Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Wyniki operacyjne

W stosunku do roku poprzedniego rok 2018 był zdecydowanie lepszy. Liczby pokazują, że tak jak byliśmy liderem w branży produkcji energii elektrycznej, to w tej chwili, po 2018 roku staliśmy się także liderem produkcji energii cieplnej i to wyraźnie widać. Ta liczba, prawie 50 mln GJ sprzedaży ciepła sprawia, że jesteśmy liderem.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Kluczowym wskaźnikiem operacyjnym w przypadku Grupy PGE jest wolumen wyprodukowanej energii oraz jej struktura. Z punktu widzenia marżowości szczególnie istotna jest produkcja z paliwa własnego Grupy, czyli z węgla brunatnego. Struktura produkcji zależna jest przede wszystkim od dyspozycyjności aktywów, czyli od harmonogramu remontów jednostek wytwórczych.

W 2018 roku wolumen produkcji z węgla brunatnego wyniósł 39 TWh energii elektrycznej, czyli nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim najważniejszym paliwem dla Grupy PGE jest węgiel kamienny, z którego wyprodukowaliśmy 20,66 TWh, co oznacza wzrost aż o 67% r/r. Wzrost wolumenu wynika z pełnego ujęcia nabytych aktywów PGE Energia Ciepła. Akwizycja aktywów pozwoliła również zwiększyć wolumen produkcji z gazu ziemnego o 44%.

TWh 2018 2017 r/r
Produkcja ogółem, w tym: 65,91 56,79 16%
węgiel brunatny 38,98 39,05 0%
węgiel kamienny 20,66 12,35 67%
gaz ziemny 4,12 2,87 44%
elektrownie szczytowo-pompowe 0,39 0,44 -11%
woda 0,37 0,47 -21%
wiatr 1,06 1,28 -17%
biomasa 0,32 0,33 -3%
odpady komunalne 0,01 0,00 n/d

Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalanie są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego, stąd nie cała energia pochodząca z elektrowni węglowej jest wyprodukowana z węgla brunatnego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 1,75 TWh i była o 16% niższa rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody oraz z biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Niższy wolumen produkcji energii z OZE związany był z mniej korzystnymi warunkami pogodowymi i hydrologicznymi. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE (jest to w istocie magazynowanie).

Dystrybucja energii elektrycznej

Kolejną, najważniejszą po produkcji energii aktywnością biznesową Grupy PGE jest dystrybucja energii elektrycznej. W minionym roku nasze sieci dostarczyły 36,41 TWh energii elektrycznej do 5,4 miliona punktów poboru energii. Ze względu na wzrost aktywności gospodarczej i PKB, od lat wolumen dystrybucji charakteryzuje się stabilnym systematycznym wzrostem.  W 2018 roku wolumen dystrybucji zwiększył się o 3% r/r . Wzrost zapotrzebowania wymaga także systematycznego inwestowania w sieć dystrybucyjną, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki.

TWh 2018 2017 r/r
Dystrybucja energii elektrycznej 36,41 35,34 3%
PGE-grafiki_wykres-03-65 PGE-grafiki_wykres-03-65

*CAGR – średnioroczne tempo wzrostu (compound annual growth rate).

Wydobycie węgla brunatnego

W 2018 roku wydobycie wyniosło 50,8 miliona ton (wzrost o 3% r/r). Warto zaznaczyć, że produkcja paliwa jest ściśle związana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym zapleczem.

mln ton 2018 2017 r/r
Wydobycie węgla brunatnego, w tym: 50,8 49,5 3%
Bełchatów – Pole Bełchatów 11,2 15,8 -29%
Bełchatów – Pole Szczerców 33,1 26,8 24%
Turów 6,5 6,9 -6%
pin45 pin45

Sprzedaż detaliczna energii

Wzrost wolumenu sprzedaży energii do odbiorców finalnych o 5% r/r miał głównie charakter nieorganiczny – nabyte aktywa (w tym umowy handlowe) wpłynęły na zwiększenie sprzedaży detalicznej o 1,77 TWh w ujęciu r/r.

TWh 2018 2017 r/r
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym: 42,57 40,43 5%
Gospodarstwa domowe (Taryfa G) 9,77 9,28 5%
Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R) 32,8 31,15 5%

Sprzedaż ciepła

W 2018 roku wolumen sprzedaży ciepła przez Grupę PGE uległ podwojeniu, w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł blisko 50 PJ. Jest to efekt przejęcia aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła czyli Elektrociepłowni – Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, Czechnica, Toruń i Zawidawie (aktywa te zostały nabyte 14 listopada 2017 dlatego ich wpływ był częściowo obserwowany także w wolumenach roku bazowego – zgodnie z ujęciem proporcjonalnym).

Kluczowe wielkości 2018 2017 r/r
Sprzedaż ciepła [PJ] 49,66 24,85 100%
pin48 pin48

Wyniki wyszukiwania: