Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Współpraca ze startupami

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Technologia/partnerstwa wielostronne

Inwestycjami kapitałowymi w startupy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym korporacyjnym funduszem inwestycyjnym, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia.

Spółka PGE Ventures zrealizowała w 2018 roku 6 inwestycji kapitałowych obejmując udziały w najbardziej innowacyjnych i strategicznych dla Grupy PGE startupach technologicznych. Korzystając z dofinansowania dostępnego w programach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), PGE Ventures utworzyło w 2018 roku dwa fundusze satelickie o łącznej kapitalizacji 140 milionów PLN. Celem inwestycyjnym obu funduszy zewnętrznych są startupy szeroko powiązane z łańcuchem wartości Grupy PGE lub charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i potencjałem do wzrostu.

Ponadto, spółka PGE Ventures jest aktywna w szerokim środowisku akademickim. Uczelnie wyższe są dla spółki zarówno źródłem interesujących projektów inwestycyjnych, jak i bazą do nawiązania przyszłych relacji biznesowych. PGE Ventures kieruje do uczelni wyższych w Polsce bezpłatną ofertę prowadzenia warsztatów z wiedzy o rynku Venture Capital i szeroko pojętej przedsiębiorczości. Celem tych działań jest biznesowa aktywizacja młodzieży szkół wyższych w Polsce, w tym podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie budowy własnych przedsiębiorstw opartych o innowacje i kreatywne myślenie o biznesie. Warsztaty przeprowadzone przez zespół PGE Ventures w 2018 roku zostały zrealizowane na Politechnice Warszawskiej w ramach konferencji BEST Engineering Meeting oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach edukacyjnego cyklu „Zbuduj dobry startup z PGE Ventures”.

W 2018 roku PGE Ventures podpisała list intencyjny z Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, którego przedmiotem jest m.in. zaangażowanie spółki w aktywne wsparcie II edycji konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” adresowanego do szkół ponadpodstawowych. Forum odbędzie się w 2019 roku, a jego celem będzie popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wśród młodych ludzi.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Technologia/partnerstwa wielostronne

Grupa PGE realizuje „Program wsparcia kształcenia zawodowego”, również w związku z reformą systemu kształcenia zawodowego prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest:

 • Promocja zawodów dla branży energetycznej,
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenie praktycznego dla branży elektryczno-energetycznej
 • Zapełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w Spółkach GK PGE

Osiągnięcie celów „Programu wsparcia kształcenia zawodowego” jest realizowane poprzez działania m.in. takie jak:

 • Współpraca ze szkołami kształcenia zawodowego (szkoły branżowe, technika),
 • Prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów szkół kształcenia zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • Uruchamianie i prowadzenie klas patronackich dla kierunków kształcenia w zawodach dedykowanych dla branży energetycznej. Najlepsi absolwenci klas patronackich mogą stanowić przyszłą kadrę w oddziałach Spółek GK PGE;
 • Wsparcie szkół w zakresie wyposażenia pracowni specjalistycznych.
 • Prowadzenie wycieczek zawodoznawczych na terenie zakładu
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Powyższe działania potwierdzają wolę współpracy pracodawców GK PGE z systemem kształcenia zawodowego, zawartą w liście intencyjnym podpisanym pomiędzy MEN a GK PGE w kwietniu 2018 roku.

Spółki GK PGE współpracują również z uczelniami wyższymi, na podstawie porozumień o współpracy naukowo-technicznej, czego efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć służących:

 • wymianie doświadczeń,
 • rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej,
 • praktycznemu wykorzystaniu potencjału naukowego uczelni, oraz pozyskanie kadry inżynieryjno-technicznej.

PGE realizuje program wsparcia kształcenia zawodowego, który polega na współpracy firmy z lokalnymi szkołami branżowymi i technikami, które kształcą w zawodach związanych z sektorem energetycznym. Współpraca obejmuje:

 • tworzenie klas patronackich,
 • organizację praktycznej nauki zawodu (zajęcia i praktyki zawodowe) połączoną z wizytami w oddziałach firmy,
 • przygotowanie do zdobycia wybranych uprawnień kwalifikacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów dla uczniów,
 • dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
 • stypendia dla najlepszych uczniów,
 • wsparcie modyfikacji programów nauczania,
 • udział w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących daną szkołę, które mają na celu pozyskiwanie uczniów w ramach naboru do klas pierwszych
 • szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego.

Zadaniem programu klas patronackich PGE jest odrodzenie szkolnictwa zawodowego i wykształcenie wysokiej jakości kadr spełniających potrzeby polskiej gospodarki, w tym energetyki. PGE GiEK podpisała porozumienia o utworzenie klas patronackich dla klas pierwszych w 5 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatów zgorzeleckiego, bełchatowskiego, a także gorzowskiego. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019, wybrane klasy techników kształcące w zawodach spójnych z profilem działalności spółki PGE GiEK, funkcjonować będą pod patronatem PGE. Na podstawie zawartych porozumień uczniowie będą mogli kształcić się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik energetyk, technik mechatronik i technik automatyk.

Uczniowie szkół mają zapewnione praktyki w realnym środowisku pracy, co następnie skraca okres adaptacji do pracy. Pierwsze klasy patronackie zostały utworzone w roku szkolnym 2018/2019.

PGE Energia Ciepła także współpracuje ze szkołami zawodowymi. Oddział Wybrzeże w 2018 roku już po raz drugi otrzymał tytuł „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”. Nawiązanie takiej partnerskiej współpracy z lokalnymi szkołami branżowymi jest szansą na wzmocnienie postrzegania firmy jako dobrego Pracodawcy, a dzięki temu na pozyskanie w dobie zmiany pokoleniowej w spółce wykwalifikowanej kadry.

Rosnący udział mikroinstalacji OZE w KSE, a co za tym idzie coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą w zakresie tego typu technologii, stwarza konieczność podjęcia działań, zmierzających do stworzenia możliwości kształcenia profesjonalistów w zakresie montażu i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2017 roku, w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach pod auspicjami PGE EO został uruchomiony nowy kierunek kształcenia pn. „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Spółka wyposażyła nowoczesną pracownię w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, m.in. kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny oraz turbinę wiatrową. W 2018 roku podobne działania zostały podjęte w kolejnych szkołach w Zgorzelcu, Opolu, Radomiu, Wejherowie i Gorlicach. W każdej ze szkół, z którą PGE EO nawiązała współpracę dotyczącą kształcenia w tym kierunku, utworzono jedną taką klasę (30 osób) lub pół (15 osób). Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na rynku pracy na projektantów, monterów, serwisantów urządzeń z rynku OZE będzie rosło.

Współpraca PGE z Centrum Badawczym PAN na rzecz energetyki jutra

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Budowa potencjału

PGE podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Jej celem jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego.

Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie to obecnie najnowocześniejsza tego typu jednostka badawcza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Jego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium, w którym wykorzystywane są wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej, czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa; magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu; instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System.

pan pan

W KEZO testowane są technologie, które docelowo służyć mają gospodarstwom domowym, budynkom użyteczności publicznej, osiedlom i przedsiębiorstwom, a także całym gminom. Instalacje dostępne w kompleksie laboratoriów są pokazowymi wersjami innowacyjnych technologii w większości niedostępnych jeszcze na polskim rynku. Służą one jako obiekty badań (są opomiarowane, analizowane pod kątem zebranych danych, a także odpowiednio modyfikowane operacyjnie), a jednocześnie stanowią funkcjonalne systemy zasilające budynki Centrum Badawczego w energię elektryczną, ciepło i chłód. Dzięki temu KEZO może być swoistą wyspą energetyczną tworząc autonomiczną mikrosieć, a instalacje spięte tam w jeden system pozwalają na dokładne pomiary i analizę ich parametrów pracy.

Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi PGE współpracuje.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Budowa potencjału/finanse

Spółka PGE EJ1, która prowadzi obecnie badania lokalizacyjne i środowiskowe, mające na celu wyłonienie ostatecznej lokalizacji do budowy elektrowni jądrowej, od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji elektrowni, prowadzi stały dialog i współpracę z lokalnymi społecznościami. Jedną z form współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) uruchomiony w 2015 roku. Jego celem jest umacnianie partnerskich relacji ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych: Gniewina, Choczewa i Krokowej oraz powiatów puckiego i wejherowskiego. Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw mieszkańców i samorządów lokalnych w zakresie aktywności edukacyjno-informacyjnych dotyczących energetyki jądrowej, działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego (powiaty wejherowski i pucki), współpracy w realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw dobroczynnych i projektów sponsoringowych. Beneficjentami PWRGL są samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje działające na terenie gmin lokalizacyjnych, a także odwiedzający region turyści. Decyzje o finansowaniu projektów podejmuje rada konsultacyjna, składająca się z przedstawicieli lokalnych samorządów, społeczności lokalnej i spółki PGE EJ 1. W latach 2015-2018 na wsparcie projektów w ramach PWRGL przeznaczonych zostało 7 mln 200 tys. PLN.

Program jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności i jest przez nich postrzegany jako ważny. Wspiera zarówno większe inicjatywy lokalnych samorządów, takie jak budowa dróg, chodników, świetlic wiejskich, jak i inicjatywy małych lokalnych kół gospodyń wiejskich czy świetlic środowiskowych. W badaniach opinii publicznej lokalna społeczność oceniła PGE EJ 1 jako przyjazną, uczciwą, rzetelną oraz wspierającą region. PWRGL jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79 proc.).

gmin gmin

Wyniki wyszukiwania: