Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Energetyka Odnawialna

Jesteśmy liderem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce z rynkowym udziałem ok. 9 proc. (wraz ze współspalaniem biomasy). Moc naszych farm wiatrowych wynosi 550 MW. Wśród naszych aktywów znajdują się także największe w Polsce elektrownie szczytowo-pompowe wspomagające stabilność systemu w momentach największego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz liczne przepływowe elektrownie wodne.

PGE-grafiki_energet-odnawialna PGE-grafiki_energet-odnawialna

Segment Energetyka Odnawialna oparty jest przede wszystkim o przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, przy czym, w odróżnieniu od produkcji w elektrowniach systemowych segmentu Energetyka Konwencjonalna, przychody te uzależnione są w większym stopniu od zmienności warunków atmosferycznych i ceny na rynku spot ze względu na przyjęty model sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Wolumen produkcji energii elektrycznej przekłada się równocześnie na produkcję praw majątkowych (zielonych) i przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii uzyskiwane przez aktywa segmentu, z wyłączeniem elektrowni wodnych powyżej 5 MWe.

Stabilna część wynikowa segmentu związana jest ze świadczeniem usług systemowych przez elektrownie szczytowo-pompowe, realizowanych w oparciu o umowę z operatorem systemu przesyłowego, czyli spółką PSE S.A.

Po stronie kosztowej najważniejsze pozycje stanowią: amortyzacja aktywów segmentu, zużycie energii na potrzeby pompowania wody w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz usługi obce, głównie w postaci usług remontowych. Istotną pozycję kosztową działalności w ramach segmentu stanowią również podatki od nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników.

Aktywa

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE Energia Odnawialna S.A. Na aktywa segmentu składa się:

PGE-grafiki_mapa-farmy PGE-grafiki_mapa-farmy
pin3 pin3
14
farm wiatrowych
1
elektrownia fotowoltaiczna
29
elektrowni wodnych przepływowych
4
elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym

Moc zainstalowana i produkcja w oddziałach segmentu Energetyka Odnawialna

Rodzaje Elektrowni Roczna produkcja energii (GWh) Moc zainstalowana (MWe)
2018 2017 2018
Elektrownie wodne przepływowe 241,79 330,35 95,76
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe 388,68 438,84 1 256,00
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym* 134,55 141,73 286,64
Elektrownie wiatrowe 1 063,33 1 284,16 549,98
Elektrownie fotowoltaiczne 0,58 0,52 0,60

*W tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 5,0 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 129,5 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2018 roku wyniosła 393,7 GWh, a produkcja z wody wyniosła łącznie 371,3 GWh

Kluczowe wielkości finansowe

w mln PLN 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 839 724
EBIT 205 -36
EBITDA 463 364
Nakłady inwestycyjne 103 81

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są od warunków pogodowych i hydrologicznych, a także od cen energii elektrycznej, cen zielonych certyfikatów oraz od przychodów z regulacyjnych usług systemowych.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne [mln PLN] 2018 2017
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 96 75
Rozwojowe 18 22
Modernizacyjno-odtworzeniowe 78 53
Pozostałe 7 6
RAZEM 103 81

Wyniki wyszukiwania: