Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Bezpieczeństwo energetyczne

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne ma wiele wymiarów: dotyczy zarówno bieżących działań operacyjnych jak i długoterminowych planów inwestycyjnych. Do zapewnienia bezpieczeństwa angażowane są jednostki wytwórcze z segmentu Energetyki Konwencjonalnej oraz z segmentu Energetyki Odnawialnej. Istotną rolę odgrywa także Dystrybucja.

Podstawa systemu energetycznego

Zaangażowanie jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym zależy od popytu na energię, który waha się w ciągu doby i zmienia sezonowo. Operator Systemu Przesyłowego wydaje jednostkom wytwórczym dyspozycje pracy lub postoju zgodnie z zasadą angażowania w pierwszej kolejności jednostek o jak najniższym koszcie zmiennym. Wraz ze wzrostem popytu operator angażuje kolejne (coraz droższe) jednostki wytwórcze, przez co rośnie hurtowa cena energii. Grupa PGE posiada w swoim portfelu konkurencyjne jednostki wytwórcze działające na węglu brunatnym, które dzięki przewadze kosztowej i dostępowi do własnego paliwa angażowane są przez operatora również w godzinach pozaszczytowych, w praktyce całą dobę i cały tydzień, co odpowiednio przekłada się na wolumen produkcji i ekonomię skali działania kompleksów wytwórczych. Dlatego dyspozycyjność aktywów wytwórczych PGE bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjną cenę energii dla polskiej gospodarki.

Regulacyjne Usługi Systemowe (RUS)

ESPFlota wytwórcza Grupy PGE rozmieszczona jest na terytorium całego kraju, dzięki czemu jesteśmy ważnym partnerem dla Operatora Systemu Przesyłowego. Rolą Operatora jest bilansowanie systemu, czyli równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną z jej dostawami. Grupa PGE świadczy na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego następujące usługi systemowe:

  • Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM), czyli zdolności wytwórcze aktywnych jednostek, stanowiące nadwyżkę mocy ponad zawarte umowy sprzedaży (w razie potrzeby operator może zwiększyć obciążenie tych jednostek).
  • Interwencyjna Rezerwa Zimna (IRZ), czyli utrzymywanie jednostek wytwórczych w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora w celu interwencyjnego równoważenia bilansu mocy.
  • Praca w wymuszeniu, czyli wykorzystanie jednostek wytwórczych do zapewnienia jakości energii w odpowiedzi na ograniczenia systemowe (o charakterze lokalnym).
  • Wykorzystanie Elektrowni Szczytowo-Pompowych (ESP) do zapewnienia równowagi bilansu mocy oraz parametrów jakościowych energii. Elektrownie szczytowo-pompowe uruchamiane są na polecenie Operatora. W zależności od potrzeb mogą one generować energię lub ją pobierać.
  • Redukcja popytu – jeżeli w systemie wystąpi niedostatek mocy lub brak wymaganych rezerw, Operator może sięgnąć po redukcję strony popytowej. Polega to na umownym ograniczeniu poboru energii przez energochłonnych odbiorców (np. przez kopalnie węgla brunatnego).
584 mln PLN
przychody Grupy PGE z tytułu Regulacyjnych Usług Systemowych w 2018 roku (6% wyższe niż w roku poprzednim*).

*W porównaniu z rokiem 2017 miała miejsce zmiana układu prezentacyjnego: zgodnie z MSR 16 przychody z tytułu RUS uzyskiwane przez Elektrownie Szczytowo Pompowe zostały zaprezentowane jako przychody z tytułu leasingu (taka jest logika umowy z Operatorem).

Grupa PGE jest zaangażowana w projekty długoterminowe. Budowa nowych mocy wytwórczych i ich dywersyfikacja to jedne z głównych założeń strategii Grupy. Opłacalność inwestycji w aktywa wytwórcze nie może opierać się wyłącznie na wolumenie wyprodukowanej energii, ale wymaga dodatkowego systemu wsparcia. Rozwiązaniem jest rynek mocy, w którym jednostki wytwórcze otrzymują wynagrodzenie nie tylko za wolumen wyprodukowanej energii, ale także za gotowość jej dostarczenia.

Rynek mocy w Polsce rozpocznie funkcjonowanie w roku 2021. W listopadzie i grudniu 2018 odbyły się 3 aukcje mocy – na okresy rozpoczynające się w latach 2021, 2022, 2023. Podsumowanie wyników aukcji przedstawia poniższa tabela:

Podsumowanie aukcji mocy jakie odbyły się w listopadzie i grudniu 2018 (kontrakty PGE)

Jednostka umowy mocowe PGE aukcja na rok 2021 aukcja na rok 2022 aukcja na rok 2023
MW na 15 lat 1 944
na 7 lat 280
na 5 lat 2 419
na 1 rok 7 009 7 397 6 850
łącznie w aukcji 11 652 7 397 6 850
narastająco – z uwzględnieniem umów wieloletnich 11 652 12 040 11 493
PLN/kW/rok cena w aukcji 240.32 198.00 202.99
mln PLN zabezpieczone przychody PGE
na dany rok (waloryzowane)
2 800 2 580 2 506

W wyniku powyższych aukcji Grupa PGE zawarła umowy na lata 2021-2023 i moc 11,5-12,0 GW, zabezpieczając przychody na poziomie 2,5-2,8 mld PLN rocznie (przychody będą waloryzowane). Aukcje wieloletnie dotyczą jednostek nowych lub modernizowanych. W przypadku PGE dotyczy to budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole oraz bloku nr 7 w elektrowni Turów. Realizacja obowiązku mocowego jest zgodna z przepisami rynku wewnętrznego UE.

Dzięki wprowadzeniu rynku mocy sektor energetyczny ma możliwość pozyskania środków na odbudowę i modernizację jednostek wytwórczych – co jest bardzo istotne z punkt widzenia ryzyka ewentualnych black-outów. To dla nas bardzo ważne, by jako największa grupa energetyczna w Polsce być filarem bezpieczeństwa energetycznego i zapewniać obywatelom nieprzerwane dostawy energii elektrycznej po jak najniższej cenie.

Henryk Baranowski
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Kolejna aukcja, na dostawy od roku 2024, planowana jest na grudzień 2019.

Niezawodna dystrybucja

Nie mniej istotne od produkcji energii elektrycznej jest jej dostarczenie do klienta. Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiadamy za niezawodność dostaw energii we wschodniej i centralnej części kraju. Dostarczamy energię do klienta końcowego za pośrednictwem sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne oznacza przede wszystkim bieżące utrzymanie sieci dystrybucyjnej w dobrym stanie, prowadzenie niezbędnych modernizacji, ale również niezwłoczne usuwanie awarii powstałych na skutek działania sił przyrody. Dążymy do tego, aby przerwy w dostawach energii były jak najkrótsze i występowały jak najrzadziej.  Jakość usług dystrybucyjnych mierzymy za pomocą powszechnie używanych wskaźników SAIDI i SAIFI:

System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy wyrażony w minutach na odbiorcę na rok.

System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej (średniej) systemowej częstości (liczby) przerw, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Naszym celem strategicznym na rok 2020 jest redukcja wskaźników SAIDI i SAIFI o 56% względem roku 2015, a średniego czasu przyłączenia o 40%.  Realizacja celów jakościowych wspomagana jest przez rozwój systemów monitorowania, inteligentne opomiarowanie i automatyzację.

Wyniki roku 2018 potwierdzają powrót na ścieżkę systematycznej poprawy wskaźników jakościowych, po trudnym pod względem warunków pogodowych roku 2017 (pogorszenie wskaźników SAIFI i SAIDI w 2017 roku wynikało ze wzrostu przerw nieplanowanych, które związane są z częstszym niż zwykle występowaniem negatywnych warunków atmosferycznych takich jak burze i porywiste wiatry).

Prezes URE wymaga od operatorów sieci dystrybucyjnych  systematycznej popraw wskaźników jakościowych, uzależniając od tego wysokość przychodu regulowanego. Proces taryfowy przewiduje możliwość korekty wynagrodzenia operatorów sieci ze względu na obiektywne trudności wywołane przez warunki atmosferyczne.

SAIDI (wraz z niskimi napięciami)

SAIFI (wraz z niskimi napięciami)

Czas przyłączenia (dni)

Wyniki wyszukiwania: