Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Kapitał finansowy

Do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla akcjonariuszy i obligatariuszy wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej, jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

Kontrybucja

2018 2017
Kapitał własny (mln PLN) 47 801 46 378
Dług netto (mln PLN) 9 600 7 579
Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN) 29 800/19 273 26 390/16 373
Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton) 14,07 15,43
Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN) 16 380 15 647
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 6 856 6 751

Wyniki

25 946mln PLN
Przychody ze sprzedaży
6 364mln PLN
EBITDA
25%
Marża EBITDA
2 471mln PLN
EBIT
5 102mln PLN
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
1 511mln PLN
Zysk netto
0,80PLN
Zysk na akcję
1,51
Dług netto/12 M EBITDA (x)

2018 2017
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 25 946 23 100
EBITDA (mln PLN) 6 364 7 650
Marża EBITDA 25% 33%
EBIT (mln PLN) 2 471 3 552
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) 5 102 7 934
Zysk netto (mln PLN) 1 511 2 605
Zysk na akcję (PLN) 0,80 1,39
Dług netto/12 M EBITDA (x) 1,51 0,99
Rating (Moody’s/Fitch) Baa1/ BBB+ Baa1/BBB+
  • Zgodnie ze Strategią prowadzimy program ograniczania kosztów kontrolowalnych
  • Dywersyfikujemy działalność Grupy mając na względzie stabilność wyników finansowych
  • Utrzymujemy bieżący aktywny kontakt z dostarczycielami kapitału własnego i dłużnego
  • Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania po konkurencyjnym koszcie
  • Wykorzystujemy preferencyjne formy kredytowania inwestycji środowiskowych
  • Zabezpieczamy ryzyko finansowe pod kątem zmian stopy procentowej oraz walutowym
  • W celu efektywnego zarządzania płynnością wprowadziliśmy system cash-pooling
  • Utrzymujemy zadłużenie na poziomie gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu ratingu kredytowego, zapewniającego niski koszt finansowania

Stabilność finansowa jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu. W 2017 roku, dzięki realizacji przejęcia aktywów EDF w Polsce, znacząco powiększyliśmy dostępny kapitał produkcyjny. Finansowanie innowacyjnych projektów pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia.

Wyniki wyszukiwania: