Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których prowadzimy swoją działalność. Dbałość o te relacje to również zasada zapisana w Kodeksie Etyki Grupy PGE. Spółki i oddziały naszej Grupy są w wielu przypadkach największymi zakładami pracy w regionach.

Dzięki zasobom, którymi dysponujemy, możemy w istotny sposób angażować się w życie lokalne, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Branża, w której działamy, cechuje się długoterminowym horyzontem planowania, a społeczna akceptacja dla naszych działań stanowi istotny komponent działalności gospodarczej. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje.

Kontrybucja

 • Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem.
 • Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy PGE i wynikających z jego zapisów Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej.
 • Od 2011 r. wspieramy rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne w ramach Fundacji PGE. Pomagamy m.in. prowadząc działalność filantropijną, organizując i finansując wolontariat pracowniczy, projekty wsparcia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – „Energetyczny tornister” oraz program wsparcia dla Powstańców Warszawskich – „Bohaterowie Naszej Przyszłości”.
 • W ramach Grupy działa także Fundacja PGE Energia Ciepła, która związana była z przejętymi aktywami EDF.
 • Działalność marketingowa Grupy, rozumiana jako sponsoring sportu i kultury oraz działalność reklamowa, w tym kampanie reklamowe wizerunkowo-sprzedażowe, przyczynia się do umacniania pozycji marki PGE, która w 2018 r. zdobyła w niezależnym badaniu tytuł TOP MARKA.

Wyniki

3 478,3mln PLN
Podatki zapłacone do budżetu centralnego
1 308,3mln PLN
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 467,8mln PLN
Podatki zapłacone do samorządów lokalnych
90,9%
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI)

2018
Podatki zapłacone do budżetu centralnego (mln PLN) 3 478,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (mln PLN) 1 308,30
Podatki zapłacone do samorządów lokalnych (budżety województw, powiatów i gmin) (mln PLN) 1 467,80
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI) 90,90%
 • Wolontariat pracowniczy: od pierwszej edycji programy, czyli od 2014 r., zrealizowaliśmy 220 projektów na terenie całego kraju. W ramach działań wolontariatu powstały m.in. nowe place zabaw, wyremontowane i wyposażone zostały sale szkolne, a także świetlice dla dzieci i młodzieży. W 2018 r. w piątej edycji wolontariatu wzięło udział 327 pracowników. Nasi wolontariusze i członkowie ich rodzin przepracowali społecznie ponad 15 tys. godzin czasu wolnego od pracy.
 • Energetyczny tornister: to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków polegająca na obdarowaniu uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi. W 2018 r. Fundacja PGE wraz z PGE GiEK i PGE EJ 1 przekazała uczniom 619 „energetycznych tornistrów”.
 • Ochrona bociana białego: nasi energetycy od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform na słupach linii niskiego napięcia. Do tej pory zamontowaliśmy ponad 24,2 tys. platform zapewniających warunki do bezpiecznego pobytu ptaków na naszym obszarze dystrybucyjnym. W 2018 PGE Dystrybucja zamontowała osłony ochronne na słupach średniego lub niskiego napięcia w miejscach wskazanych przez ornitologów z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
 • Lasy pełne energii: to autorska ekologiczna inicjatywa energetyków z PGE Dystrybucja, realizowana od 16 lat i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE. W 2018 r. w ramach akcji „Lasy pełen energii” w kluczowych spółkach Grupy PGE pracownicy z rodzinami i we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami posadzili blisko 109 tys. drzew w całym kraju. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach tej akcji pracownicy naszej Grupy posadzili ponad 400 tys. młodych drzew.
 • Promowanie poszanowania praw człowieka zgodnie z inicjatywą Global Compact ONZ
 • Opracowanie i konsekwentne wdrażanie „Kodeksu etyki GK PGE”
 • Przyjęcie jednolitego „Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy”
 • Przyjęcie i respektowanie „Polityki Antykorupcyjnej”
 • Prowadzenie bieżącego dialogu ze związkami zawodowymi
 • Dialog z instytucjami publicznymi
 • Działalność Fundacji PGE – wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz realizacji autorskich programów społecznych. Główne obszary działania: pomoc społeczna, nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, wpieranie kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalność ekologiczna i ochrona środowiska.
 • Działalność Fundacji PGE Energia Ciepła – wspieranie rozwoju kultury (Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Teatralnej, Rybnicki Festiwal Fotografii), aktywizacja środowiska seniorów, wsparcie społeczne dla potrzebujących, promocja lokalnych przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 • Sponsoring sportu i mecenat kultury – PGE jest sponsorem strategicznym wielu klubów sportowych oraz cyklicznych imprez i rozgrywek, obejmuje również mecenatem wydarzenia oraz instytucje kulturalne, takie jak m.in. Filharmonia Narodowa. W roku 2018 Grupa PGE wsparła także wiele inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
 • Program wolontariatu pracowniczego – cykliczna działalność pracowników na rzecz społeczności lokalnych
 • Prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej w stosunku do akcjonariuszy i obligatariuszy PGE, zapewniającej równy dostęp do informacji
 • Prowadzenie transparentnej komunikacji to jedna z kluczowych zasad, jakie przyświecają Grupie PGE, będącej jednym z największych przedsiębiorstw w kraju, tym samym posiadającej istotny wpływ na gospodarkę, rynek, otoczenie i infrastrukturę, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym. Stwarza to potrzebę efektywnego komunikowania się z otoczeniem, m.in. za pośrednictwem mediów. Działalność ta prowadzona jest przez komórki organizacyjne wyspecjalizowane w komunikacji zewnętrznej. Komunikacja z pracownikami prowadzona jest z kolei przez komórki dedykowane komunikacji wewnętrznej. Przepływ informacji następuje także w ramach warsztatów, seminariów i szkoleń, podczas których dzielimy się wiedzą.
 • Prowadzenie corocznych forów energetycznych, czyli spotkań z samorządami poświęconych wzajemnej współpracy, w tym inwestycjom w infrastrukturę elektroenergetyczną warunkującą rozwój regionów.
 • Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych spółki PGE EJ 1 – działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz budowania akceptacji społecznej dla tego źródła energii. Program jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79 proc.).

Relacje społeczne są źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest w długim horyzoncie kapitał produkcyjny, intelektualny, ludzki i wreszcie finansowy. Kapitał społeczny to jednak również zobowiązania, które sumiennie wypełniamy kosztem krótkoterminowego zaangażowania kapitału finansowego. Poprzez promowanie, w ramach naszych relacji z interesariuszami, właściwych postaw w stosunku do środowiska naturalnego przyczyniamy się do ograniczenia eksploatacji kapitału naturalnego.

Wyniki wyszukiwania: