Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

PGE S.A. jest spółka giełdową od 2009 r. Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Płynność obrotu akcji PGE stwarza inwestorom swobodną możliwość kupna i sprzedaży naszych papierów wartościowych.

Struktura właścicielska

Kapitał Grupy PGE dzieli się na 1.869.760.829 akcji. Naszym głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, który posiada 1.072.984.098 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostała część, czyli 796.776.731 akcji, stanowiących 42,61% akcjonariatu, określana jest jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie.

Skarb Państwa 1 072 984 098 57,4%
OFE
AEGON 25 666 141 1,4%
ALLIANZ 13 402 122 0,7%
AVIVA 42 148 746 2,3%
AXA 19 383 303 1,0%
BANKOWY 10 882 928 0,6%
GENERALI 12 349 007 0,7%
METLIFE 27 585 799 1,5%
NN 78 977 025 4,2%
POCZTYLION 3 987 487 0,2%
PZU 47 684 410 2,6%
Razem 282 066 968 15,1%
Pozostali 514 709 763 27,5%

* prezentowane udziały OFE – wg stanu raportowanego na 31 grudnia 2018

Inwestor Strategiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2017 poz. 95) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259) akcje PGE nie mogą być zbyte przez Skarb Państwa. Jest to czynnik stabilizujący skład akcjonariatu.

Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadający specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa w zakresie:

  • wniosku o zwoływanie Walnego Zgromadzenia (WZ),
  • wpływu na porządek obrad WZ,
  • powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności uchwały WZ.

Kurs akcji Grupy w 2018 roku

Free float

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) tożsamość akcjonariusza podawana jest do publicznej wiadomości, jeżeli przekroczy on 5% udziałów w akcjonariacie. Jeżeli akcjonariusz posiada poniżej 5%, nie ma on obowiązku ujawniania się.

Precyzyjne ustalenie akcjonariatu nie jest możliwe. Udział w Walnym Zgromadzeniu spółki jest dobrowolny, zaś dywidenda przekazywana jest za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich. W praktyce, jako spółka giełdowa, traktujemy każdego inwestora jako potencjalnego akcjonariusza. Zgodnie z przepisami i najlepszą praktyką dbamy, aby wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) uważane są, co do zasady, za inwestorów długoterminowych – w ramach monitoringu akcjonariatu zidentyfikowaliśmy OFE wchodzące w skład akcjonariatu PGE (wg stanu raportowanego za 2018 rok) – szczegóły zaprezentowane są na powyższym wykresie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały łącznie 282 milionów akcji PGE (czyli 15,1%). Według grudniowych danych największy udział miały fundusze Nationale-Nederlanden około 4,2% oraz PZU około 2,6%.

Łącznie krajowe fundusze emerytalne i Skarb Państwa stanowiły niespełna 75% akcjonariatu. Zatem pozostałe 25% dzieliło się pomiędzy inwestorów indywidualnych (przypuszczalnie w większości krajowych) oraz inwestorów instytucjonalnych – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz ich zagraniczne odpowiedniki (mutual funds). Akcje PGE Polskiej Grupy Energetycznej wchodzą w skład indeksów giełdowych m.in. WIG20 – w związku z tym w akcjonariacie Grupy PGE znajdują się także tzw. fundusze ETF, które replikują w swoich portfelach skład indeksu. Od 2011 roku akcje PGE S.A. są również notowane w ramach indeksu skupiającego polskie spółki zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index. Indeks skupia spółki dojrzałe w zakresie zarządzania czynni­kami ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynni­kami środowiskowymi, społecznymi oraz ładem korporacyjnym, ładem informacyjnym i relacjami z inwe­storami. W indeksie również znalazł się ponownie Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka giełdowa wchodząca w skład Grupy PGE.

Obecność w Respect Index to dla nas czytelna informacja zwrotna, że otoczenie naszej Grupy Kapitałowej do­strzega podejmowane przez nas starania w zakresie dbałości o transparentność re­alizowanych procesów biznesowych, tro­ski o środowisko naturalne, współpracy z lokalnymi społecznościami, naszymi partnerami biznesowymi oraz ośrodkami naukowymi i badawczymi.

Hen­ryk Baranowski
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Transparentność i zaufanie

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie.

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes Spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane przez nas w ramach relacji inwestorskich to więcej niż wymogi przepisów. Te zobowiązują Spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom uruchomiliśmy szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między Spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich.

  • PGE publikuje kompleksową prezentację „PGE in transition”, która daje szeroką informację na temat otoczenia rynkowego Spółki, regulacji w sektorze energetycznym oraz o samej Grupie Kapitałowej PGE. Jest to również bardzo dobry materiał dla inwestorów wrażliwych na kwestie środowiskowe, którzy poszukują informacji na temat naszego wpływu na środowisko naturalne oraz naszych zobowiązań w tym zakresie;
  • Spółka przygotowała również edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż do ostatniego okresu sprawozdawczego.
  • Dodatkowo Spółka publikuje wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych.
  • Dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem Spółki na rzecz jej otoczenia, od 2015 r. publikujemy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

Długi dystans

Inwestorzy działają według różnych strategii i horyzontów inwestycyjnych, a rynek kapitałowy w większości przypadków funkcjonuje w rytmie wyników kwartalnych. Jednak energetyka to branża, w której planowanie ma charakter długofalowy. Dlatego punkt widzenia Zarządu jest w naturalny sposób zbieżny z perspektywą akcjonariusza długoterminowego.

Oczywiście, aby zrealizować dalekosiężne plany, niezbędna jest codzienna troska o kondycję finansową przedsiębiorstwa. Publikacja wyników kwartalnych jest okazją do monitorowania kondycji przedsiębiorstwa i postępów w jego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania: