Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał naturalny

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa.

Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Kontrybucja

2018 2017
Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton) 983,4 920,4
Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) 50,84 49,51
Zużycie węgla kamiennego (mln ton) 11,09 6,4
Zużycie gazu ziemnego (mln m3) 1 136,69 756,85
Zużycie biomasy (mln ton) 0,46 0,53
Zużycie wapieni (mln ton) 2,38 1,91
Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru słońca) – produkcja brutto (TWh) 1,92 1,84
Pobór wody na cele produkcyjne* (mln m3) 14 003 19 629

* Uwzględnia całoroczną emisję PGE EC w 2017 r.

Wyniki

70,19mln ton
Emisja CO2
57 419ton
Emisja NOx*
70 460ton
Emisja SO2
3 001ton
Emisja pyłu zawieszonego

2018 2017
Emisja CO2* (mln ton) 70,19 59,45
Emisja NOx* (ton) 57 419 61 681
Emisja SO2* (ton) 70 460 63 341
Emisja pyłu zawieszonego* (ton) 3 001 2 773
Łączna ilość ścieków** (mln m3) 25,75 30,84
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3) 211,85 214,92
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia**** (mln m3) 1 458,28 1 778,09
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) 3 839,07 3 577,48
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) 7 522 409 5 911 781

* Uwzględnia całoroczną emisję PGE EC w 2017 r.
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC za cały 2017 r.
*** PGE GiEK
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC

  • Dążymy do poszanowania energii, stawiając sobie cel efektywnego przekształcania zasobów naturalnych
  • Modernizujemy aktywa wytwórcze pod kątem zwiększenia ich sprawności
  • Inwestujemy w nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania ograniczając tym samym szkodliwe emisje
  • Zwiększamy udział źródeł odnawialnych w naszym miksie wytwórczym, stawiając sobie za cel 25% udziału w rynku OZE w Polsce w roku 2030
  • Konsekwentnie ograniczamy średnią emisyjność CO2 aktywów Grupy
  • Zwiększamy wykorzystanie ubocznych produktów spalania – w przemyśle cementowym, budownictwie i drogownictwie, a także do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w trakcie eksploatacji
  • Rekultywujemy tereny pogórnicze, tworząc nowe kompleksy leśnie i wodne, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin

W procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu, jednak zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej i ciepła służymy społeczeństwu oraz przemysłowi, umacniając tym samym kapitał społeczny. Wykorzystując kapitał naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów. Efektem wykorzystania kapitału naturalnego są również uboczne produkty spalania, które również staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować, kierując się ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyniki wyszukiwania: