Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Program rozwoju dla kierowników liniowych PROwadź z Energią

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Zwiększanie potencjału pracowników

Program „PROwadź z Energią” wpisuje się w realizację wartości Grupy PGE, do których zaliczają się: partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność (PRO). Został stworzony z myślą o kierownikach w PGE, aby wzmacniać świadomość ich roli w zespole poprzez:

 • budowanie postawy odpowiedzialności za zespół i jego wyniki (co jest zgodne z wartością PGE: odpowiedzialność)
 • wspieranie relacji opartych na szacunku i osiąganiu efektu synergii, budowanie współpracy między menedżerami (wartość PGE: partnerstwo)
 • wzmacnianie motywacji, odwagi do wprowadzania zmian i ciągłego doskonalenia (wartość PGE: rozwój)
 • zmianę sposobu zarządzania kapitałem ludzkim na model: kierownik – pierwszym HR-owcem.

Program zawiera moduły szkoleniowe takie jak: zarządzanie pracą zespołu i współpraca, narzędzia oceny pracownika, przywództwo i budowanie autorytetu, zarządzanie zmianą oraz decyzyjność i odwaga menedżerska.

Pierwszą edycją programu zostało objętych 85 kierowników liniowych. Dodatkowo dla kierowników z PGE Polskiej Grupy Energetycznej został przeprowadzony warsztat dotyczący zarządzania przez cele.

Autorski Program Praktyk Letnich „PROjektuj Karierę”

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Dostępność do wykwalifikowanej kadry/Zatrudnianie młodych

Dynamiczny rozwój sektora energetycznego powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynieryjno-energetyczną. Popyt na te kompetencje będzie systematycznie rósł w ciągu najbliższych lat. PGE dostrzega konieczność pozyskania nowych/młodych kadr dla GK PGE oraz uzupełniania luki pokoleniowej i kompetencyjnej, dlatego też zaplanowaliśmy i przygotowaliśmy autorski program stażowy PROjektuj Karierę.

Jednym z założeń programu PROjektuj Karierę jest wykonanie przez praktykantów, pozyskanych w ramach rekrutacji, projektów, które mają przyczynić się do rozwoju firmy. Każdy praktykant ma swojego opiekuna, który wdraża go do pracy, wspiera w prowadzonych działaniach, współpracuje na co dzień i udziela informacji zwrotnej. Jest on przełożonym praktykanta, dlatego on sam ma możliwość rozwinięcia swoich kompetencji menedżerskich.

Program PROjektuj Karierę:

 • Umożliwia pozyskanie:
  • potencjalnej kadry do najdynamiczniej rozwijających się obszarów w firmie;
  • najlepszych studentów i absolwentów, o wysokim potencjale, kreatywnych i zmotywowanych do podjęcia praktyk, pasjonujących się światem gospodarki, biznesu, ekonomii.

 

 • Umożliwia wykorzystanie projektów przygotowanych przez studentów i absolwentów.

Dzięki programowi GK PGE buduje kulturę organizacyjną, promującą współpracę międzypokoleniową oraz inspiruje wieloletnich pracowników do rozwijania kompetencji zarządzania zespołem. Opiekunowie praktykantów nie są bowiem na co dzień menadżerami.

System zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalisty

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Walka z wszelkimi formami dyskryminacji

PGE Polska Grupa Energetyczna chce wyeliminować ewentualne nadużycia czy inne nieprawidłowości w Grupie, dlatego  też skupia się na ich wczesnym wykrywaniu. W firmie zostały określone zasady postępowania ze zgłoszeniami informacji o podejrzeniu lub wystąpieniu incydentów niezgodności. Regulacja dotyczy zaistniałych lub potencjalnych incydentów niezgodności oraz zasad postępowania ze zgłoszeniami incydentów niezgodności w GK PGE.

niepraw niepraw
 • zasady zgłaszania incydentów niezgodności w GK PGE, w tym podejrzeń lub wystąpienia incydentów niezgodności,
 • zasady ochrony sygnalistów,
 • tryb niezwłocznego zaangażowania zarządów i kadry zarządzającej w działania związane z otrzymaniem informacji o incydencie niezgodności,
 • sposób postępowania ze zgłoszeniami incydentów niezgodności,
 • sposób inicjowania i wdrażania działań naprawczych oraz monitorowania ich realizacji,
 • sposób dokumentowania i raportowania incydentów niezgodności oraz realizowanych działań w zakresie ich wyjaśniania i usuwania, a także działań mitygujących,
 • wsparcie w zakresie:
  • spójności i przejrzystości działania poszczególnych spółek i całej GK PGE,
  • zwiększenia efektywności i skuteczności kontroli procesów biznesowych, organizacyjnych i prawnych,
  • ograniczenie ryzyk biznesowych i prawnych, błędnych decyzji oraz identyfikacja nieprawidłowości.

Budowanie świadomości pracowników, że jednym z elementów działalności spółki w zakresie wykrywania i eliminowania nieprawidłowości jest system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji. Dzięki procedurze pracownicy wiedzą, w jaki sposób, do kogo, kiedy oraz ewentualnie co mogą przekazać w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości. Procedura pełni rolę kierunkowskazu, który pozwala określić ramy działania prowadzącego postępowanie wyjaśniające oraz jest też informacją dla sygnalisty (zgłaszającego), czego może się spodziewać po przeprowadzonym postępowaniu wewnętrznym.

System doskonalenia bezpieczeństwa pracy w PGE Energia Ciepła

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Zatrudnienie/Promocja bezpiecznego środowiska pracy

Program SOWA (Samodzielność, Obserwacja, Właściwe warunki pracy, Asertywność) wystartował w lutym 2015 roku, a jego głównymi celami są:

 • nawiązanie z kluczowymi kontrahentami PGE EC i spółek zależnych partnerskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • wspólne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach
 • wyposażenie pracowników firm podwykonawczych w narzędzia i umiejętności, które pozwolą im efektywnie reagować na zagrożenia i niebezpieczne zachowania w miejscu pracy.

Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych sprawiły, że został stworzony system identyfikacji bezpiecznych zachowań.

„Sowami” są wybrani pracownicy z firm wykonawczych, którzy nie zajmują się zawodowo bezpieczeństwem. Są jednak liderami bezpieczeństwa i zwracają uwagę tym, którzy pracują w sposób ryzykowny. Wewnętrzni trenerzy regularnie szkolą „Sowy” z komunikacji, skutecznego egzekwowania działań oraz rozwiązywania konfliktów. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w PGE EC powstały Centra Szkoleniowe „Zero Wypadków”. Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem, są Wiadomości Bezpieczeństwa. Są one odczytywane podczas wewnętrznych spotkań.

Korzyści z działalności „Sów” odczuwa 85% pracowników nadzorujących prace wykonawców (wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników PGE Energia Ciepła).

Dzięki tej praktyce odnotowano poprawę bezpieczeństwa, wzrost świadomości znaczenia BHP oraz podkreślenie roli jednostki w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Wyniki wyszukiwania: