Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Kogeneracja

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Inwestycje infrastrukturalne

Projekt Kogeneracja polega na przeniesieniu majątku 6 elektrociepłowni z PGE GiEK do PGE EC. Projekt ten ma na celu integrację aktywów kogeneracyjnych i, tym samym, umocnienie PGE EC na pozycji lidera na rynku ciepłowniczym. Połączenie zakładów wytwórczych o podobnym charakterze w jedną linię biznesową wzmocni i przyspieszy decyzje inwestycyjne, zwiększy możliwości biznesowe w lokalizacjach GK PGE i pozwoli na optymalizację produkcji.

W wyniku realizacji tego projektu linia biznesowa Ciepłownictwo zarządza 14 elektrociepłowniami i zwiększyła swój udział w rynku do 15 proc. Połączenie elektrociepłowni w jedną linię biznesową pozwala między innymi na transfer doświadczeń i najlepszych praktyk funkcjonujących w ramach łączonych elektrociepłowni, wzmocnienie pozycji GK PGE na rynku ciepła, optymalizację wykorzystania zasobów przypisanych do segmentu ciepłownictwo w GK PGE, jak również większe możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i wewnętrznego dla finansowania działań rozwojowych w segmencie ciepło. Ciepło systemowe dostarczane w ramach miejskich sieci ciepłowniczych jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym środowisku i jedną z najlepszych metod walki z niską emisją, która jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu.

Praca bezskładowiskowa w PGE Energia Ciepła

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Inwestycje z zakresu ochrony środowiska

PGE Energia Ciepła minimalizuje negatywny wpływ na środowisko m. in. dzięki efektywnemu gospodarowaniu zasobami. Świadczone przez spółkę PGE Ekoserwis usługi odpopielania i nawęglania są zgodne z zasadą poszanowania środowiska naturalnego. Poszukiwane są nowe możliwości  lokowania popiołów i żużlu w prowadzonych w Polsce inwestycjach drogowych czy hydrotechnicznych oraz gipsu na rynku środków produkcji rolnej.

Klientami PGE Ekoserwis są następujące branże:

  • przemysł betonowy i cementowy: roczna sprzedaż popiołu lotnego
  • inżynieria lądowa: roczna sprzedaż produktów dla drogownictwa
  • górnictwo: roczna sprzedaż produktów dla górnictwa
  • przemysł materiałów budowlanych i cementowy
  • rolnictwo: roczna sprzedaż gipsu

Co roku zagospodarowanych jest około 2 mln ton ubocznych produktów spalania.

Innowacje racjonalizatorskie i usprawniające w PGE GiEK

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Innowacje infrastrukturalne/ Badania i rozwój

PGE GiEK opracowała zasady dotyczące funkcjonowania obszaru innowacji w zakresie zgłaszania przez pracowników nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, określonych przez spółkę jako innowacja racjonalizatorska lub usprawniająca, niewynikająca z zakresu obowiązków służbowych. Zasady te obowiązują we wszystkich obszarach funkcjonowania.

cel9 cel9

Pracownicy PGE są zachęcani do zgłaszania nowych rozwiązań, które są one opiniowane pod kątem merytorycznym, a następnie rozpatrywane i oceniane na podstawie zebranych opinii, raportu z badań oraz przewidywanych efektów ekonomicznych. Ostateczną decyzję w sprawie wdrożenia danego rozwiązania wydaje wiceprezes zarządu/dyrektor oddziału, którego dane rozwiązanie dotyczy. Innowacją racjonalizatorską jest rozwiązanie na skalę spółki. Zawiera opis pozwalający na zrozumienie istoty rzeczy oraz element twórczy. Jednocześnie wprowadza korzystne zmiany do stosowania w spółce, a także przynosi korzyści ekonomiczne oraz poprawę jakości procesów technologicznych.

Innowacją usprawniającą jest zaś rozwiązanie w skali oddziału lub centrali, przynoszące korzyści w postaci poprawy organizacji stanowisk pracy, BHP, jakości wyrobów, procesów lub inne niebędące innowacją racjonalizatorską, wynalazkiem, wzorem użytkowym, przemysłowym lub topografią układu scalonego.

Efektywność tej praktyki mierzy się na podstawie innowacji i projektów racjonalizatorskich zgłaszanych w danym roku, z uwzględnieniem ilości wdrożonych rozwiązań. W 2018 roku w ramach spółki zgłoszonych zostało 100 innowacji pracowniczych, z czego wdrożono 55.

Praktyka ta przynosi wymierne korzyści przedsiębiorstwu zarówno pod względem doskonalenia technologicznego, jak i efektów ekonomicznych. Pozwala również na wdrażanie nowych, efektywnych rozwiązań wypracowanych przez pracowników spółki, którzy najlepiej znają procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Jednocześnie wpływa motywująco na pracowników, którzy mają możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści za wypracowane rozwiązania.

Budowa w Łodzi linii kablowej 110 kV relacji RPZ Śródmieście - RPZ Drewnowska z zastosowaniem nowoczesnych technologii m.in. w celu ochrony starodrzewu Parku Śródmiejskiego

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Innowacje infrastrukturalne

Ze względu na duże zurbanizowanie obszaru i gęstą zabudowę w Łodzi, sieć energetyczną miasta stanowią głównie linie kablowe. Pracuje ona w układzie pierścieniowym, umożliwiającym wielostronne zasilanie odbiorców. Nowe połączenie Śródmieście – Drewnowska zapewnia większe bezpieczeństwo zasilania centrum miasta oraz dodatkowe i niezależne źródło dla stacji Śródmieście.

Budowa linii kablowej 110 kV Śródmieście – Drewnowska w Łodzi realizowana jest we współpracy z Miastem Łódź, które na części trasy prowadzi inwestycje drogowe oraz infrastrukturalne. Długość całej trasy wynosi prawie 3,5 km, a wraz z linią kablową układany jest również trakt światłowodowy oraz dodatkowa rura ochronna dla poprawy zasilania odbiorców. Budowa linii kablowej w mocno zurbanizowanym terenie wymaga użycia osłony rurowej, przy czym każda faza znajduje się w oddzielnej rurze. Ze względu na duże utrudnienia, wynikające ze zwartej zabudowy, zastosowano nowoczesną technologię z wykorzystaniem tzw. przewiertów sterowanych. Część trasy linii kablowej 110 kV przechodzi przez Park Staromiejski. Ze względu na konieczność ochrony drzew trasa linii przebiega po obrzeżach parku, co powoduje jej znaczne wydłużenie. Również kable układane są na głębokościach znacznie większych niż standardowe, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew oraz istniejącej infrastruktury.

Realizacja powyższej inwestycji w technologii przewiertów sterowanych wg przyjętych założeń w zakresie ochrony starodrzewu Parku Śródmiejskiego nie wywoła negatywnych oddziaływań na środowisko. Piękny park, założony z ogromnym trudem (ze względu na historyczne istnienie w tym miejscu targu rybnego), nie ucierpiał w związku z prowadzoną dużą inwestycją.

Wyniki wyszukiwania: