Raport Zintegrowany 2018 | GK PGE

Grupa PGE realizuje inwestycje o dużej wartości i znaczeniu dla całej polskiej gospodarki. W 2018 r. Grupa PGE wydała na inwestycje w sumie 6,9 mld PLN, a od 2007 r. spółki z Grupy przeznaczyły na inwestycje niemal 70 mld PLN. Kończymy inwestycje w nowoczesne, wysokosprawne bloki energetyczne w Opolu i Turowie. W 2018 r. przekazaliśmy do eksploatacji instalację przetwarzającą odpady komunalne z odzyskiem energii w Rzeszowie.

A w 2018 r. pojawiły się jeszcze trzy ważne inicjatywy:

  • Rosnące zapotrzebowanie na ciepło systemowe oraz wyższe wymagania środowiskowe skłaniają nas do kolejnych inwestycji w obszarze kogeneracji. W związku z tym, podjęliśmy decyzję w sprawie przystąpienia do projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Planujemy odbudowę mocy wytwórczych opartych o paliwo gazowe.
  • W obszarze Energetyki Odnawialnej dzięki wygranej aukcji przystępujemy do realizacji kompleksu lądowych farm wiatrowych Klaster o mocy 97 MW w województwie zachodniopomorskim.
  • Rozpoczynamy również realizację planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Chcemy nadawać ton transformacji energetycznej. Nasze ambicje to osiągnięcie 2,5 GWw perspektywie 2030 roku oraz 1 GW w połowie przyszłej dekady

Segment realizował wiele ważnych projektów głównie w obszarze sieci średniego i niskiego napięcia.

Ważnym z punktu widzenia przyszłości tego segmentu jest przyjęty przez nas plan działania zwiększenia udziału sieci kablowych wśród naszych sieci średniego napięcia – obecnie ok. 20% sieci jest skablowanych. Nasz program pozwoli na wzrost tego udziału do 30% w 2030 roku.

Prowadzimy też wiele projektów o mniejszej skali, jednak równie ważnych. To liczne prace służące utrzymaniu jakości sieci oraz modernizacyjne, które poprawiają efektywność wytwarzania i zmniejszają obciążenie środowiska naturalnego.

Naturalnym wyzwaniem wobec zachodzących zmian klimatu i emisji CO2 jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania w kierunku nisko i zeroemisyjnym, a przez to również zmniejszenie naszej ekspozycji na wzrost cen uprawnień do emisji. To czynniki, które wpływają na nasze decyzje inwestycyjne. Realizacja rozpoczętych przedsięwzięć przyczyni się do uniknięcia emisji na poziomie 60 mln ton CO2 w latach 2016-2026.

W 2018 roku zwiększyliśmy nakłady w segmencie Dystrybucja o 8% w stosunku do roku poprzedniego. Nakłady na ten segment to ok. 25% rocznych nakładów inwestycyjnych Grupy.

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole jest największą inwestycją energetyczną w Polsce po 1989 roku. To ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. Do końca 2018 r. w ramach realizacji inwestycji podpisano ponad 3 000 zamówień, z czego 2 500 z polskimi firmami. Kontrakt o wartości ok. 11 mld PLN netto realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Ta inwestycja to również tysiące miejsc pracy. W szczytowym okresie inwestycji na placu budowy pracowało ok. 5 500 osób.

Inwestycja w Opolu jest flagowym projektem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nowe bloki o łącznej mocy 1 800 MW będą zaspokajać 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE oraz Kozienicach z Grupy Enea. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej – tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc. Oznacza to poprawę o 1/3 w stosunku do obecnie wykorzystywanych technologii. Dodatkowo bloki charakteryzują się ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Budowa nowoczesnego i wysokosprawnego bloku energetycznego w Turowie to nie tylko jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, ale również gwarancja przedłużenia działalności turoszowskiego kompleksu wydobywczo-wytwórczego aż do całkowitego wykorzystania pokładów węgla brunatnego z pobliskiej kopalni, a co za tym idzie, zapewnienia przez kolejne lata wielu atrakcyjnych miejsc pracy i dalszego, dobrego funkcjonowania gospodarki w tym regionie. Kontrakt o wartości ok. 4 mld PLN netto jest realizowany przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex oraz Técnicas Reunidas. Na terenie placu budowy średnie dzienne zatrudnienie w wynosi ok. 1 800 osób.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin.

W październiku 2018 r. do eksploatacji została przekazana instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE). Uruchomiona instalacja to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zaletą obiektu jest kontrolowany i bezpieczny dla miesz­kańców sposób odzysku energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. To projekt, który idealnie wpisuje się w system gospodarki obiegu zamkniętego; w ekologiczny sposób przetwarzane są odpady do tej pory składowane na wysypiskach śmieci. Moc rzeszowskiej ITPOEpozwala na pokrycie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta na przygotowanie ciepłej wody użytkowej służącej m. in. do mycia.

Proces termicznego przetwarzania od­padów komunalnych odbywa się w oparciu o sprawdzoną na świe­cie technologię z zastosowaniem kotła rusztowego, spełniającą wszystkie obo­wiązujące w tym wypadku restrykcyjne normy emisji. Dotychczas powstała jedna linia technologiczna przetwarza 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane są w instalacji odpo­wiada mniej więcej tzw. odpadom mo­krym powstającym w gospodarstwach domowych, które prowadzą segregację odpadów. W ich skład wchodzą m.in. odpady spożywcze pochodzenia roślin­nego, artykuły higieniczne, zatłuszczone odpady z papieru i tektury, czy brudne opady z folii i plastików. Do instalacji trafiają również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzysta­nia pozostałości z segregacji odpadów.

Umowę na realizację in­westycji podpisano w grudniu 2015 r. z konsorcjum włoskich firm: TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosły ok. 290 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: