Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Wyniki finansowe

Wzrost wolumenu produkcji energii i ciepła przełożył się na wzrost przychodów. Raportowany zysk EBITDA obniżył się o 17% r/r. Bezpośrednim powodem był efekt wysokiej bazy w roku poprzednim i przychody z tytułu korekty końcowej KDT 1,2 mld PLN. Zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe był wyższy o 3% r/r. Zysk EBITDA wypracowany w 2018 przez nabyte aktywa wyniósł 702 mln PLN (kwota zawiera korektę przychodów KDT w wysokości -120 mln PLN).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Powtarzalny zysk EBITDA wypracowany w 2018 przez nabyte aktywa wyniósł 822 mln PLN. Nabyte aktywa miały także częściowy wpływ na wyniki poprzedniego roku, jednak w związku z przejęciem tych aktywów pod koniec roku i ich proporcjonalnym ujęciem w wyniku, był to wpływ w wysokości 197 mln PLN na poziomie raportowanego zysku EBITDA (193 mln PLN na poziomie skorygowanego zysku EBITDA).

25 946mln PLN
Przychody ze sprzedaży
4 859mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży
2 471mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej
2 192mln PLN
Zysk brutto

[mln PLN] 2018 2017 przekształcone r/r
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 25 946 23 100 12%
Koszt własny sprzedaży -21 087 -17 683 19%
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 4 859 5 417 -10%
Koszty sprzedaży i dystrybucji -1 406 -1 220 15%
Koszty ogólnego zarządu -984 -793 24%
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 2 148 -99%
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 471 3 552 -30%
Koszty finansowe netto -350 -370 -5%
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności 71 40 78%
ZYSK BRUTTO 2 192 3 222 -32%
Bieżący podatek dochodowy -350 -632 -45%
Odroczony podatek dochodowy -331 15 -2307%
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1 511 2 605 -42%
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 498 2 600 -42%
przypadający na udziały niekontrolujące 13 5 160%
ZYSK NA AKCJĘ [PLN] 0,80 1,39 -42%
EBITDA 6 364 7 650 -17%

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Zdarzenia jednorazowe w 2018 roku miały negatywny wpływ na wynik raportowany (odwrotnie niż w roku poprzednim). Skala wydarzeń jednorazowych była mniejsza.

[mln PLN] 2018 2017
Przychody z rekompensat KDT (w tym sądowe) -120 1 284
Zmiana rezerwy rekultywacyjnej -146 -42
Zmiana rezerwy aktuarialnej -71 -71
One-offy – poziom EBITDA -337 1 171
EBITDA powtarzalna 6 701 6 479

* Z wyłączeniem znaczących jednorazowych zdarzeń 
** Zielone i błękitne certyfikaty
*** Zawiera koszt różnicy bilansowej
**** Przyrost r/r. Nabyte aktywa są konsolidowane od 14.11.2017 i ich wpływ był już częściowo ujęty w wynikach okresu bazowego (193 mln).  EBITDA nabytych aktywów za 2018 rok:  822 mln (powtarzalna), 692 mln (raportowana) 

Kluczowe dane segmentowe: 2018 2017 r/r
EBITDA [mln PLN], w tym: 6 364 7 650 -17%
Energetyka Konwencjonalna 2 938 4 099 -28%
Energetyka Odnawialna 463 364 27%
Dystrybucja 2 463 2 333 6%
Obrót 263 811 -68%

Dynamika EBITDA r/r -68% w segmencie Obrót wynikała z utworzenia rezerwy, zgodnie z MSR 37, dotyczącej sprzedaży energii po 1 stycznia 2019, a także z presji na rynku spot wpływającej na rentowność sprzedaży w raportowanym okresie.

Kluczowe dane segmentowe: 2018 2017 r/r
EBIT [mln PLN], w tym: 2 471 3 552 -30%
Energetyka Konwencjonalna 564 1754 -68%
Energetyka Odnawialna 205 -36 n/d
Dystrybucja 1277 1166 10%
Obrót 238 784 -70%

 

[mln PLN] 2018 2017 r/r
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA -337 1171 -129%
Odpisy aktywów trwałych (brutto) -402 -1 049 -62%
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT -739 122 -706%
EBIT powtarzalny 3 210 3 430 -6%

Bilans skonsolidowany (główne kategorie)

Wzrost sumy bilansowej jest przede wszystkim wynikiem trwającego programu inwestycyjnego. Wartość aktywów trwałych zwiększyła się o 3,3 mld PLN r/r (nakłady inwestycyjne na nowe projekty w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wyniosły 2,4 mld PLN). Rozwój finansowany był zarówno przez reinwestowanie zysków (wzrost kapitałów własnych +1,4 mld r/r) oraz z pozyskanych środków zewnętrznych (wzrost zadłużenia netto +2,0 mld PLN).

[mln PLN] 31 grudnia
2018
31 grudnia
2017
1 stycznia
2017
AKTYWA TRWAŁE, W TYM: 66 765 62 650 55 232
Rzeczowe aktywa trwałe 62 274 59 010 51 365
Wartości niematerialne 1 046 1 032 653
Należności finansowe 168 158 237
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 117 222 356
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 776 634 402
Pozostałe aktywa długoterminowe 528 524 730
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 1 203 402 1 157
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 552 571 268
AKTYWA OBROTOWE, W TYM: 9 131 9 519 12 230
Zapasy 2 699 1 890 1 596
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 408 1 040 1 192
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 4 102 3 522 6 325
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 457 391 416
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 281 2 552 2 669
SUMA AKTYWÓW 75 905 72 183 67 474
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 19 165
Kapitał zapasowy 19 872 15 328 13 730
Zyski zatrzymane 7 743 10 556 9 634
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 46 727 45 128 42 679
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 1 074 1 250 96
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 47 801 46 378 42 775
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM: 15 464 16 810 17 002
Rezerwy długoterminowe 6 428 5 651 5 004
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 6 247 8 422 9 603
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 616 1 302 1 191
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 611 1 038 1 141
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM: 12 640 8 995 7 697
Rezerwy krótkoterminowe 2 608 1 991 1 841
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 4 461 1 623 411
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 3 613 3 231 3 556
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1 747 1 733 1 764
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 28 104 25 805 24 699
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 75 905 72 183 67 474

Nakłady inwestycyjne w roku 2018 wyniosły 6,9 mld PLN i koncentrowały się w segmencie Energetyki Konwencjonalnej oraz w segmencie Dystrybucji.

[mln PLN] 2018 2017 r/r
Nakłady inwestycyjne w tym: 6 856 6 751 2%
Energetyka Konwencjonalna 4 895 4 899 0%
Energetyka Odnawialna 103 81 27%
Dystrybucja 1 853 1 716 8%
Obrót 16 14 14%

[mln PLN] 2018 2017
Operacyjne 5 102 7 934
Inwestycyjne -6 465 -7 775
Finansowe 91 -274
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 272 -115

[mln PLN] B.Z. 2018 B.O. 2018 ∆ 2018
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 281 2 552 -1 271
Lokaty i depozyty krótkoterminowe 7 6 1
Środki o ograniczonej możliwości dysponowania (korekta) -180 -92 -88
Środki pieniężne w dyspozycji Grupy PGE 1 108 2 466 -1 358
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe -4 461 -1 623 -2 838
Długoterminowe zadłużenie finansowe -6 247 -8 422 2 175
Łącznie zadłużenie finansowe (brutto) -10 708 -10 045 -663
Zadłużenie netto* -9 600 -7 579 -2 021

Dług netto na koniec 2018 wyniósł 9,6 mld PLN czyli był półtora razy większy od rocznego zysku EBITDA. W trakcie roku 2018 zadłużenie netto zwiększyło się o 2 mld PLN. Poza realizowanym programem inwestycyjnym, na wzrost zadłużenia wpłynęła m.in. realizacja płatności gotówkowych za uprawnienia do emisji CO2 (w 2017 roku CO2 zabezpieczane było głównie w oparciu o transakcje forward).

Zobacz także: perspektywy

Wyniki wyszukiwania: