Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Jesteśmy jednym z czołowych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. W 2018 r. nasza sprzedaż do klientów końcowych wyniosła ponad 40 TWh.

Przedmiotem działalności segmentu jest sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, hurtowy obrót paliwami oraz produktami pochodnymi na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi.

PGE-grafiki_energet-obrot PGE-grafiki_energet-obrot

Jest to sprzedaż do odbiorców biznesowych i instytucjonalnych, stanowiąca około ¾ sprzedawanego wolumenu, oraz do odbiorców indywidualnych. Przychody segmentu obejmują również sprzedaż paliw, w tym głównie miału węglowego i węgla grubego, realizowaną przez PGE Paliwa sp. z o.o., oraz sprzedaż gazu.

Sprzedawanej energii elektrycznej odpowiadają koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz koszty umorzenia praw majątkowych, w ramach systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych, kogeneracji i efektywności energetycznej.

Segment Obrotu obejmuje również działalność centrum korporacyjnego Grupy.

W ramach działalności na rynku detalicznym główne źródło przychodów to sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Dane operacyjne

Taryfy Wolumen (TWh)* Liczba klientów wg punktów poboru (szt.)
2018 2017 2018 2017
Grupa taryfowa A 10,21 9,84 153 167
Grupa taryfowa B 13,65 14,01 11 718 11 553
Grupa taryfowa C+R 6,76 6,90 447 081 435 771
Grupa taryfowa G 9,77 9,27 4 812 012 4 731 621
RAZEM 40,39 40,02 5 270 964 5 179 112

*PGE Obrót S.A.

Kluczowe wielkości finansowe

w mln PLN 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 14 377 15 662
EBIT 238 784
EBITDA 263 811
Nakłady inwestycyjne 16 14

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są przede wszystkim od marży jaką uda się zrealizować na obrocie energią elektryczną. Istotny wpływ na wynik segmentu ma koszt umorzeń praw majątkowych (czyli tzw. kolorowych certyfikatów, które sprzedawca energii do odbiorcy finalnego zobowiązany jest umarzać).  Rynkowe notowania kolorowych certyfikatów charakteryzują się zmiennością wynikającą ze zmian w otoczeniu regulacyjnym. Segment Obrotu uzyskuje również przychody z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi, czyli z obrotu hurtowego energią elektryczną wykonywanego w charakterze agenta na rzecz spółek produkcyjnych z Grupy PGE. Przychody z tej usługi są zależne od wolumenu sprzedanego przez spółki z Grupy.

Na EBITDA raportowaną w 2018 roku wpłynęło zawiązanie rezerwy na kontrakty rodzące zobowiązania w PGE Obrót S.A., w związku z wdrożeniem ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Wyniki wyszukiwania: