Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Soliński Klaster Energii

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Energia ze źródeł odnawialnych/ Dostęp do energii elektrycznej

Klaster energii to nowy model biznesowy w Polsce. Zakłada on współpracę pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci dystrybucyjnej. Soliński Klaster Energii wpisuje się  w prowadzone w Grupie Kapitałowej PGE działania na rzecz dywersyfikowania źródeł energii. PGE Energia Odnawialna chce rozwijać farmy fotowoltaiczne, a województwo podkarpackie, obok lubelskiego, ma najlepsze warunki słoneczne, by realizować tego typu projekty.

klaster klaster

Partnerami Solińskiego Klastra Energii są: PGE Energia Odnawialna, powiat Leski, gmina Solina oraz spółka Elbest. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące m.in. powstanie instalacji fotowoltaicznej, przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocni gospodarkę. Przyczyni się także do poprawy stanu środowiska, co jest szczególnie istotne w Bieszczadach, miejscu związanym z turystyką.

Soliński Klaster Energii otrzymał, przyznawany przez Ministerstwo Energii, Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Wyróżnienie to ma na celu nagrodzenie klastrów realizujących swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby, przy wykorzystaniu synergii współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. Projekt uwzględnia lokalną specyfikę i potrzebę aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.

Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych w Gorzowie Wielkopolskim

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Inwestycje infrasturktralne/inwestycje w środkowisko naturalne

Gorzów Wielkopolski boryka się z problemem niedostatecznego systemu ciepłowniczego, co wpływa na duże zanieczyszczenie powietrza w mieście i stan zdrowia jego mieszkańców. W wielu domach wciąż pracują nieefektywne piece. Konieczne jest więc zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz gazów cieplarnianych do powietrza, jak również zmniejszenie zużycia paliw nieodnawialnych. Realizacja przedsięwzięcia polega na likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastąpienie ich indywidualnymi węzłami cieplnymi zasilanymi z systemu ciepłowniczego, czyli z wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego. Likwidacji podlega 13 lokalnych kotłowni, co przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia ilości awarii oraz poprawy jakości powietrza w Gorzowie Wielkopolskim i całym regionie. Budowane są nowe sieci ciepłownicze.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania odbiorców;
  • spadek emisji gazów cieplarnianych;
  • spadek emisji pyłu;
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła;
  • zwiększenie komfortu życia odbiorców ciepła;
  • poprawa jakości życia mieszkańców;
  • zmniejszenie degradacji środowiska.

Celem projektu jest efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Gorzowie Wielkopolskim, którego realizacja będzie możliwa w wyniku podłączenia odbiorców, zasilanych do tej pory z lokalnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła, do sieci ciepłowniczej zasilanej z wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego. Dzięki likwidacji lokalnych kotłowni zmniejszeniu ulegnie zużycie energii pierwotnej i emisja zanieczyszczeń towarzyszących wytwarzaniu ciepła.

Dzielimy się ciepłem

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Dostęp do energii elektrycznej

PGE Polska Grupa Energetyczna podjęła się wsparcia w postaci dopłat do rachunków za ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę użytkową ubogich mieszkańców, kwalifikujących się do objęcia opieką społeczną wg. kryteriów ustawy o pomocy społecznej. Program przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu obejmuje również  organizacje pozarządowe i fundacje walczące z wykluczeniem społecznym. Akcje organizowane są w partnerstwie z samorządami miast, w których zlokalizowane są elektrociepłownie (oddziały i spółki zależne) PGE Energia Ciepła.

400 tys. PLN
wsparcie w 2018 roku
3,5mln PLN
wsparcie w ciągu ostatnich 10 lat

Wsparcie udzielone przez PGE Energia Ciepła w ramach akcji i programów wspierających osoby wrażliwe społecznie wyniosło w 2018 roku ponad 400 tys. PLN, a w ciągu ostatnich 10 lat – ponad 3,5 mln PLN. W każdym oddziale PGE Energia Ciepła rozwiązanie to funkcjonuje na nieco innych zasadach.

Program „Podzielmy się ciepłem” elektrociepłownia w Krakowie realizuje od 2007 roku wraz z dystrybutorem ciepła MPEC i pozostałymi producentami ciepła dla miasta. Partnerzy przekazują dotacje na pokrycie rachunków za ogrzewanie dla organizacji pozarządowych wspomagających osoby wykluczone społecznie. Wyboru organizacji (kilkudziesięciu rocznie) dokonuje Wydział Spraw Społecznych UMK wraz z MOPS.

Wrocławska KOGENERACJA od 10 lat współpracuje z gminą Wrocław i gminą Siechnice. Dzięki podpisywanym co roku porozumieniom, podmioty pożytku publicznego oraz rodzinne domy dziecka korzystające z ciepła sieciowego, otrzymują dotacje na częściowe pokrycie opłat za ogrzewanie. Wyboru placówek dokonują wrocławski MOPS i GOPS w Siechnicach.

W Toruniu od 5 lat prowadzony jest program „Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie”, którego ideą jest wspieranie klientów ciepła sieciowego (organizacji pożytku publicznego) niosących pomoc innym – osobom chorym, w ciężkiej sytuacji materialnej. Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy oraz przedstawiciele związków zawodowych corocznie dokonuje wyboru beneficjentów programu. Ponadto, w toruńskiej spółce od 10 lat w ramach konkursu „Bezpieczna praca w PGE Toruń” pracownicy – laureaci konkursu przekazują darowiznę wypracowaną w ramach konkursu (punkty przeliczane są na pieniądze) organizacjom, których statutowym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Podobny konkurs odbywa się w Oddziale Wybrzeże.

Elektrociepłownia Zielona Góra przekazuje co roku (od 2008 roku) darowiznę na program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem programu jest pomoc w opłatach za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody użytkowej tym rodzinom, które kwalifikują się do objęcia opieką społeczną według kryteriów ustawy o pomocy społecznej z zastrzeżeniem, że korzystają z ciepła sieciowego przesyłanego za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej. Co roku reprezentanci Spółki podpisują z prezydentem Zielonej Góry porozumienie, na podstawie którego darowizna pieniężna trafia na konto Urzędu Miasta w Zielonej Górze z zastrzeżeniem, że zostanie ona wykorzystana przez miasto na realizację programu. Beneficjentów programu pomocy, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, kwalifikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ciągu dziesięciu lat EC ZG pomogła ponad 1900 rodzinom.

Na Wybrzeżu, PGE Energia Ciepła wraz z gdyńskim dystrybutorem OPEC Sp. z o.o. prowadzi akcję „Podaj dalej ciepło”. Jest to akcja, która wspiera najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty pomocy społecznej z terenu Trójmiasta. W 2018 roku tematem przewodnim akcji oraz zgłaszanych projektów było „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”. W głosowaniu internautów, w którym na najciekawsze projekty oddano w tej edycji prawie 20 tys. głosów, przyznano nagrody pieniężne trzem organizacjom pozarządowym z terenu Gdańska i Gdyni. Dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji odbywa się pod hasłem: „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.

Ciepłem dzielimy się z potrzebującymi również poprzez autorski program Fundacji PGE Energia Ciepła. Celem programu „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, w postaci sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym i mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest też niezaleganie z płatnościami za ciepło i ciepłą wodę. W roku 2018 Fundacja PGE Energia Ciepła podjęła uchwałę o objęciu wsparciem dwudziestu pięciu organizacji pozarządowych.

rozwin zwin

Naturalnie, że energia

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Energia ze źródeł odnawialnych

PGE Obrót wprowadziła ofertę sprzedaży energii z OZE dla obecnych i przyszłych klientów biznesowych, którzy w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne. Oferta „Naturalnie, że energia”, daje klientom gwarancję (zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii z dn. 20.02.2015 roku) pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru. Dokument poświadcza odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Klienci otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego.

7.7 Naturalnie ze energia 7.7 Naturalnie ze energia