Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego.

Zajmując się kwe­stiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długo­terminowe zaufanie pracowników, kon­sumentów i obywateli, tworząc podstawę pod zrównoważone modele biznesowe. Większe zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia otoczenia, w którym przedsię­biorstwa mogą podejmować innowa­cyjne inicjatywy i rozwijać się. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne spo­łecznie przestrzegają prawa i uwzględ­niają w swoich działaniach i strategiach biznesowych kwestie społeczne, środo­wiskowe, etyczne, konsumenckie i doty­czące praw człowieka.

Aż 48 projektów i programów z za­kresu społecznej odpowiedzialno­ści biznesu, prowadzonych w 2018 roku w Grupie Kapitałowej PGE, zostało wyróżnionych w raporcie Forum Odpo­wiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018” Wśród nich są takie działania, jak: uruchomienie instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ITPOE w Rzeszowie, klasy patronac­kie PGE, sadzenie lasów podczas akcji „Lasy pełne energii”, wolontariat pracowniczy. Liczba wyróżnionych praktyk (wielolet­nich i nowo zgłoszonych) oraz ich zgod­ność z Celami Zrównoważonego Rozwoju plasują Grupę Kapitałową PGE w gronie liderów CSR w Polsce. Poniżej prezentujemy wybrane praktyki wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyniki wyszukiwania: