Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Nasi interesariusze

Zależy nam na dobrych długofalowych relacjach z otoczeniem. Celem PGE jest być dobrym sąsiadem i partnerem we wszystkich naszych działaniach. Aktywnie i odpowiedzialnie budujemy platformę do dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów czy media.

Matryca z ostatniej sesji dialogowej - nasi interesariusze, ich zaangażowanie i wpływ na firmę

pge-matryca

Administracja rządowa Nasza współpraca z administracją rządową jest zawsze oparta na dialogu oraz szacunku do prawa. W związku ze skalą i zakresem naszej działalności, jak również z charakterem naszego biznesu jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką PGE odgrywa w polskiej gospodarce czyni nas naturalnym partnerem dla szerokiego spektrum instytucji rządowych.
Media Jest to dla naszej spółki główny kanał komunikacji z interesariuszami. Media przekazują opinii publicznej informacje o naszych planach, wynikach i osiągnięciach, wobec czego przykładamy dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze rosnące znaczenie jakie ma dostęp do pełnej, kompletnej informacji o naszej spółce.
Organizacje branżowe sektora energetycznego Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC, gdzie reprezentujemy interesy europejskiego przemysłu energetycznego. Ta inicjatywa pozwala nam być na bieżąco oraz dzielić się naszą wiedzą. Daje nam to okazję, aby wpłynąć na stanowisko Eurelectric w sprawach związanych z europejską legislacją. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy role w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności.
Organizacje pozarządowe Bierzemy udział w działaniach wielu krajowych, jak również międzynarodowych organizacji I stowarzyszeń. Spółki z naszej Grupy są aktywne zarówno na lokalnych, ogólnokrajowych a także międzynarodowych rynkach. Uczestniczymy w działaniach 25 różnych instytucji.
Partnerzy biznesowi Z naszym autentycznym przywiązaniem do etyki biznesowej dążymy do tego, aby być uznanymi za wiarygodnego partnera. Wierzymy, że uczciwa i transparentna praktyka biznesowa jest niezbędna dla obustronnie udanej współpracy długoterminowej.
Pracownicy Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników, jednocześnie dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szans realizacji unikalnych projektów. Traktujemy dialog społeczny jako nieodłączną część naszej działalności biznesowej.
Społeczności lokalne Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności – w szczególności dla samorządów lokalnych na obszarze, gdzie prowadzimy działalność. Budujemy nasze relacje w oparciu o pewność, wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Środowiska naukowe Jesteśmy świadomi ogromnego potencjału kadry akademickiej i studentów. Dlatego angażujemy się w partnerskie projekty pro-rozwojowe z uczelniami wyższymi z całego kraju a także dbamy o właściwe wykorzystanie innowacyjnych prac naukowych oraz ludzkiego potencjału.
Akcjonariusze Biuro Relacji Inwestorskich PGE dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych, aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami. Oznacza to całościową i terminową komunikację z rynkiem.
Dostawcy To, co kupujemy i od kogo kupujemy ma dla nas duże znaczenie. Polityka zakupowa Grupy PGE kładzie nacisk na przestrzeganie wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych przez potencjalnych dostawców.
Klienci Zawsze dbamy o bezpieczeństwo oraz wysokie standardy współpracy, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych form kontaktu. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji, używając zróżnicowanych kanałów komunikacji. Pomaga nam to stale podnosić jakość usług oraz budować pozytywne relacje z klientami.
Podwykonawcy Podwykonawcy Proces inwestycyjny w naszym biznesie opiera się na obustronnie korzystnej współpracy z podwykonawcami, która przynosi pożądane rezultaty.
Regulator Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego, jak również za promowanie konkurencji. Prezes URE reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów.
Społeczności lokalne Zanim rozpoczniemy jakikolwiek projekt inwestycyjny prowadzimy dialog ze społecznością lokalną, aby przekazać pełną informację odnośnie procesu inwestycyjnego, jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne, w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Co jest dla nas ważne

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia poza priorytetami biznesowymi także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu.

Pierwszym krokiem było zaproszenie do współpracy współpracowników. Na ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności GK PGE odpowiedziało ok 5% pracowników. W prace nad raportem zaangażowaliśmy również interesariuszy zewnętrznych. Proces ich identyfikacji rozpoczęliśmy od budowy mapy interesariuszy oraz definicji istniejących kanałów komunikacji z nimi.

Zaproszenie do procesu dialogu z zewnętrznymi interesariuszami zorganizowanego w 2014 r. przyjęli: Ministerstwo Gospodarki, organizacja pozarządowa z obszaru CSR, organizacja konsumencka, organizacja pozarządowa z obszaru społecznego, partner biznesowy – dostawca usług oraz agencja rządowa wyznaczająca politykę ochrony środowiska w Polsce.

Celem dialogu było poznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec Grupy PGE w ramach naszych strategicznych obszarów. Po trzech latach od sesji dialogowej i identyfikacji oczekiwań jesteśmy w stanie podzielić się naszymi rozwiązaniami jakie wypracowaliśmy w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.

Dla celów prezentacyjnych w tym opracowaniu interesariusze i ich potrzeby zostały zagregowane według grup przedstawionych w raporcie.

Wyniki wyszukiwania: