Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Tabela GRI

Wskaźnik Strona
GRI 102-1 Nazwa organizacji Raport zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej PGE. Tam gdzie nie było możliwe zebranie danych dla Grupy uwzględniona jest spółka z Grupy, dla której dana kwestia jest istotna.
GRI 102-2 Główne produkty/usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Polska, Warszawa
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja Grupa PGE działa głównie na terenie Polski
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności organizacji
GRI 102-8 Informacja o pracownikach
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-12 Inicjatywy zewnętrzne
GRI 102-13 Uczestnictwo w organizacjach i stowarzyszeniach
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Kluczowy wpływ, ryzyka i szanse
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych
GRI 102-18 Struktura zarządcza organizacji
GRI 102-21 Proces konsultacji z interesariuszami w zakresie tematów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego wraz z podlegającymi mu komisjami
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-24 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-25 Konflikty interesów
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w ustalaniu celów, wartości i strategii
GRI 102-35 Polityka wynagrodzeń dla członków najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-36 Proces ustalania wynagrodzeń
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-42 Proces identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie
GRI 102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
GRI 102-46 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu
GRI 102-47 Kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem 1.01.2018-31.12.2018
GRI 102-52 Cykl raportowania roczny
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono
GRI 303-1 Całkowity pobór wód według źródła
GRI 304-1 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-7 Emisja związków NOx, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Interaktywne KPI
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Interaktywne KPI
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 401-1 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na spółki Interaktywne KPI
GRI 403 -9 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 404-3 Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci
GRI 405-1 Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

Wyniki wyszukiwania: