wód gruntowych w Polsce, spowodowaną deficytem opadów atmosferycznych. Na wielu obszarach kraju, w tym także w okolicy Bełchatowa, występują tzw. susze hydrologiczne, które powodują stepowienie obszarów uprawnych. Wody pochodzące z odwodnienia KWB Bełchatów przeciwdziałają tym zjawiskom utrzymując ciągły przepływ wody w rzece i zapewniają funkcjonowanie trzech zbiorników retencyjnych: Słok i Wawrzkowizna na rzece Widawce oraz zbiornik Winek na rzece Krasówce”

Dariusz Grzesista
dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

W Elektrowni Bełchatów zastosowano zamknięty układ obiegu wody technologicznej. Uzupełniane są jedynie niewielkie straty wody w obiegu. Zamknięty układ chłodzenia daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Elektrowni Bełchatów i zapewnienia niezakłóconych dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

„Pobór przez eksploatowane ujęcia wód powierzchniowych na potrzeby elektrowni odbywa się bez pogorszenia funkcjonowania ekosystemów wodnych. W celu zmniejszenia ilości pobieranej wody do celów technologicznych, w Elektrowni Bełchatów przeprowadzono szereg zmian technologicznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, m.in. zmodernizowano akcelatory, chłodnie kominowe, a także zastosowano stabilizatory do uzdatniania wody chłodzącej, co w efekcie pozwoliło zmniejszyć straty wody w obiegu”

Andrzej Legeżyński,
dyrektor techniczny Elektrowni Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów spełnia wszystkie wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte w aktach prawnych tj. Ustawa Prawo Wodne, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz posiada stosowne pozwolenia wydane w drodze decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych. Elektrownia Bełchatów nie wykorzystuje nawet limitu wód, wskazanego w pozwoleniach. Pobór stanowi około 75 proc. ilości określonych w aktach prawnych.

Rekultywacja

Po zakończonej eksploatacji na danym obszarze przywracamy wartości użytkowe oraz przyrodnicze tak, aby były one jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Przykładem rekultywacji terenów poeksploatacyjnych jest Góra Kamieńsk, usypana z 1,354 mld m3 nadkładu zebranego z wyrobiska Pola Bełchatów (nadkładem są piaski, żwiry, iły i ich mieszaniny oraz glina). Wzniesienie zostało najpierw właściwie ukształtowane, połączone z terenami przyległymi poprzez budowę systemu dróg i pochylni oraz budowę systemu odwodnienia powierzchniowego. Potem nastąpiła faza jego rekultywacji, która polegała na odtworzeniu gleby oraz wprowadzeniu roślinności zielnej, gatunków drzewiastych i pielęgnacji nasadzeń. Obecnie zwałowisko przekazane zostało Lasom Państwowym do dalszego zagospodarowania.

W 2018 roku, tylko w ramach autorskiego projektu „Lasy pełne energii”, pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami i we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, posadzili 108 950 młodych drzew na terenie 14 województw. Akcją „Lasy pełne energii” obchodzimy co roku Światowy Dzień Ziemi.

W ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w KWB Bełchatów i KWB Turów, posadziliśmy łącznie (do końca 2018 roku) 46,5 mln drzew.

Ochrona bioróżnorodności

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji jest proces analizy otoczenia i środowiska przyrodniczego.

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat prowadzi monitoring terenów leśnych w rejonie swojego oddziaływania. Podczas badań realizowanych w ramach projektu modernizacji bloków stwierdzono, że obecnie prowadzone działania eksploatacyjne mają marginalny wpływ na bioróżnorodność terenów sąsiadujących z elektrownią, a planowane instalacje dodatkowo ograniczą jej wpływ na istniejącą florę i faunę. Do podobnych wniosków doszli badacze, realizujący prace dla Elektrowni Turów.

Podejmujemy również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Budujemy linie izolowane oraz konstrukcje na słupach przelotowych linii.

Przykładowym działaniem związanym z troską o zachowanie bioróżnorodności jest projekt PGE Dystrybucja prowadzony na rzecz ochrony bociana białego.

PGE Dystrybucja na co dzień troszczy się o środowisko naturalne, podejmując liczne działania, których celem jest ochrona ptaków. Szczególną troską energetycy otaczają bociany białe, dla których od lat na słupach linii niskiego napięcia montowane są platformy, wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Taka metalowa konstrukcja to bezpieczeństwo dla bocianów oraz zmniejszenie awaryjności sieci, a tym samym ograniczenie przerw w dostawie energii. Konstrukcja znakomicie odgradza ptaki od sieci energetycznej i broni przed porażeniem. Do tej pory na terenie działania spółki zamontowano ponad 24,2 tys. platform, zapewniających bezpieczne gniazdowanie ptaków na słupach energetycznych w okresie ich pobytu w Polsce. Energetycy nie tylko budują nowe siedliska, lecz stale, w okresie gdy bociany przebywają w cieplejszych stronach, remontują istniejące platformy. Jak wynika z naszych doświadczeń, działania są skuteczne – w ponad 90% przypadkach ptaki zasiedlają platformy. Dodatkowo, na liniach wysokiego i średniego napięcia montowane są kule ostrzegające ptaki oraz specjalne konstrukcje i osprzęt zapobiegający zderzaniu się ptaków z przewodami linii energetycznych. W 2018 spółka zamontowała osłony ochronne na słupach średniego lub niskiego napięcia w miejscach wskazanych przez ornitologów z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

PGE Energia Ciepła wspiera Stowarzyszenie „Sokół” przy projekcie reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce. W 2006 roku po raz pierwszy zaobserwowano stale przebywającą na kominie w Gdyni samicę sokoła. Pierwsze gniazdo zamontowano rok później. W lutym 2016 roku gdyńskie sokoły otrzymały całkiem nowe gniazdo wraz z kamerami, dzięki którym można na żywo obserwować życie lokatorów komina – sokołów wędrownych. W 2018 roku wykluły się w Gdyni 3 młode sokoły. Nowe lęgi zaobserwowano także na kominie elektrociepłowni w Toruniu. W Polsce żyje ich zaledwie ok. 30 par. Są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. PGE EC, wspierając reintrodukcję tych ptaków, promuje i pomaga budować społeczną postawę szacunku dla bioróżnorodności.

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach wiatrowych prowadzi monitoring ptaków i nietoperzy. Celem tego badania jest określenie rzeczywistego wpływu działania wiatraków na te zwierzęta. Wykorzystujemy w tym celu konstrukcje wież i turbin wiatrowych, które uniemożliwiają zakładanie gniazd. Stosujemy również specjalne oznakowanie na końcówkach łopat wiatraków, które umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej przeszkody.

Zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i już funkcjonujących, stosowane są m.in. przepławki, umożliwiające wędrówkę ryb.

rozwin zwin

Ochrona ptaków

Na terenach przemysłowych należących do Grupy Kapitałowej PGE istnieje 6 stanowisk lęgowych sokoła wędrownego. Znajdują się one w: Zespole Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowniach w Gdańsku, Gdyni, Toruniu oraz Lublinie, a także w Elektrowni Bełchatów. Spółki Grupy Kapitałowej PGE: Energia Ciepła oraz Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od lat współpracują w tym zakresie z ornitologami ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

W Polsce żyje zaledwie około 30 par sokołów wędrownych. Są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Już w 2004 roku ornitolodzy zauważyli parę sokołów wędrownych w ZEDO. Wtedy to zaobrączkowane zostały pierwsze 3 pisklęta. Od tamtego czasu na terenie Elektrowni Dolna Odra wykluły się już 33 młode sokoły. W 2006 roku po raz pierwszy zaobserwowano stale przebywającą na kominie w Gdyni samicę sokoła. Pierwsze gniazdo zamontowano rok później. W lutym 2016 roku gdyńskie sokoły otrzymały całkiem nowe gniazdo wraz z kamerami, dzięki którym można na żywo obserwować życie lokatorów komina – sokołów wędrownych. Od 2019 r. na żywo można obserwować także życie sokołów z Torunia i Lublina. W najciekawszych momentach życia sokolej rodziny podgląd on-line na stronie peregrinus.pl notuje ok. 200 tys. wejść w jednym miesiącu. W 2018 roku para sokołów wędrownych zagnieździła się także na poziomie 75 metrów nad ziemią, na galerii nawęglania jednego z 13 pracujących bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów. Wszystkie pisklęta z gniazd, którymi opiekuje się Stowarzyszenie „Sokół” są obrączkowane. Ptaki otrzymują dwie obrączki: żółtą ornitologiczną i niebieską obserwacyjną. Żółty kolor obrączki ornitologicznej oznacza, że sokół wykluł się na terenach zurbanizowanych, niebieski – że sokół wykluł się na wolności.

ptaki ptaki

ZEDO może pochwalić się także rodziną pustułek, która od kilku lat corocznie chowa kolejne pokolenia piskląt. Te nieduże sokoły na swoje gniazda wybrały miejsce w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych elektrowni. Pustułki podlegają całkowitej ochronie i wymagają ochrony czynnej. Są ptakami drapieżnymi, które przystosowały się do życia w warunkach miejskich. Wysokie budynki są dla nich odpowiednikiem skalnych ścian, na których pierwotnie gniazdowały.

Pustułki upodobały sobie także zrekultywowane tereny zwałowisk zewnętrznych Kopalń Bełchatów i Turów, należących do PGE GiEK. Prowadzone w kierunku leśnym prace rekultywacyjne wpłynęły na powstanie ewoluujących ekosystemów o stale wzrastającej bioróżnorodności będących doskonałą oazę dla tych drapieżników.

PGE Dystrybucja na co dzień troszczy się o środowisko naturalne, podejmując liczne działania, których celem jest ochrona ptaków. Szczególną troską energetycy otaczają bociany białe, dla których od lat na słupach linii niskiego napięcia montowane są platformy, wynoszące gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Taka metalowa konstrukcja to bezpieczeństwo dla bocianów oraz zmniejszenie awaryjności sieci, a tym samym ograniczenie przerw w dostawie energii. Konstrukcja znakomicie odgradza ptaki od sieci energetycznej i broni przed porażeniem. Do tej pory na terenie działania spółki zamontowano ponad 24,2 tys. platform, zapewniających bezpieczne gniazdowanie ptaków na słupach energetycznych w okresie ich pobytu w Polsce. Energetycy nie tylko budują nowe siedliska, lecz stale, w okresie gdy bociany przebywają w cieplejszych stronach, remontują istniejące platformy. Dodatkowo, na liniach wysokiego i średniego napięcia montowane są kule ostrzegające ptaki oraz specjalne konstrukcje i osprzęt zapobiegający zderzaniu się ptaków z przewodami linii energetycznych. W 2018 spółka zamontowała osłony ochronne na słupach średniego lub niskiego napięcia w miejscach wskazanych przez ornitologów z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Dzięki temu śmiertelność ptaków na wybranym obszarze spadła do zera.

Warszawski oddział PGE Dystrybucja wspólnie z Grupą EkoLogiczną prowadzi obrączkowanie młodych bocianów białych na terenie powiatu siedleckiego. Znakowanie ptaków pozwala śledzić trasy wędrówek, identyfikować miejsca stanowiące dla ptaków zagrożenie, jak również ułatwia ochronę najcenniejszych żerowisk. Zgromadzone informacje są wykorzystywane przez spółkę podczas prac związanych z instalowaniem platform bocianich i ich naprawą, a niekiedy przeniesieniem w inne miejsca. Badania i obserwacje pomagają wybrać lokalizacje dla wszelkich urządzeń „odstraszających” duże ptaki. W 2018 roku zaobrączkowano 605 bocianów białych.

Promocja odpowiedzialnego podejścia wśród klientów

Niezależnie od prowadzenia edukacji ekologicznej i zaangażowania Grupy w wydarzenia promujące poszanowanie środowiska naturalnego PGE Obrót wprowadziła ofertę sprzedaży energii z OZE dla obecnych i przyszłych klientów biznesowych, którzy w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne. Oferta „Naturalnie, że energia”, daje klientom gwarancję pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru. Dokument poświadcza odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Klienci otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego.

Wspólna Polityka Środowiskowa zobowiązuje wszystkie spółki Grupy do dbałości o środowisko naturalne. Ze względu na specyfikę działalności naszych najważniejszych spółek z Grupy, prezentujemy te wskaźniki, które w największym stopniu dotyczą naszego wpływu na środowisko.

Emisja CO2
w 2018 roku*
Emisja CO2
w 2017 roku
Przydział uprawnień
do emisji CO2 na 2018 rok**
Elektrownia Bełchatów 38 348 298 37 646 220 6 211 022
Elektrownia Turów 6 892 852 7 108 058 2 500 954
Elektrownia Opole 7 458 645 6 278 862 1 437 267
Zespół Elektrowni Dolna Odra 3 898 992 4 250 126 1 187 286
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 743 779 766 247 290 951
Elektrociepłownia Lublin Wrotków 453 102 507 729 166 164
Elektrociepłownia Gorzów 477 730 433 258 129 987
Elektrociepłownia Rzeszów 283 082 317 164 78 433
Elektrociepłownia Kielce 185 187 197 402 52 905
Elektrociepłownia Zgierz 174 579 192 520 22 210
RAZEM PGE GiEK 58 916 246 57 697 586 12 077 179
Elektrownia Rybnik 5 249 573 6 484 111 335 237
Elektrociepłownie Wybrzeże 1 907 109 1 905 110 583 064
Elektrociepłownia Kraków 1 721 648 1 775 841 497 470
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja 1 591 047 1 535 621 477 859
Elektrociepłownia Zielona Góra 562 785 570 888 47 491
Elektrociepłownia Toruń 237 721 218 956 52 056
RAZEM NABYTE aktywa 11 269 883 12 490 527*** 1 993 177
W tym Nabyte aktywa od 14 listopada 2017 roku 1 755 106
RAZEM segment Energetyka Konwencjonalna 70 186 130 59 452 692**** 14 070 356

*dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana – emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2
**ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w I kwartale 2019 roku
***Wolumeny jednostek mają charakter pro-forma i zostały zaprezentowane w celu ilustracyjnym, aby adekwatnie pokazać skalę działalności Nowych aktywów na tle jednostek wytwórczych PGE GiEK (to jest bez zniekształcenia związanego z proporcjonalnym uwzględnieniem w wynikach rocznych).Nowe aktywa: Elektrownia Rybnik, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Kraków, EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie, EC Zielona Góra, EC Toruń
****suma emisji CO2 odnosi się do emisji za cały rok 2017 dla PGE GiEK oraz aktywa nabyte od 14 listopada 2017

Wzrost emisji w 2018 roku wynika ze wzrostu skali działalności w obszarze energetyki konwencjonalnej. Jednocześnie średnia emisyjność z instalacji Grupy PGE spadła.

2018 2017 zmiana
Wolumen produkcji (TWh) 64,09 54,6 17%
Emisyjność [t/MWh] 0,88 0,93 -5%

Darmowe uprawnienia przypadające na produkcję energii elektrycznej wynikają z przepisów prawa w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Uprawnienia przyznawane są w zamian za udokumentowane inwestycje mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla w instalacjach Grupy PGE. Od 2013 roku każdy kolejny rok to spadek ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 przyznawanych instalacjom. Od 2021 funkcjonował będzie nowy model w ramach EU ETS, którego szczegóły nie są jeszcze znane.

PGE GiEK PGE EC
Waga istotnych emisji do powietrza [tony] 2018 2017 2018 2017
NOx 47 966 47 014 9453 14 667
SO2 63 130 55 631 7330 7 710
Pył zawieszony 2 492 2 145 509 628
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 0,89 0,89 0,48 0,72
SO2 1,18 1,05 0,38 0,38
Pył zawieszony 0,05 0,04 0,03 0,03

Standardy emisyjne oraz warunki uznawania ich za dotrzymane określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz pozwolenia zintegrowane wydane dla poszczególnych instalacji. Od 1 stycznia 2016 roku instalacje/źródła PGE GiEK pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi określonymi w Dyrektywie IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych w niej przewidzianych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji.

Wyraźnie niższe emisje NOx w PGE EC w roku 2018 w stosunku do roku 2017 są głównie efektem zakończonych w roku 2017 procesów inwestycyjnych w instalacje SNCR w El. Rybnik, EC Kraków, EC Gdańsk, a także mniejszej produkcji energii, co przełożyło się na niższe emisje SO2 i pyłu.

Na wzrost wskaźnika emisji pyłu zawieszonego w PGE GiEK miała wpływ gorsza jakość węgla w Elektrowni Bełchatów. Wzrosty i spadki wskaźnika występowały również w poprzednich latach.

PGE GiEK PGE EC PGE EO
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 1 042 814 300,00 1 176 371 367,61 528 781 595,50 731 062 150,32 12 431 666 681,90 17 721 590 022,50
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 1 040 611 060,00 1 174 331 817,81 524 456 463,31 726 729 661,00 12 431 621 230,90 17 721 580 761,50
wody gruntowe 1 713 527,00 1 365 176,50 2 901 559,60 2 892 267,00 37 415,00 3 381,00
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację
ścieki z innej organizacji 3 824,00 13 495,00
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 485 889,00 660 878,30 1 423 572,58 1 440 222,32 8 036,00 5 880,00

W ramach PGE GiEK, warunki prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej określone są w odpowiednich pozwoleniach, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych. W oddziałach spółki na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków. Na potrzeby technologiczne wykorzystywana jest woda z ujęć wód powierzchniowych, która jest następnie poddawana procesom oczyszczania i uzdatniania. W celu ograniczenia ilości zużycia wody surowej stosowane są obiegi zamknięte, a wykorzystaną wodę technologiczną oraz ścieki wprowadza się do innych procesów.

Pomiary ilości pobranej wody w PGE EO prowadzone są na podstawie zamontowanych liczników lub w oparciu o pracę rzeczywistą elektrowni. W 2018 roku nastąpiła zmiana metodologii obliczeń w EW Porąbka – Żar w stosunku do danych z roku 2017. Do obliczeń wykorzystano całkowity czas pracy elektrowni, a nie okres całego roku zawarty w pozwoleniu. Wzrost ilości pobranych wód gruntowych za rok 2018 wynika z dodania do sprawozdania wód gruntowych pobranych ze studni wierconej po przejściu przez układ chłodzenia zrzucanych do rzeki Odry w EW Krapkowice (32 100 m3 w 2018 roku), które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu za 2017 rok.

Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3] w 2018 roku.

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Rzeczywista łączna ilość ścieków 16 409 934,90 20 188 191,85 9 052 856,94 10 442 419,04* 283 790,48 224 798,18 1 352 1 034**
Ilość ścieków w podziale na:
do wód 16 226 412,40 19 681 160,98 4 925 721,13 7 349 567,79 279 028,48 220 607,18 1 352 1 034**
do ziemi 452,03
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 183 522,50 506 578,84 598 577 2 153 594,25 4 762 4 191
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia 211 854 878 214 919 799,50 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 916 984 342,25 1 054 634 377,49 541 288 560,03 723 422 747,49 4 683 35 784 nie dotyczy nie dotyczy

*w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za rok 2017 błędnie podano dane dotyczące rzeczywistej łącznej ilości ścieków w spółce PGE EC; było: 23 951 739,04, powinno być: 10 442 419,04
**w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za rok 2017 błędnie podano dane dotyczące rzeczywistej łącznej ilości ścieków w spółce PGE Dystrybucja; było: 2406, powinno być: 1034

Ścieki z elektrowni i elektrociepłowni PGE GiEK są oczyszczane, i odprowadzane do wód powierzchniowych lub przekazywane do przedsiębiorstw komunalnych. Wody z wyrobisk odprowadzane są do osadników terenowych, gdzie są oczyszczane w procesie naturalnej sedymentacji zawiesin wspomaganej filtrem roślinnym. Po oczyszczeniu mają co najmniej II klasę czystości.

Elektrownie należące do PGE EO wyposażone są w oczyszczalnie oraz separatory do oczyszczania ścieków. Badania próbek prowadzone są na bieżąco. Spadek ilości ścieków za rok 2018 w pozycji wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia wynika z nieuwzględnienia wód gruntowych pobranych ze studni wierconej. Ujęto je w tym roku w pozycji wody gruntowe, które po przejściu przez układ chłodzenia zrzucane są do rzeki Odry w EW Krapkowice (32 100 m3 w 2018 roku). Wzrost ilości ścieków związany jest z dużym wzrostem odprowadzanych ścieków w Oddziale Dychów. Spowodowany był zwiększeniem ilości wód drenażowych. Zbiornik główny był napełniony przez większość roku do maksymalnego poziomu.

Mniejsza ilość ścieków w spółce PGE EC w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wiąże się z mniejszą produkcją energii, a zatem mniejszym poborem wód, mniejszą ilością ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin.

Wzrost odprowadzanych ścieków w PGE Dystrybucja w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynika ze wzrostu zużycia wody na cele socjalno-bytowe pracowników oraz długiego i upalnego lata. Dodatkowo, do końca 2017 roku, wody opadowe odprowadzane z obiektów PGE Dystrybucja klasyfikowane były jako ścieki. Po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne (1 stycznia 2018 roku) wody opadowe nie są klasyfikowane jako ścieki. Zgodnie z nowym prawem wodnym, wody opadowe lub roztopowe to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1606,04 1 058,35 79,96 67,46* 11,88 101,62 2 141,19 2 350,05
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 601,97 521,06 11,63 4,17 6,49
Recycling 157,61 188,70 58,87 45,93**
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 183,10 215,93 9,18 9,95 4,22 5,02
Składowanie na składowiskach odpadów 176,55 27,28 0,57
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 820,97 105,39 4,49 65,97
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 0,28 6,84 15,15 24,13 2141,19 2350,05
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 7 095 231,73 5 333 625,82 423673,86 571 048,38 78,67 193,39 3424,85 6 913,09
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2089246,11 1 994 904,72 143 774,90 271 535,89
Recycling 6314,08 9 322,60 261 792,03 282 192,32 0,28
Spalanie (mass burn) 7,40
Unieszkodliwianie 3 027,375 14 392,91 21,04 8,89 1,67 1,17
Składowanie na składowiskach odpadów 4 949 595,45 3 238 673,03 15 582,10 12 599,59 77
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 53 362,80 76 325,17 65,52 69,48 73,76
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 2 409,32 4 620,84 118,18 3424,85 6 913,09

*w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za rok 2017 błędnie podano dane dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych wg. metody utylizacji w spółce PGE EC; było: 685,24, powinno być: 67,46.
**w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za rok 2017 błędnie podano dane dotyczące recyclingu odpadów niebezpiecznych w spółce PGE EC; było: 663,71, powinno być: 45,93.

W spółce PGE GiEK wytwarzane są głównie odpady inne niż niebezpieczne. W 2018 roku w instalacjach powstało ponad 7.095,23 tys. Mg tych odpadów (99,98 proc.). Odpady niebezpieczne, których powstało 1,61 tys. Mg, stanowią 0,02 proc. ogólnej masy odpadów. Wzrost ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w porównaniu do roku 2017 wynika przede wszystkim z uruchomienia w roku 2017 Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów. Odpady wytwarzane w 2018 roku poddane zostały procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowiskach (69,79 proc.) i procesom odzysku (29,45 proc.) Niewielka ilość odpadów (0,76 proc.) tymczasowo została zdeponowana w magazynach odpadów.

Odpady inne niż niebezpieczne stanowią przede wszystkim odpady paleniskowe.

Znacząca część popiołów ze spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz część gipsu syntetycznego wytwarzana jest jako produkt uboczny i nie jest klasyfikowana jako odpad. Uboczne produkty spalania (UPS) powstające w procesach produkcji energii i ciepła są cennym surowcem wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu jako wartościowe minerały antropogeniczne, surowce i produkty. Charakteryzują się pożądanymi właściwościami rynkowymi i nie powodują niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Ograniczają także wykorzystanie surowców naturalnych.

W spółce PGE EO nastąpił w 2018 roku spadek ilości odpadów w 2018 roku w pozycji: Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie, w porównaniu do 2017 roku. Wynika to z tego, że w 2017 roku w EW Porąbka były przechowywane odpady z 2016 roku oraz 2017 roku. W 2018 roku wytworzone odpady na bieżąco odbierały wyspecjalizowane firmy. Spadek ilości wytworzonych odpadów na obiektach EO związany jest z mniejszą liczbą koniecznych do przeprowadzenia serwisów, napraw itp.

Odpady wytwarzane wskutek działalności prowadzonej przez PGE Dystrybucja S.A. są przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Ilość wytworzonych odpadów jest uzależniona od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej oraz realizowanych inwestycji.

PGE GIEK 2018 Informacje dodatkowe
Wartość kar pieniężnych nałożonych i zapłaconych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 PLN
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 862 261,72 PLN

1) 841 181,30 PLN – szacowana kara za przekroczenie standardów emisyjnych:
pył – 729 PLN, SOx – 279 148,5 PLN, NOx – 561 303,8 PLN (EC Bydgoszcz)

2) 19 202,70 PLN – szacowana kara za przekroczenie emisji hałasu (KWB Bełchatów)

3) 1 877,72 PLN – szacowana kara za przekroczenie średnich stężeń 48-godzinych emisji pyłu z kotłów wodnych (EC Lublin)

Decyzje nakładające administracyjną karę pieniężną nie zostały jeszcze wydane

W 2018 roku na spółkę PGE GiEK nie zostały nałożone administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Za przekroczenia warunków emisji do środowiska (emisje hałasu i emisje do powietrza), które wystąpiły w roku 2018 odpowiednie decyzje nakładające kary administracyjne wydane zostaną w roku 2019. Po wydaniu decyzji nakładających administracyjną karę pieniężną, spółka podejmie działania mające na celu zmniejszenia kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięć, które usuną przyczyny naliczenia kar. Działania w zakresie usuwania przyczyn wymienionych kar administracyjnych podejmowane są na bieżąco.

Na żadną inną spółkę GK PGE nie zostały nałożone ani nie są szacowane kary za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w 2018 roku.