Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Model finansowania

Zasady skarbowe

Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wprowadziliśmy system cash-pooling, w którym uczestniczy 27 spółek.

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztu finansowania Grupy. Odpowiedzialnie prowadzimy politykę finansową naszej Grupy. Naszą aspiracją jest utrzymanie zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.

Jakub Frejlich
Dyrektor Departamentu Skarbu i Relacji Inwestorskich PGE S.A.

Finansowanie zewnętrzne

PGE-grafiki_mapa-finansowanie PGE-grafiki_mapa-finansowanie

Program inwestycyjny w wysokości ok. 34 mld PLN realizowany w latach 2016-2020 wymaga długofalowego planowania i zabezpieczenia finansowania z zewnętrznych źródeł.

Najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE:

  • Program obligacji krajowych o wartości 5 mld PLN
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty 2 miliardów euro
  • 2 kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld PLN
  • Kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld PLN, w tym kredyt terminowy o wartości 3,63 mld PLN oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld PLN
  • Kredyt o wartości 2 mld PLN z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 1,5 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 490 mln PLN przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych
  • Kredyt o wartości 500 mln PLN z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej
  • Konsorcjalny kredyt odnawialny o wartości 4,1 mld PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wydatków inwestycyjnych i kapitałowych oraz refinansowanie zobowiązań finansowych
  • Kredyty w rachunku bieżącym

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztu finansowania Grupy. Odpowiedzialnie prowadzimy politykę finansową naszej Grupy. Naszą aspiracją jest utrzymanie zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.

Już w maju 2019 roku PGE przeprowadziła emisję obligacji w ramach Programu obligacji krajowych. Emisja, rozliczona 21 maja, zakończyła się sukcesem – PGE wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,4 mld PLN. Subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż. Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld PLN z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln PLN z 7-letnim terminem zapadalności. Była to pierwsza w Polsce publiczna emisja obligacji o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym wyemitowanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe. Uzyskaliśmy również korzystne warunki: oprocentowanie obu serii obligacji oparte będzie na zmiennej stawce 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości, odpowiednio 140 i 120 punktów bazowych.

W emisji wzięło udział kilkadziesiąt instytucji o zróżnicowanym profilu, m.in. fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki.  Emisja obligacji uzyskała od agencji Fitch rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.

Cash pooling

Zasada działania, w dużym skrócie, polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych części spółek z nadwyżek wypracowanych przez inne spółki z grupy. Mechanizm ten opiera się na agregowaniu zasobów pieniężnych spółek na jednym wspólnym koncie, którym zarządza tzw. pool leader – w naszym przypadku jest to PGE S.A.. W cash poolingu bierze udział jeszcze 26 spółek z naszej Grupy Kapitałowej, a usługa zapewniana jest przez 2 banki: PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A. Cash pooling pozwala na optymalizację przepływów pieniężnych i efektywne zarządzanie płynnością. Dzięki wykorzystaniu wewnątrzgrupowych nadwyżek finansowych przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne i obniża koszty usług bankowych. Cash pooling, w zależności od wahań płynności finansowej, może okresowo ograniczać zadłużenie zewnętrzne Grupy nawet o kilkaset milionów złotych.

Cash pooling to metoda zarządzania finansami, która została stworzona z myślą o spółkach działających w ramach grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.


Struktura zadłużenia

Grupa PGE finansuje swoje wydatki przede wszystkim z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizujemy kapitałochłonny program inwestycyjny, który wymaga również zewnętrznego finansowania. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania.

Poniżej prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie według walut i rodzaju oprocentowania, a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach.

Zadłużenie i dostępne finansowanie w podziale na rodzaje finansowania (środki gwarantowane) według stanu na dzień 31 grudnia 2018, w mln PLN

Zapadalność zadłużenia GK PGE wg stanu na dzień 31 grudnia 2018, w mln PLN

Profil walutowy zadłużenia Grupy (po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających) oraz zadłużenie Grupy w podziale na stopę zmienną i stałą (po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zmiana zadłużenia brutto i netto (w mln PLN) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rating

PGE jako podmiot korzystający z różnego rodzaju finasowania zewnętrznego, w tym również papierów dłużnych, korzysta z usług agencji ratingowych, które nadają kredytobiorcom oceny wiarygodności kredytowej tzw. ratingi. Agencje ratingowe na potrzeby oceny wiarygodności kredytowej przyjęły wielostopniowe skale ocen bazujące na oznaczeniach literowych (tradycyjnie potrójne, przy czym AAA lub Aaa oznacza ocenę najwyższą).

PGE S.A. posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe Fitch Ratings Ltd. („Fitch”) oraz Moody’s Investors Service Limited („Moody’s”).

W latach 2018 i 2019 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym

Wyszczególnienie Moody’s Fitch Ratings
Rating długoterminowy PGE Baa1 BBB+
Perspektywa ratingu stabilna stabilna
Data nadania ratingu 2 września 2009 roku 2 września 2009 roku
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 7 listopada 2018 roku 15 lutego 2019 roku
Rating długoterminowy Polski A2 A-
Perspektywa ratingu stabilna stabilna

W 2018 i 2019 roku obie agencje ratingowe Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym. Oceny wyniosły odpowiednio Baa1 i BBB+, obie z perspektywą stabilną. Obie agencje podkreślają, że utrzymanie tych ocen wynika z silnej pozycji PGE S.A. w polskim sektorze energetycznym. Fitch w swoim ostatnim komunikacie z lutego 2019 roku podkreśla dodatkowo prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy bloków energetycznych w Opolu i Turowie oraz ekspansję PGE w stabilniejszym sektorze ciepłownictwa. Rating uwzględnia także wysokie nakłady inwestycyjne i planowane akwizycje, prawdopodobny powrót do wypłacania dywidend od 2020 roku oraz wyższą średnią emisyjność dwutlenku węgla w porównaniu do zachodnioeuropejskich spółek porównawczych. Moody’s w swoim ostatnim komunikacie z listopada 2018 roku podkreśla silną pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 roku, a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA. Wśród czynników ryzyka agencja Moody’s wskazuje wysoką emisyjność jednostek konwencjonalnych w świetle rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i niższej puli darmowych uprawnień, a także wysokie nakłady inwestycyjne oraz wysoką ekspozycję na zmienność cen na rynku energii elektrycznej.

Ratingi przyznane przez obie agencje potwierdzają długoterminową wiarygodność PGE S.A. na rynku kapitałowym i kredytowym.

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie ocen ratingowych PGE z ocenami innych polskich spółek (stan na 30 czerwca 2019 r.).

Rating PGE vs inne polskie „utilities”.

Spółka Rating Fitch Rating Moody’s Rating S&P
PGE BBB+ stabilny Baa1 stabilny n/d
Enea BBB stabilny n/d n/d
Energa BBB stabilny n/d n/d
Tauron BBB stabilny n/d n/d
PGNiG BBB- stabilny Baa2 stabilny n/d
PKN Orlen BBB- stabilny Baa2 stabilny n/d
Polska A- stabilny A2 stabilny A- stabilny

Grupa PGE jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności i samorządów. Podatki, jakie odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, niejednokrotnie stanowią istotną część ich budżetu. (więcej: Lokalne społeczności).

Dla spółek Grupy PGE – jako podmiotów gospodarczych – zasadnicze znaczenie ma opodatkowanie dochodów (podatek dochodowy od osób prawnych), opodatkowanie obrotów (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) oraz opodatkowanie majątku (podatek od nieruchomości i od środków transportowych).

Wartość podatku dochodowego zapłaconego przez spółki Grupy Kapitałowej PGE w roku 2018 wyniosła 586 mln PLN, a efektywna stawka podatkowa wyniosła 31%.

Podatkowa Grupa Kapitałowa

Od 18 września 2014 roku PGE S.A. oraz 30 spółek z Grupy PGE są członkami podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą „PGK PGE 2015”. Umowa PGK została zawarta na 25 lat i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Spółką reprezentującą PGK jest PGE S.A.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje podatkową grupę kapitałową jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że spółki wchodzące w skład PGK PGE 2015 tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku CIT, a podmiotowość tę zyskuje PGK PGE 2015 jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK PGE 2015 jest dochód ustalony od łącznego dochodu Grupy, obliczonego jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących Grupę nad sumą ich strat. Odrębność podmiotowa PGK PGE 2015 istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK PGE 2015 jest nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zawartymi umowami, gdy dana spółka należąca do podatkowej grupy kapitałowej wykazuje zysk podatkowy, przekazuje odpowiednią kwotę podatku dochodowego do PGE S.A., która rozlicza się z urzędem skarbowym jako spółka reprezentująca. Z kolei gdy spółka należąca do PGK PGE 2015 poniesie stratę podatkową to korzyść podatkowa z tego tytułu przypada spółce reprezentującej, czyli PGE S.A. Oznacza to również, że w przypadku korekt rozliczeń podatkowych spółek ponoszących stratę podatkową, zmiana taka wpływa bezpośrednio na jednostkowe wyniki finansowe PGE S.A.

Przepływy pomiędzy spółkami należącymi do PGK PGE 2015 są realizowane w ciągu roku, w terminach poprzedzających wpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie pomiędzy spółkami należącymi do PGK następuje po złożeniu przez spółkę reprezentującą deklaracji rocznej.

Jako koncern energetyczny posiadamy szereg aktywów o dużej wartości, a nasze działania obejmują bardzo szerokie spektrum operacji. Jako firma świadoma ryzyka wypadków, działania żywiołów, a także awarii, niszczenia czy kradzieży mienia, staramy się adresować te ryzyka. W tym celu wdrożyliśmy w Grupie procedurę zarządzania ubezpieczeniami. Jej wprowadzenie służyło stworzeniu spójnego systemu zarządzania ubezpieczeniami w Grupie, które odbywa się w sposób zorganizowany z poziomu Centrum Korporacyjnego PGE tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzięki tym działaniom posiadamy wystandaryzowane, ujednolicone zasady, formy i procedury związane z pozyskiwaniem ochrony oraz likwidacją szkód, wzmocniliśmy także pozycję Grupy PGE wobec rynku ubezpieczeniowego.

Wśród istotnych obszarów ubezpieczeń Grupy PGE znajdują się ubezpieczenia najważniejszych aktywów w zakresie ryzyk związanych z działaniem żywiołów i awariami oraz, idącej za tym, utraty przychodów. Ponadto ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Grupy związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Od 2016 PGE należy do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW). TUW to alternatywa dla klasycznych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają jako spółki akcyjne, a celem ich działania jest osiąganie zysków. TUW to zrzeszenia osób lub podmiotów, które łączy wspólny cel i interes, identyfikujących się nie poprzez powiązanie kapitałowe (jak spółka akcyjna), lecz poprzez przynależność i wzajemny cel – zamiast zysku zasadniczym celem TUW jest zaspokojenie potrzeb jego członków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przystępując do TUW PZUW w charakterze członka zyskaliśmy alternatywną metodę transferu ryzyka opartą na zasadzie wzajemności w ramach własnego Związku Wzajemności Członkowskiej GK PGE (dalej: Związek) i możliwość budowania trwałych relacji z rynkiem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Taka forma transferu ryzyka oparta jest na transparentności kosztowej, co pozwala na optymalizację programu ubezpieczeniowego, kosztów ewentualnego pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, a w konsekwencji płaconych składek. System rozliczeń składki w ramach Związku pozwala na uzyskanie zwrotów lub obniżki składki przy niskim współczynniku występowania szkód. Ewentualne dopłaty przewidziane są wyłącznie w przypadku ujemnego wyniku Związku i mogą wynieść max. 50% składki przypisanej. Związek nie uczestniczy w pokrywaniu strat TUW PZUW ani w pokrywaniu strat innych funkcjonujących związków. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, co pozwala przede wszystkim negocjować cenę, znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Dotychczasowe umowy zawarte w ramach TUW obejmują m.in. kompleksowe ubezpieczenie bloków energetycznych (PGE GiEK – oddziały Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra), elektrociepłowni, które przeszły z PGE GiEK do PGE EC (Bydgoszcz, Kielce, Rzeszów, Lublin, Zgierz i Gorzów),  ubezpieczenia majątku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów (PGE GiEK), ubezpieczenie elektrowni wodnych i farm wiatrowych (PGE Energia Odnawialna), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej całej Grupy Kapitałowej PGE. Ubezpieczycielem mienia PGE EC (z wyłączeniem elektrociepłowni przeniesionych z PGE GiEK) jest PZU S.A.

Należy jednak zaznaczyć, że członkostwo w TUW PZUW nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych metod ubezpieczeń – w zależności od potrzeb i szacowanych kosztów współpracujemy w szerokim zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi oraz korzystamy z usług brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

W roku 2018 istotnym wydarzeniem było zapewnienie nowych ubezpieczeń w TUW PZUW dla ryzyk budowy i montażu inwestycji w Grupie PGE o wartości do 250 mln PLN (tzw. umowa otwartego pokrycia), ubezpieczenie projektu pn. „Klaster” tj. budowy trzech farm wiatrowych Starza, Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy oraz dla ryzyka szeroko rozumianego terroryzmu. Ponadto zawarto kompleksowy program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez spółki z GK PGE.

Wyniki wyszukiwania: