Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał ludzki

Najcenniejszym kapitałem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce, a to wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzacją procesów wspierających.

Kontrybucja

2018 2017
Liczba pracowników 41 763 41 629
Udział kobiet wśród pracowników 20,40% 20,30%
Udział mężczyzn wśród pracowników 79,60% 79,70%

Wyniki

4 882mln PLN
Koszty świadczeń pracowniczych
53 551
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku*
155
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy
2,71
Wskaźnik częstotliwości wypadków

2018 2017
Koszty świadczeń pracowniczych 4 882 4 475
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 53 551 55 631
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 155 184
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 2,71 3,87
Wskaźnik ciężkości wypadków ** 24,05 28,64

* liczba wypadków w 2018 roku/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000
** łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

 • Promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy poprzez działania prewencyjne oraz wymianę wiedzy i doświadczeń
 • Zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych
 • Aktualizacja Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • Stworzenie wspólnej dla całej Grupy Architektury Stanowisk jest punktem wyjścia do tworzenia kolejnych rozwiązań i narzędzi HR
  • Koncentracja na poprawie elastyczności kosztów i wykorzystania. Optymalizacja wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy PGE
  • Wdrażanie modelu HR – Partnerem Biznesu
  • System okresowych ocen pracowników na podstawie Modelu Kompetencji

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany do zwiększania produktywności kapitału ludzkiego. Na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego wpływają także szkolenia i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań, przy czym jednym z większym wyzwań, z którym mierzy się cały czas Grupa, jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

Wyniki wyszukiwania: