Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Program rozwoju fotowoltaiki

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Emisja gazów cieplarnianych

PGE ma ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W maju tego roku PGE podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW zgodnie z założeniami ma powstać na dziesięciu hektarach gruntów Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych powinna rozpocząć działalność w połowie 2022 r.

Grupa PGE rozwija projekty z obszaru magazynowania energii. Obecnie PGE pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, a w perspektywie zakłada ambitny rozwój w ramach kompleksowego, obowiązującego w całej Grupie, Programu Magazynowania Energii.

PGE ogłosiła już przetarg na magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami powstanie w PGE GiEK O. Elektrownia Bełchatów. W przypadku powodzenia testów PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy. Dwa magazyny energii – przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i przy farmie wiatrowej Karnice I – powstają w ramach spółki PGE Energia Odnawialna, a cztery takie projekty, zlokalizowane w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych, rozwija spółka PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja od wielu lat, systematycznie dostosowuje stacje elektroenergetyczne WN/SN do wymogów w zakresie zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed niekontrolowanymi wyciekami oleju. W tym celu buduje ekologiczne stanowiska transformatorów mocy, tzw. misy olejowe, urządzenia separujące olej elektroizolacyjny wraz z instalacją kanalizacyjną, odprowadzającą oczyszczone wody opadowe i roztopowe do środowiska lub kanalizacji deszczowej. W spółce stosuje się również transformatory wypełnione biodegradowalnym elektroizolacyjnym płynem zastępującym ropopochodny olej. Podejmujemy również działania zabezpieczające powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem olejem elektroizolacyjnym w pobliżu transformatorów.

Nowoczesne bloki powstały właśnie w Opolu i Turowie. Kompleksowa modernizacja realizowana jest na blokach nr 1-3 w Elektrowni Turów. W bełchatowskiej elektrowni tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków (bl. 3-12) wydano ponad 7,7 mld zł. W ramach tego projektu zrekonstruowano i zmodernizowano dziesięć z dwunastu najdłużej działających bloków w elektrowni. W wyniku tych prac zwiększyła się również moc elektrowni o ok. 200 MW.

Konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku, zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów. Do realizacji wymogów konkluzji BAT przygotowuje się 6 elektrociepłowni: Bydgoszcz, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Lublin Wrotków, Zgierz i Kielce. Program, który realizowany jest w tych instalacjach, obejmuje w szczególności budowę nowych i modernizację istniejących instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz odpylania. W przypadku wyeksploatowanych źródeł planowane jest ich zastąpienie nowymi źródłami opartymi o paliwa gazowe, a także wymiana węglowych źródeł szczytowych na kotłownie gazowo-olejowe dla zwiększenia udziału paliw niskoemisyjnych.

bloki bloki

Farmy wiatrowe na lądzie i morzu

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Emisja gazów cieplarnianych

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97 MW.

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 2545 GW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyprowadzenie energii z pierwszej morskiej farmy Grupy PGE mogłoby nastąpić ok. 2025 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2026 r. Realizacja każdego 1000 MW mocy wiatrowych na morzu oznacza zmniejszenie emisji CO2 przez polską gospodarkę o ok. 4 mln ton rocznie, czyli około 100 mln ton w całym 25-letnim okresie eksploatacji farmy wiatrowej.

Wyniki wyszukiwania: