Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Dystrybucja

Jesteśmy drugim pod względem liczby klientów dystrybutorem energii z ok. 25 proc. udziałem
w polskim rynku dystrybucji energii. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje niemal 40 proc. powierzchni Polski. Przy wykorzystaniu ok. 290 tys. km sieci energetycznej dostarczamy energię elektryczną do ponad 5,4 mln klientów.

Przedmiotem działalności segmentu jest świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.

PGE-grafiki_energet-dystrybucja PGE-grafiki_energet-dystrybucja

Taryfa zapewnia uwzględnienie w niej kosztów związanych z bieżącą działalnością operatora systemu dystrybucyjnego. Są to zarówno uzasadnione koszty operacyjne, amortyzacja, jak również koszty związane koniecznością pokrycia strat bilansowych przy dystrybucji energii elektrycznej, czy zakupu usług przesyłowych od operatora systemu przesyłowego. Równocześnie taryfa uwzględnia koszty przenoszone w opłacie, takie jak opłata OZE, opłata przejściowa, czy od 2019 roku opłata kogeneracyjna.

Kluczowym elementem kształtującym wynik segmentu Dystrybucji jest wynagrodzenie z tyt. zwrotu z zainwestowanego przez PGE kapitału. Oparty jest on o tzw. wartość regulacyjną aktywów („WRA”), tworzoną w oparciu o realizowane inwestycje oraz uwzględnienie amortyzacji majątku. WRA jest podstawą do obliczenia zwrotu kapitału, przy wykorzystaniu średnioważonego kosztu kapitału, który jest publikowany przez Prezesa URE zgodnie z ustaloną formułą i przy uwzględnieniu, jako stopy wolnej od ryzyka, średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu w okresie 18 miesięcy poprzedzających złożony wniosek taryfowy, notowanych na Rynku Treasury BondSpot. Ponadto wysokość zwrotu z kapitału uzależniona jest od wykonania indywidualnych celów jakościowych wyznaczonych przez Prezesa URE dla wskaźników efektywności obejmujących: czas trwania przerw, częstość przerw, czas realizacji przyłączenia oraz (jeszcze nie uwzględniany) czas przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Przychody segmentu oparte są o taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzane co roku przez Prezesa URE na wniosek spółki i mają charakter regulowany.


Aktywa

PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 122 433 km2 i dostarcza energię elektryczną do ok. 5,4 mln klientów.

mapa_dystryb mapa_dystryb

Taryfy Wolumen (TWh)* Liczba klientów
wg punktów poboru (szt.)
2018 2017 2018 2017
Grupa taryfowa A 5,67 5,44 108 109
Grupa taryfowa B 14,15 13,51 11 739 11 423
Grupa taryfowa C+R 7,01 6,89 480 864 480 345
Grupa taryfowa G 9,58 9,50 4 909 493 4 858 798
RAZEM 36,41 35,34 5 402 204 5 350 675

*Z doszacowaniem sprzedaży.

Dane operacyjne Jedn. 2018 2017 2016 2015
Liczba stacji, w tym: szt. 94 198 93 493 92 328 92 258
Liczba stacji transformatorowych szt. 93 764 93 104 92 474 91 874
Moc stacji MVA 31 570 30 826 29 903 29 500
Długość linii ogółem km 290 235 287 864 285 701 283 804
Linie wysokiego napięcia km 10 282 10 278 10 197 10 143
Linie średniego napięcia km 112 512 111 588 110 798 109 938
Linie niskiego napięcia km 167 440 165 998 164 706 163 723
Wskaźnik strat sieciowych % 5,1 5,4 5,8 5,9
Wskaźnik SAIDI, w tym: min 299 557 401 442
Planowane min 87 95 119 159
Nieplanowane z katastrofalnymi min 212 462 282 283
Wskaźnik SAIFI, w tym: szt./odb. 3,92 5,48 4,49 4,72
Planowane szt./odb. 0,47 0,48 0,61 0,7
Nieplanowane z katastrofalnymi szt./odb. 3,45 5,00 3,88 4,02
Czas przyłączenia dni 211 215 248 291

Kluczowe wielkości finansowe

w mln PLN 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 5 878 6 392
EBIT 1 277 1 166
EBITDA 2 463 2 333
Nakłady inwestycyjne 1 853 1 716

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Segment Dystrybucja charakteryzuje się względną stabilnością wyników finansowych. Wyniki zależą od wolumenu dystrybuowanej energii oraz od poziomu ustalanej przez regulatora taryfy dystrybucyjnej. Ponadto wyniki zależą też od kosztów pokrycia różnicy bilansowej.

Nakłady inwestycyjne

mln PLN 2018 2017 zmiana
%
Inwestycje rozwojowe 727 745 -2%
Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe 1 045 903 16%
Pozostałe 81 68 19%
RAZEM 1 853 1 716 8%

Wyniki wyszukiwania: