Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu codziennie budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi.

42tys.
pracowników
3.
największy pracodawca w Polsce
200
lokalizacji

Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce. To ogromna odpowiedzialność wobec blisko 42 tysięcy osób, którym stwarzamy stabilne i bezpieczne miejsca pracy w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce. Pracownicy Grupy PGE wydobywają węgiel brunatny w kopalniach odkrywkowych, obsługują elektrownie i elektrociepłownie, pracują przy produkcji energii z wiatru i wody, ale też wykorzystując wiedzę ekonomiczną analizują opłacalność inwestycji oraz opracowują długoterminowe strategie działania dla poszczególnych linii biznesowych i całej Grupy PGE.

Pasja i wiedza naszych pracowników receptą na wyzwania sektora

W codziennej pracy dążymy do osiągnięcia ambitnego celu w postaci najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce. To oznacza również wdrożenie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzację procesów wspierających.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania.

stan na 31 grudnia 2018 r.

stan na 31 grudnia 2018 r.

stan na 31 grudnia 2018 r.

stan na 31 grudnia 2018 r.

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w ich rozwój nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych na unikalną w kraju skalę. Nasze podejście do kwestii pracowniczych zostało także ujęte w przyjętym w 2016 roku Kodeksie etyki GK PGE, w rozdziale „Ludzie w naszej firmie”. Uwzględnione w nim standardy i zasady dotyczą m.in. dbania o przyjazne warunki pracy, doskonalenia się i rozwoju oraz promocji bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników. Rozwój kompetencji pracowników, w tym m.in. wdrożenie systemu zarządzania talentami to również jeden z elementów aktualizacji strategii Grupy PGE na lata 2016-2020 przyjętej we wrześniu 2016 r.

W 2018 roku w Centrum Korporacyjnym przeprowadzony został pilotaż oceny kompetencji pracowników – bardzo ważnego projektu z punktu widzenia całej Grupy Kapitałowej. To niezwykle ważne narzędzie w rękach menedżerów, dzięki któremu budowana jest kultura organizacyjna zgodna z wartościami Grupy i odpowiadająca na aktualne wyzwania rynku pracy. Wdrożenie oceny kompetencji pozwoli na skuteczną realizację celów strategicznych Grupy PGE, dzięki kształtowaniu postaw i zachowań pracowników.

Po przeprowadzonym pilotażu w Centrum Korporacyjnym rozpoczęły się prace nad wdrożeniem w pozostałych Spółkach GK PGE tego narzędzia oraz dostosowania do standardu Grupy w Spółkach, w których ocena kompetencji jest stosowana od kilku lat. Ważnym aspektem tego projektu jest również możliwość korzystania ze wspólnych narzędzi HR w Grupie, co przekłada się na efektywność kosztową.

Zarządzanie luką pokoleniową

Dynamiczny rozwój sektora energetycznego, poprawa bezpieczeństwa dostaw, a także dywersyfikacja źródeł i coraz większy nacisk na ochronę środowiska powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynieryjno-energetyczną. Popyt na te kompetencje będzie systematycznie wzrastać. Jako lider rynku energetycznego w Polsce, świadomie uczestniczymy w tworzeniu zaplecza kompetencji kadry przyszłych pracowników naszego sektora poprzez angażowanie się w edukację na poziomie szkół branżowych, średnich oraz uczelni wyższych, a także wspieranie praktycznej nauki zawodu.

Aktywnie angażujemy się w realizację programów stażowych dla studentów oraz absolwentów.

Programy realizowane w 2018 roku:

  • PGE we współpracy z PKN Orlen S.A. oraz PGNiG S.A. rozpoczęła realizację III edycji programu stażowego #Energia dla Przyszłości. Program toczy się pod auspicjami Ministerstwa Energii. Uczestnikami programu są absolwenci i studenci, którzy w czasie rocznego stażu zdobywają doświadczenie z zakresu interesujących ich obszarów oraz poznają specyfikę pracy w branży energetycznej.
  • PGE S.A. zrealizowała swój własny autorski program praktyk letnich – PROjektuj karierę. Program jest skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy odbywają 3-miesięczne płatne praktyki w GK PGE. Najważniejszym założeniem programu jest wykonanie przez Praktykanta/kę projektu, który ma przyczynić się do rozwoju organizacji, ale też pomoże jemu/jej nabyć nowe kompetencje lub rozwinąć posiadane.
  • PGE przystąpiła do „Programu stażowego UKSW dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”. Przyjęliśmy kilkunastu studentów prawa, którzy pod okiem ekspertów nabywali doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy.
  • PGE współpracowało z The Boston Consulting Group przy organizacji I edycji Programu Mentoringowego Empower PL. w ramach którego polscy menadżerowie objęli mentoringiem studentów studiujących na Oxford, Cambridge, Warwick czy LSE. Jest to program, który BCG uruchomiło we współpracy z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii z myślą o tym, żeby wzmacniać relacje pomiędzy Polakami studiującymi na najlepszych brytyjskich uczelniach a polskim biznesem.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe

Wspieramy kształcenie zawodowe od wielu lat. Współpraca ze szkołami branżowymi i technikami nabrała intensywności od 2017 roku w związku z reformą systemu kształcenia zawodowego wprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy zaangażowani we współpracę ze szkołami wyższymi z trzech przyczyn: społecznej, obywatelskiej oraz biznesowej.

szkol szkol

Aktywnie uczestniczymy w odbudowie ważnego dla całej gospodarki krajowej szkolnictwa zawodowego. Ścisła współpraca pomiędzy pracodawcami, szkołami oraz samorządem jest jednym z elementów, który sprzyja rozwojowi lokalnych rynków, gwarantuje rozwój regionów, podnosi poziom stabilizacji społeczeństwa oraz wpływa na poprawę warunków życia tego społeczeństwa.

Wspieramy lokalne społeczności w obszarze edukacyjnym, aby realizować nasze działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, chcemy mieć realny wpływ i swój udział w kreowaniu szkolnictwa zawodowego na najwyższym europejskim poziomie.

Wszyscy mamy świadomość, iż bardzo dobrze wykształceni, ambitni i przedsiębiorczy młodzi ludzie są przyszłością kraju i narodu.

Chcemy wspierać i inwestować w rozwój młodego pokolenia, które swój młodzieńczy zapał oraz zdobyte kwalifikacje i uzyskane kompetencje wykorzysta do budowy silnej polskiej gospodarki.

Jesteśmy przekonani, iż współpraca pracodawców ze szkołami pozwala osiągać obopólne korzyści. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy przyszłe potrzeby kadrowe, aby przeciwdziałać luce pokoleniowej i kompetencyjnej. Ścisła współpraca ze szkołami daje możliwość zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej na potrzeby przyszłych rekrutacji w ramach uzupełniania braków kadrowych.

Jesteśmy więc zainteresowani, aby absolwenci techników i szkół branżowych dysponowali interesującą nas wiedzą (aktualną i przydatną pracodawcy) i umiejętnościami. To bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy.

W roku szkolnym 2018/2019 pod naszą opieką merytoryczną znajdowało się blisko 30 klas patronackich, w których wiedzę zdobywało ponad 400 uczennic i uczniów szkół branżowych i techników. Klasy patronackie prowadzone są przez trzy spółki zależne z naszej Grupy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła oraz PGE Energia Odnawialna.

Wierzymy w porozumienie między pokoleniami

W zatrudnianiu nowych i obecnych pracowników kierujemy się takimi zasadami jak: uczciwość, równość, ale dbamy także o różnorodność. W codziennej pracy dbamy, o to, aby nasi pracownicy stanowili różnorodną grupę, wspólnie uczącą się od siebie nawzajem. Młodsi pracownicy są wprowadzani do zawodu i obowiązków przez starszych, doświadczonych pracowników, co pozwala nie tylko na szybkie przejęcie obowiązków, ale również sprzyja budowaniu relacji międzyludzkich. W Spółce PGE Obrót SA rozpoczął się również Program Mentoringowy. Głównym celem programu jest wyłonienie grupy Mentorów, posiadających specyficzną, unikatową wiedzę oraz doświadczenie gotowych podzielić się tym i wspierać swoich podopiecznych w zdobywaniu nowych umiejętności.

Adaptacja pracowników

Od pierwszego dnia pracy dbamy o budowanie poczucia przynależności do Grupy. Nowozatrudnieni pracownicy z kluczowych spółek objęci są programem adaptacyjnym, który działa nie tylko w spółce, w której zatrudniony jest pracownik, ale również na poziomie Grupy. W 2018 roku odbyły się cztery edycje programu „Włącz prąd”, w których uczestniczyło ponad 900 osób. Warsztaty dają możliwość poznania się pracownikom z różnych linii biznesowych, pozwalają na wymianę doświadczeń oraz przyspieszają proces adaptacji do Grupy. Jest to bezcenne doświadczenie dla pracowników, którzy dopiero wchodzą do tak dużej grupy energetycznej i niejednokrotnie są na początku swojej kariery zawodowej.

 Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).

Stan na: 31.12.2018 r. GK PGE PGE S.A.
K M K M
Łączna liczba pracowników 41 763 628
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 8 522 33 241 313 315
Umowy o pracę, pełen etat 8 429 33 133 301 307
Umowy o pracę, niepełny etat 92 106 12 8
Umowy o pracę, czas nieokreślony 7 601 30 986 296 291
Umowy o pracę, czas określony 920 2 253 17 24
Umowy zlecenia 383 575 4 11
Umowy o dzieło 1 7 0 0
Liczba pracowników samozatrudnionych 2 22 0 0
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0,02% 0,07% 0% 0%

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym.

Stan na: 31.12.2018 r. GK PGE PGES.A.
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym
Liczba zatrudnionych pracowników 41 763 628
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 31 393 4
Procent pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 75,20% 1%

Stabilne i bezpieczne miejsce pracy

W najnowszym rankingu Randstad Employer Brand Research z kwietnia 2018 r., PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Polsce, będąc jedyną spółką z branży energetycznej w czołówce rankingu. Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność. Wysokie miejsce umacnia tym samym pozycję stabilnego i pożądanego przez pracowników miejsca pracy.

Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Potwierdzają to niezależne badania rynku.

W GK PGE świadomie budujemy markę pracodawcy. Wiemy, że aby pozyskać najwyższej klasy specjalistów, musimy przedstawić im ofertę wyróżniającą się na rynku. Jest dla nas ważne, aby naszym pracownikom gwarantować bezpieczne warunki pracy oraz stabilne zatrudnienie, przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych. Myślę, że te czynniki pozwoliły zająć GK PGE wysokie miejsce w rankingu. Znalezienie się w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców to dla nas wielkie wyróżnienie.

Andrzej Lesiak
dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim PGE SA.

Uzyskujemy również wysokie miejsca w innych prestiżowych rankingach. W 2017 roku Grupa PGE zajęła 1 miejsce w rankingu Universum Global, gdzie została wskazana jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy w kategorii „energetyka”. Z kolei według badań przeprowadzonych przez Antal PGE zajęła 3 miejsce spośród najbardziej pożądanych pracodawców w kategorii „Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”.

Jesteśmy przekonani, że powyższe wyniki są efektem długofalowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na specyfikę naszej branży jest to jeden ważniejszych czynników uwzględnianych w naszych działaniach, ponieważ wśród naszych pracowników znajdują się przedstawiciele najbardziej ryzykownych zawodów. To m.in. górnicy kopalni odkrywkowych, pracownicy elektrowni, elektromonterzy – a więc osoby pracujące w szczególnie trudnych warunkach, które wymagają wyjątkowej ochrony.

Bezpieczeństwo naszych pracowników

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o to, aby pracownicy mieli zagwarantowane bezpieczne warunki pracy. Celem Grupy PGE jest promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Realizowane inicjatywy opierają się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Poszczególne spółki Grupy posiadają własne regulacje BHP. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki działalności poszczególnych linii biznesowych. Promowanie bezpieczeństwa wśród pracowników zostało wpisane do strategii biznesowej GK PGE jako cel do realizacji w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w spółkach Grupy Kapitałowej PGE w roku 2018

2,71
Wskaźnik częstotliwości wypadków*
24,05
Wskaźnik ciężkości wypadków**

*liczba wypadków w 2018 roku/liczba zatrudnionych (stan na 31.12.2018)* 1000
**łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

bezp1 bezp1

Ze względu na charakter pracy, na największe ryzyko narażeni są pracownicy spółek PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE EC oraz PGE Energia Odnawialna. Ze względu na odpowiedzialność w stosunku do naszych pracowników i ich rodzin stale doskonalimy się w ograniczaniu wszystkich ryzyk związanych z bezpieczeństwem pracy, dzięki ciągłym działaniom opierającym się na modelu kultury bezpieczeństwa. Polegają on m.in. na:

  • wdrażaniu środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identyfikacji i ocenie zagrożeń,
  • wyciąganiu wniosków z zaistniałych zdarzeń,
  • poszukiwaniu najlepszych praktyk zarówno wewnątrz linii biznesowej, jak i poza nią.

Nasze starania w zakresie troski o bezpieczeństwo pracowników są doceniane przez rynek. I tak przykładowo Elektrownia Turów zdobyła pierwsze miejsce w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników w konkursie „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej” kierowanym do przedsiębiorstw Górnego Śląska.

Spółka PGE GiEK, w skład której wchodzą między innymi elektrownie i kopalnie węgla brunatnego, rokrocznie pozytywnie przechodzi audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w centrali i oddziałach, w którego skład wchodzi System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Spółka utrzymuje stosowne certyfikaty, w tym certyfikat zgodności z normą PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

Dla promowania zasady bezpieczeństwa w pracy w PGE EC powstał również program Lider BHP w zespole – S.O.W.A. Program S.O.W.A. wystartował w lutym 2015 roku, a jego głównymi celami są:

  • nawiązanie z kluczowymi kontrahentami PGE EC i spółek zależnych partnerskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy,
  • wspólne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach,
  • wyposażenie pracowników firm podwykonawczych w narzędzia i umiejętności, które pozwolą im efektywnie reagować na zagrożenia i niebezpieczne zachowania w miejscu pracy.

Dialog społeczny i wolność stowarzyszania się

W GK PGE funkcjonuje 126 organizacji związkowych. Istnienie tak licznej reprezentacji Strony Społecznej wymaga prowadzenia aktywnego dialogu społecznego, uwzględniającego silne zróżnicowanie jego uczestników na wielu płaszczyznach.

Tak rozbudowany organizm jak nasza Grupa Kapitałowa nie może funkcjonować bez aktywnej roli związków zawodowych, które reprezentują interesy pracowników i są naszym partnerem w prowadzonym na bieżąco dialogu ze strona społeczną. Wiemy jak ważny jest to aspekt działalności firmy, dlatego dialog społeczny prowadzony jest przez nas systematycznie, konstruktywnie i świadomie.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych

Jednym z wielu przykładów skuteczności konstruktywnego, systematycznego i świadomego dialogu prowadzonego pomiędzy zarządami spółek Grupy PGE i organizacjami społecznymi jest fakt podpisania w 2018 roku porozumień kończących spory zbiorowe dotyczące dialogu społecznego w naszych kluczowych spółkach, m. in. w PGE Dystrybucja, PGE Obrót czy w większości oddziałów PGE GiEK. Podpisując wspomniane porozumienia zapowiedzieliśmy nowe otwarcie i zmianę naszego myślenia o dialogu społecznym w Grupie PGE.

W maju 2018 roku Zarząd PGE S.A. podjął decyzję o wydzieleniu z Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim obszaru dialogu społecznego i utworzeniu nowej, dedykowanej tej dziedzinie komórki organizacyjnej – Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych.

Rozwijamy kompetencje naszych pracowników

Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem ich wiedzy i umiejętności. Zachęcamy pracowników do samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą. W ten sposób budujemy kulturę organizacji uczącej się. Zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych.

PGE-grafiki_przyjazny-pracodawca PGE-grafiki_przyjazny-pracodawca
53tys.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w spółkach Grupy PGE
1,28
dnia szkoleniowego na pracownika

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich szczebli.

Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.

Stan na: 31.12.2018 r. GK PGE PGE S.A.
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 23,50% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 9 804 628
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 764 313
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 7 039 315
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1 072 153
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
Kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 32,10% 100%
Mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 21,10% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 37,20% 100%

Stawiamy w dużym stopniu na profilowane Centralne Programy Szkoleniowo-Rozwojowe. W 2018 roku rozpoczęła się druga edycja programu Akademia Audytu Wewnętrznego GK PGE, skierowana do pracowników audytu wewnętrznego spółek: PGE S.A., PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Ciepła, PGE Systemy, PGE EO. Celem programu jest wzmocnienie roli audytu wewnętrznego w GK PGE, wypracowanie spójnej metodyki wykonywania prac audytowych oraz rozwój umiejętności wykonywania zadań audytowych, a także wzrost zaangażowania pracowników obszaru audytu wewnętrznego.

Przeprowadziliśmy również cykliczne warsztaty dla pracowników Spółek GK PGE, z obszarów: finanse i podatki, audyt, komunikacja korporacyjna, compliance i pomoc publiczna.

W związku z wejściem obowiązywania nowych przepisów ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia RODO, przeprowadziliśmy w Spółkach GK PGE cykl szkoleń dla wszystkich pracowników, głównie obszaru HR, bezpieczeństwa i komunikacji.

Pracownicy GK PGE mają szanse rozwijać swoje kompetencje również poprzez udział w konkursach o zasięgu światowym. Od 4 lat zespoły pracownicze biorą aktywny udział w konkursie Global Management Challenge. W roku 2018 do konkursu zgłosiło się 21 zespołów, grając kolejno w 2. etapach, z czego do finału krajowego przystąpiły 2 zespoły, zajmując odpowiednio 3 i 5 miejsce.

Wyniki wyszukiwania: