Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) w Spółkach GK PGE

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Recycling materiałów

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych powoduje wytwarzanie znaczących ilości substancji ubocznych, powstających w procesach oczyszczania gazów odlotowych. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przekłada się na powstawanie ubocznych produktów spalania w postaci popiołów lotnych, żużli oraz ubocznych produktów z procesów odsiarczania spalin. Substancje te mogą zostać ponownie wykorzystane do innych celów lub zdeponowane na składowiskach odpadów.

Badania i doświadczenia potwierdziły, że uboczne produkty spalania (UPS) stanowią cenny surowiec, który może zastąpić surowce naturalne, wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, w tym m.in. w sektorze budowlanym. UPS-y charakteryzują się pożądanymi właściwościami rynkowymi, jak również nie powodują niekorzystnego oddziaływania na środowisko, życie czy zdrowie ludzi, co potwierdziły badania wykonane na potrzeby rejestracji substancji zgodnie z systemem REACH.

bez2 bez2

Ponowne wykorzystanie odpadów paleniskowych w różnych sektorach przemysłu przynosi wymierne korzyści dla środowiska:

  • nie występuje konieczność przeznaczania nowych terenów pod budowę instalacji składowisk odpadów i infrastruktury towarzyszącej,
  • ogranicza wykorzystanie surowców naturalnych (np. gipsu naturalnego, kruszyw), a tym samym zmniejsza powierzchnie terenów zdegradowanych, związanych z ich wydobywaniem,
  • prowadzi do zmniejszenia uciążliwości składowisk odpadów, zarówno dla ludzi jak środowiska naturalnego.

Wymierne korzyści osiągają również firmy wykorzystujące UPS-y. Surowce te posiadają pożądane właściwości i dostępne są za cenę niższą niż cena surowców naturalnych. Korzyścią jest także powstanie nowych miejsc pracy w sektorach wykorzystujących uboczne produkty spalania. Korzyści społeczne pośrednio realizowane są przez edukację, podnoszenie świadomości, że uboczne produkty spalania nie są niebezpieczne i są od dawna stosowane jako cenny i bezpieczny surowiec do produkcji materiałów stosowanych w otoczeniu człowieka (płyty gipsowo kartonowe, betony, cementy, ceramika budowlana, spoiwa i kruszywa drogowe).

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych (KPPB) Spółek GK PGE

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Praktyki składania zamówień

W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności, PGE Polska Grupa Energetyczna chce współpra­cować z partnerami biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają zasady grupy i stosują je w codziennej praktyce biznesowej. W relacjach z partnerami biznesowymi PGE stosuje zasady określone w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE. Kodeks Postępowania stanowi zbiór zasad i oczekiwań. Jest to też sposób, aby wpływać na odpowiedzialne prowadzenie biznesu nie tylko przez PGE, ale w całym łańcuchu wartości.

PGE oczekuje przestrzegania prawa oraz prowadzenia biznesu w sposób transparentny, etyczny i odpowiedzialny, przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w tym zapobieganiu praniu pieniędzy, unikania konfliktu interesów czy zasad dotyczących upominków biznesowych i zaproszeń. Oczekiwania te mają formę wymagań w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności. Wymagania wdrażane są poprzez zapisy w dokumentacjach przetargowych i klauzule w umowach z kontrahentami.

Pracownicy partnera biznesowego powinni być traktowani uczciwie, z szacunkiem i poszanowaniem godności. PGE oczekuje aby jego partnerzy biznesowi ograniczali negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego, jak również aby dołożyli należytych starań wobec swoich podwykonawców, aby także tych standardów przestrzegali.

KPPB zamieszczony jest na stronach internetowych spółek GK PGE. Kodeks wpisany jest także w elektroniczny system zakupowy, gdzie na etapie przystępowania do postępowania, potencjalny partner biznesowy potwierdza, że zapoznał się z zapisami dokumentu i że je respektuje. System zawiera także dodatkowe kryteria Compliance dla partnerów biznesowych, które można wykorzystać opcjonalnie, przy wyjątkowo wrażliwych lub wymagających postępowaniach zakupowych.

Lokalne punkty informacyjne

Realizacja zagadnienia dla biznesu: Informacja na temat produktów i usług oraz etykietowanie

Spółka PGE EJ 1, odpowiadająca za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, wskazała w 2011 roku potencjalne lokalizacje przyszłej siłowni, rozpoczynając tym samym stały dialog z lokalnymi społecznościami. W 2012 roku, odpowiadając na potrzeby informacyjne i edukacyjne mieszkańców gmin lokalizacyjnych Choczewa, Gniewina i Krokowej, spółka uruchomiła Lokalne Punkty Informacyjne (LPI), w których mieszkańcy mogą uzyskać informacje o energetyce jądrowej i prowadzonej inwestycji.

Lokalne Punkty Informacyjne działają w każdej z 3 gmin lokalizacyjnych i są pierwszym miejscem kontaktu, do którego mogą się zgłosić przedstawiciele lokalnej społeczności lub odwiedzający region turyści, poszukujący informacji dotyczących energetyki jądrowej, realizowanego przez PGE EJ 1 programu inwestycyjnego, prowadzonych badań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz bieżącej pracy spółki. Pracownikami LPI są osoby urodzone i wychowane w tych gminach i z racji pełnionej funkcji są lokalnymi ambasadorami programu. Osoby te są przedstawicielami spółki w kontaktach z administracja lokalną i prowadzą bieżącą współpracę w zakresie realizowania działań edukacyjno–informacyjnych, zarówno z samorządami lokalnymi i jednostkami im podległymi, jak i z samymi mieszkańcami. W okresie wakacyjnym LPI przenoszą swoją działalność w miejsca odwiedzane przez turystów, bliżej plaż i atrakcji turystycznych i przekształcają swoją działalność w Wakacyjne Punkty Informacyjne.

Na podstawie badań opinii publicznej, przeprowadzonych na zlecenie PGE EJ 1 na przełomie listopada i grudnia 2018 roku na terenie gmin lokalizacyjnych, prawie połowa badanych zauważyła w swojej okolicy punkty informacyjne, w których mogą pozyskać informacje na temat energetyki jądrowej. Co czwarty mieszkaniec gmin lokalizacyjnych odwiedził Lokalny Punkt Informacyjny. Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne wystawiają im dobrą ocenę – 89 proc. badanych ogólnie ocenia punkt pozytywnie, a 94 proc. pozytywnie ocena obsługę przez pracownika punktu.

Bezpieczna energia

Realizacja zagadnienia dla biznesu:Efektywne gospodarowanie zasobami, produktami i usługami

Od lat PGE Dystrybucja prowadzi wśród dzieci akcje edukacyjne, dotyczące bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Akcja przybiera różne formy, w jednych oddziałach spółki, dzieci odwiedzają dyspozycję ruchu czy też spotykają się z brygadami elektromonterów na terenie spółki. W innych oddziałach natomiast, to energetycy odwiedzają dzieci w szkołach i przedszkolach. Taką formułę przyjęli energetycy w łódzkim oddziale PGE Dystrybucja, gdzie wspólnie z policjantami odwiedzają wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe (klasy 1-3) w powiecie pabianickim. W każdej z odsłon akcji, pogawędkom towarzyszy konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci pn. „Moja bezpieczna energia elektryczna”. Dzięki akcji, dzieci zapamiętują najważniejsze wskazania bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

bez1 bez1

Wyniki wyszukiwania: